Jihomoravský kraj chce být účastníkem správního řízení ve věci těžby štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 1. září 2016 schválila žádost Jihomoravského kraje o přiznání postavení účastníka řízení ve správním řízení o stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku Moravský Písek vedeném Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského.

„Důvodem pro naše rozhodnutí jsou vážné obavy z možného negativního vlivu záměru těžby štěrkopísku v lokalitě Uherský Ostroh na významné zdroje podzemní vody v jímacím území Bzenec zajišťující zásobování vodou pro 140 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje. Jako hejtman jsem deklaroval jasnou podporu zachování kvality vody v předmětném jímacím území Bzenec. Ochranu tohoto vodního zdroje považuje krajská samospráva za prioritní a významný veřejný zájem,“ konstatoval po jednání rady hejtman Michal Hašek.

Jihomoravský kraj se tak oprávněně v předmětném správním řízení považuje za subjekt, jehož zájmy jsou dotčeny – konkrétně se jedná o veřejný zájem na ochraně významného vodního zdroje v jímacím území Bzenec I a Bzenec III. Odkazuje se přitom na svá předchozí stanoviska uplatněná v procesu posuzování vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr, zejména svou zásadní podmínku, že nebudou ohroženy vodní zdroje v přilehlém jímacím území.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zahájil správní řízení ve věci stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku Moravský Písek. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zveřejnil přípis, ve kterém informoval o možnosti podání písemného oznámení, které se týkají přihlášení obcí dotčených záměrem za účastníka navazující správního řízení a možnosti uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení na úřední desku (jedná se o termín do 22. září 2016).

„Starostky a starosty jsem informoval o výše uvedené možnosti podání písemného oznámení, které se týká přihlášení obcí dotčených záměrem za účastníka navazující správního řízení a možnosti uplatnění připomínek ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení na úřední desku, tedy do termínu 22. září 2016. Krajský úřad zpracoval vzor oznámení o přihlášení obcí, které se cítí být dotčeny záměrem s tím, že tento vzor bude obcím poskytnut k dalšímu využití,“ dodal hejtman Hašek.