Asociace krajů ČR: Záměr ministra Ťoka vytvořit státní půjčovnu vlaků ohrožuje čerpání peněz z Operačního programu Doprava 2

Asociace krajů ČR nesouhlasí se záměrem ministra dopravy Dana Ťoka využít evropské dotace k nákupu železničních vozidel, které by stát následně pronajímal soukromým dopravcům.

Hejtmani vyzvali ministerstvo dopravy, aby se neměnil Vládou ČR schválený postup pro čerpání dotačních prostředků na železniční vozidla. Záměr státní „vlakopůjčovny“ přímo ohrožuje vyčerpání peněz z Operačního programu Doprava 2 a také 17 000 zaměstnanců největšího národního dopravce Českých drah. Měnit dodatečně podmínky čerpání evropských prostředků, když Operační program doprava 2 byl již více než před rokem odsouhlasen Evropskou komisí (EK), je tristní. Situace je vážná, proto Asociace krajů ČR (AK ČR) požádá v této věci předsedu vlády a předsedy stran vládní koalice o společné jednání.

„Státní vlakopůjčovna je nebezpečný omyl, kvůli kterému může přijít Česká republika nejen o nové vlaky, ale také o miliardy korun. Pro tento experiment není žádný relevantní důvod a kraje jej dlouhodobě odmítají. Lze předpokládat, že negativní důsledky vytvoření státní půjčovny vlaků dopadnou na České dráhy a jejich 17 000 zaměstnanců, kterým hrozí ztráta zaměstnání,“ říká náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák a dodává: „Vláda ČR dala ministerstvu dopravy v roce 2014 v oblasti obnovy vozidel na železnici jasné zadání, což následně potvrdila i na konci roku 2015. Není možné toto zadání měnit, aniž by to vláda schválila. Je podivné, že právě o to se v těchto dnech ministerstvo dopravy pokouší.“

Podle usnesení vlády č. 758/2014 má ministr dopravy využívat pro obnovu vozidlového parku na železnici varianty vlastnictví vozidel dopravcem, případně objednatelem (krajem). Stejný záměr je uveden i ve vládním usnesení č. 923/2015. Záměr státní půjčovny vlaků je tak v přímém rozporu hned s několika usneseními vlády. „Ministerstvo dopravy doposud nepředložilo žádné relevantní materiály, které by změnu příslušných usnesení odůvodňovaly. Do dnešních dnů tedy nevíme, na jakém právním základě se mají uskutečnit kroky vedoucí k realizaci tendrů na nákup železničních vozidel a jejich následný pronájem. Dodatečně vydané stanovisko EK, které navíc jakoby náhodou koresponduje se zájmy některých podnikatelských subjektů, za relevantní materiál nepovažujeme,“ doplňuje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík.

Pochybná je i aktivita ministerstva dopravy vůči krajům, když počátkem srpna obeslalo krajské úřady s žádostí o potvrzení a úpravu projektových záměrů v železniční dopravě v návaznosti na údajně „upřesněné podmínky Evropské komise“.

„Po prověření této žádosti nelze konstatovat nic jiného, než že se ministerstvo dopravy snaží dále mlžit. Za upřesněné podmínky Evropské komise vydává dopis ředitele DG Regio, ve kterém sděluje svůj názor na možnost nákupu a pronájmu železničních vozidel. Podmínky Operačního programu Doprava 2 (OPD 2) schválené Evropskou komisí ale tento dopis v žádném případě nemění. Navíc je zarážející, že takovýto krok přichází více než rok po schválení OPD 2. Za mnohem závažnější však považujeme skutečnost, že ministerstvo dopravy doposud neprojednalo realokaci finančních prostředků v rámci OPD 2 na nákup kolejových vozidel, kdy v současné době je na tuto aktivitu vyčleněno pouze necelých 8 miliard korun, přičemž jenom požadavky krajů přesahují částku 30 miliard,“ uvádí náměstek Roman Hanák.

„Za vrchol nekorektnosti současného postupu ministerstva dopravy považuji skutečnost, že ministerstvo dopravy nechalo vládou schválit programovou dokumentaci s alokací na více než 18 miliard korun. Pan ministr dopravy následně všem krajům v listopadu 2015 rozeslal dopis s informací, že pro kraje je na železniční vozidla z této částky vyčleněno 10,964 miliard korun, což Asociace krajů vnímala samozřejmě pozitivně, ovšem nyní jsme svědky prohlášení ministerstva dopravy, že program je primárně určen pro nadregionální železniční dopravu a současná alokace činí necelých 8 miliard korun. Takto si dobrou spolupráci při řešení našeho společného záměru, kterým zcela jistě zatraktivnění železniční dopravy je, opravdu nepředstavuji,“ doplňuje Daniel Havlík, výkonný místopředseda Komise Rady AK ČR pro dopravu.

„Na linkách, kde chceme zajistit obnovu železničních vozidel s pomocí finančních prostředků z Operačního programu Doprava 2, tzn. linky S2 (Křenovice-Brno-Blansko-Letovice) a S3 (Tišnov-Brno-Břeclav), se v současné době pohybují vozidla starší 40 let a je zřejmé, že bez zajištění obnovy vozidlového parku hrozí na těchto linkách v dohledné době kolaps. V sázce je tak nejen komfort pro cestující, dostupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nebo bezpečnost osobní železniční dopravy, ale i samotné zajištění dopravní obslužnosti na nejvytíženějších linkách v Jihomoravském kraji,“ uvádí náměstek jihomoravského hejtmana Roman Hanák.

 

 

 

 

Na základě projednání dosavadního postupu ministerstva dopravy ve své odborné dopravní komisi přijala Asociace krajů ČR stanovisko a několik doporučení k využití prostředků Operačního programu Doprava 2 pro modernizaci vozového parku regionální železniční dopravy:

1. Asociace krajů ČR nesouhlasí se zamýšlenými změnami způsobu využití prostředků z OP Doprava 2, kterými ministerstvo dopravy plánuje v rozporu s postupem schváleným Vládou ČR prosadit realizaci tendru na nákup vlaků, které by stát následně pronajal soukromým dopravcům.
2. Asociace krajů ČR vyzývá ministra dopravy Dana Ťoka, aby neprodleně zahájil činnosti směřující k realokaci prostředků v rámci Operačního programu doprava 2, tuto realokaci projednal s NOK-MMR a následně předložil tento záměr EK, jelikož k tomuto doposud ze strany ministerstva nedošlo. Zároveň Asociace krajů ČR vyzývá ministra dopravy Dana Ťoka k tomu, aby byla neprodleně vypsaná výzva pro Plzeňský kraj, jelikož jejímu vypsání nic nebrání.
3. Asociace krajů ČR konstatuje, že v reakci na žádost ministerstva dopravy o potvrzení a úpravu projektových záměrů v železniční dopravě v návaznosti na „upřesněné podmínky Evropské komise“ doporučí svým členům na tuto žádost nereflektovat, neboť je zcela zavádějící. Zároveň Asociace krajů ČR nesouhlasí s tím, že kolejová vozidla mohou být provozovaná pouze na tratích, kde byl dopravce vybrán nabídkovým řízení. Přímé zadání závazku veřejných služeb na železnici umožňuje jak evropská, tak i národní legislativa. Samotný Operační program Doprava 2 pak pouze definuje to, že vozidlo musí být provozováno v závazku, což přímé zadání v žádném případě nevylučuje.
4. Asociace krajů ČR dále konstatuje, že požádá předsedu vlády a předsedy stran vládní koalice o brzké společné jednání na téma situace v resortu dopravy se specifickým ohledem k využití evropských prostředků na modernizaci vozového parku na železnici.

 

Michal Hašek

předseda Asociace krajů ČR


foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK