Vymezené území povodí Nových Mlýnů

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. května 2002 č. 456

ke Zprávě o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje

 

V l á d a

I. bere na vědomí Zprávu o hospodářské a sociální situaci Jihomoravského kraje, obsaženou v části III a IV materiálu č. j. 557/02;

II. zařazuje k 1. červnu 2002 okres Hodonín do kategorie okresů se soustředěnou podporou státu ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve vztahu k vážné sociálně ekonomické situaci a dlouhodobému nepříznivému vývoji nezaměstnanosti;

III. souhlasí s postupnou výstavbou, rekonstrukcí a intenzifikací staveb kanalizací a čistíren odpadních vod v povodí vodního díla Nové Mlýny;

IV. ukládá ministrům životního prostředí a zemědělství do 31. července 2002 připravit v rámci programů Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva zemědělství podmínky pro spoluúčast státu na financování jednotlivých investičních akcí, které budou realizovány v rámci projektu „Čistota vody v nádržích Nové Mlýny“.

 

Provedou:
ministři životního prostředí, zemědělství, pro místní rozvoj

Na vědomí:
hejtman Jihomoravského kraje

 

Předseda vlády
Ing. Miloš Zeman, v. r.

 

 

Přílohy:
Rizikovost vodních útvarů vztažená na katastrální území s vymezením obcí náležejících do povodí Nových Mlýnů
- tabulka (xls, 163 kB)
- mapa (png, 2,6 MB)