Informace č.j.: JMK 126584/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

  

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  126584/2007             S-JMK   126584/2007 OKP              Dzúrová/1243                              15.10.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 30.9.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – vyhodnocení stížnosti směřujících proti  odborům a pracovníkům KrÚ JMK – InfZ – 1 Q 2007“ (dále jen „Žádost“).

V Žádosti požadujete předat „ty dokumenty, kde KV byl informován o těch případech, kdy nadřízené orgány v 1 Q 2007 rozhodly pro žádosti podle InfZ proti postupu JMK a jeho orgánů a kde se tedy podle rozhodnutí nadřízeného orgánu jednalo o pochybení prvostupňového orgánu.“

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

Odbor kontrolní a právní předkládá pravidelně na každé zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen VK ZJMK) materiál s názvem „Vyřizování stížností a petic“, jehož přílohou je i „Evidence stížností dle zákona č. 106/1999 Sb.“ V této evidenci, která je průběžně doplňována, jsou uváděny mimo jiné i údaje o způsobu vyřízení stížnosti a rovněž způsob vyřízení stížnosti nadřízeným orgánem.

 

V 1 Q byla VK ZJMK předložena „Evidence stížnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.“, na 25. zasedání konaném dne 24.1. 2007, na 26. zasedání konaném dne 14.2.2007 a na 27. zasedání konaném dne 14.3.2007. V příloze Vám poskytujeme „Evidenci stížnosti dle zákona 106/1999 Sb.“, tak jak byla předložena na 25., 26. a 27. zasedání.  Jedná se o stav stížnosti ke dni 12.1.2007, 2.2.2007 a 1.3.2007. Dále uvádím, že v  daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby, které nelze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).

 

K výše uvedenému dále uvádím, že Jihomoravský kraj, resp. jeho orgány jako povinné subjekty zveřejňují v souladu s § 18 odst. zákona č. 106/1999 Sb., údaje o jejich činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona za předcházející kalendářní rok. Dle § 18 odst 1 písm. e)  zákona č. 106/1999 Sb., se tak zveřejňuje i počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu