Informace č.j.: JMK 120389/2007

 Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
             Čj.                                           SpZn.                                              Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 120389/2007                   S-JMK 120389/2007 OKP                      Mgr. Doleželová/541651213                    15. 10. 2007     
 
                                           
Poskytnutí informace
 
           
Vážený pane inženýre,
 
dne 20. 9. 2007 obdržel Jihomoravský kraj, resp. hejtman Jihomoravského kraje Vaši upřesněnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
 
Ve Vaší žádosti uvádíte: „dle zákona o poskytnutí informací č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, žádám o sdělení následujících informací a poskytnutí následujících materiálů:
 1. Kolik žádostí o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržel JMK
  od občanského sdružení
  ‘Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ zastoupeným panem doc. Petrem Firbasem
  (dále jen Občanské sdružení), případně dalších subjektů.
 2. Kolik pracovníků se každou podanou žádostí zabývá, včetně členů samosprávy.
 3. Vyčíslení počtu pracovních hodin, které představuje vyřízení jedné žádosti.
 4. Vyčíslení dalších materiálních a finančních nákladů na vyřízení žádostí.
 5. Kolik z výše uvedených finančních nákladů bylo Občanskému sdružení,
  případně dalším subjektům přeúčtováno.
Žádám o předání následujících materiálů:
 1. Kopie veškeré dokumentace (a to včetně příloh), včetně veškeré korespondence JMK
  a všech jeho orgánů (hejtmana, Rady, Zastupitelstva a Krajského úřadu) vztahující se k žádostem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. od počátku výkonu této agendy na Krajském úřadě JMK.
 2. Kopie veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK
  dle znění zákona č. 106/1999 Sb. od počátku výkonu této agendy na Krajském úřadě JMK.
  “.
 
S ohledem na skutečnost, že ve Vaší žádosti – ačkoliv je adresována výslovně hejtmanovi Jihomoravského kraje - požadujete informace vztahující se k působnosti Jihomoravského kraje (jako celku) zahrnující i jeho jednotlivé orgány, je Vaše žádost v souladu s interními předpisy vyřizována Krajským úřadem Jihomoravského kraje (odborem kontrolním a právním).
 
Vzhledem k tomu, že vyřízení Vaší žádosti vyžadovalo vyhledání a sběr objemného množství oddělených informacích požadovaných v jedné žádosti dle § 14 odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla lhůta pro poskytnutí Vámi požadovaných informací, resp. pro vyřízení Vaší žádosti prodloužena do 15. 10. 2007 (viz sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 126510/2007 ze dne 27. 9. 2007).
 
S ohledem na skutečnost, že povinnému subjektu při vyřizování Vaší žádosti, a to v části „Žádám o předání následujících materiálů:
 1. Kopie veškeré dokumentace (a to včetně příloh), včetně veškeré korespondence JMK
  a všech jeho orgánů (hejtmana, Rady, Zastupitelstva a Krajského úřadu) vztahující se k žádostem o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. od počátku výkonu této agendy na Krajském úřadě JMK.
 2. Kopie veškerých žádostí (včetně případných příloh), které obdržely orgány JMK
  dle znění zákona č. 106/1999 Sb. od počátku výkonu této agendy na Krajském úřadě JMK.
vznikly náklady, byl jste v souladu s § 17 zákona č. 107/1999 Sb. vyzván k úhradě nákladů (viz dopis Jihomoravského kraje č.j: JMK 133555/2007 ze dne 11. 10. 2007).
 
 
            Ve zbývající části Vaší žádosti Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace:
 
 
Ad bod 1.: „Kolik žádostí o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržel JMK
od občanského sdružení ‚Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ zastoupeným panem doc. Petrem Firbasem
(dále jen Občanské sdružení), případně dalších subjektů.“
 
Jihomoravský kraj a jeho orgány obdržely (ke dni podání Vaší žádosti) 1 434 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z toho 566 žádostí bylo (ke stejnému datu) podáno občanským sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“.
 
 
Ad bod 2.: „Kolik pracovníků se každou podanou žádostí zabývá, včetně členů samosprávy.“
 
V daném případě není možné uvést jedno konkrétní číslo, protože takový přesný údaj nelze objektivně stanovit, a to z důvodů níže uvedených. V souladu s interními předpisy povinného subjektu je do vyřizování žádostí o informace zapojen celý Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“), resp. jeho jednotlivé odbory. Pro určení počtu (jak uvádíte) pracovníků, kteří se podanou žádostí zabývají (pojem „zabývají“ je daleko širší než pojem „vyřizují“) je mj. rozhodující i to, zda:
1)      informace požadované v příslušné žádosti o informace se týkají věcné působnosti výlučně jednoho odboru Krajského úřadu, či
2)      zda požadované informace se týkají věcné působnosti více (v krajním případě všech) odborů Krajského úřadu.
V případě ad 1), kdy žádost o informaci vyřizuje věcně příslušný odbor, lze uvést, že takovou žádostí se zabývá cca 4 až 5 pracovníků Krajského úřadu. Toto číslo zahrnuje zejména pracovníka podatelny Krajského úřadu, sekretářku příslušného odboru Krajského úřadu, vedoucího příslušného odboru Krajského úřadu, konkrétního pracovníka (resp. pracovníky) příslušného odboru Krajského úřadu, jemuž byla žádost přidělena k vyřízení, či např. stážistu působícího na příslušném odboru Krajského úřadu (na odboru kontrolním a právním Krajského úřadu toto číslo zahrnuje i pracovnici specializující se na administrativní činnost spojenou s vyřizováním žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.).
Pro případ ad 2), kdy žádost v souladu s interními předpisy vyřizuje odbor kontrolní a právní Krajského úřadu, je třeba při určení počtu pracovníků vycházet dále z toho, kolik odborů Krajského úřadu je třeba při vyřízení konkrétní žádosti požádat o spolupráci. V daném případě lze předpokládat, že na každém osloveném odboru Krajského úřadu se takovou žádostí zabývají cca 3 pracovníci (zejména vedoucí odboru, sekretářka, vyřizující osoba). Následně je třeba tento počet násobit počtem odborů oslovených ke spolupráci a toto číslo připočítat k počtu pracovníků dle 1).
Pokud je k vyřízení žádosti o informace potřebné oslovit i člena či členy Rady Jihomoravského kraje, je třeba k celkovému počtu připočíst i osloveného člena či členy Rady Jihomoravského kraje včetně sekretářky.
 
 
Ad bod 3.: „Vyčíslení počtu pracovních hodin, které představuje vyřízení jedné žádosti.“
 
I v tomto případě nelze z objektivních příčin stanovit přesný počet hodin. Délka vyřizování žádostí o informace je závislá zejména na složitosti příslušné žádosti či objemu požadovaných informací. Dále jsou pro stanovení „počtu pracovních hodin“ rozhodující i skutečnosti uvedené k bodu 2. Vaší žádosti (viz výše). Obecně, resp. průměrně lze hovořit o několika hodinách nutných pro vyřízení žádosti o informaci. V krajních případech lze však hovořit i o několika desítkách hodin nutných pro vyřízení žádosti o informace.
 
 
Ad bod 4.: „Vyčíslení dalších materiálních a finančních nákladů na vyřízení žádostí.“
           
            Výši nákladů na vyřízení žádosti lze stanovit také jen velmi obtížně. Osobní náklady na práci pracovníka je povinný subjekt oprávněn vyžadovat pouze v případech mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, a to ve výši 203,- Kč (částka je stanovena v Sazebníku úhrad a licenčních odměn za poskytování informací Jihomoravským krajem a jeho orgány a odpovídá skutečné částce vynaložené na jednoho pracovníka a hodinu). Další náklady na papír, kopírování, tisk, atd. jsou počítány rovněž dle uvedeného sazebníku – např. kopie A4 jednostranná černobílá – 1 Kč, kopie A4 jednostranná barevná – 3 Kč, CD – 10 Kč, poštovné dle sazebníku poštovních služeb, atd. Tyto „materiální“ náklady bylo možno
do 30. 9. 2007 účtovat, pokud výše úhrady přesáhla 50,- Kč, s účinností od 1. 10. 2007 již tato minimální hranice interními předpisy stanovena není.
 
 
Ad bod 5.: „Kolik z výše uvedených finančních nákladů bylo Občanskému sdružení, případně dalším subjektům přeúčtováno.“
 
Občanské sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ a další subjekty byly v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze strany Jihomoravského kraje, resp. jeho orgánů vyzvány k úhradě nákladů v celkové výši 87 321,00 Kč (částka je stanovena ke dni podání Vaší žádosti).
           
 
V závěru pro úplnost uvádíme, že Vám nejsou předávány informace týkající se správních řízení, a to vzhledem k tomu, že na tyto informace se zákon č. 106/1999 Sb. nevztahuje (viz § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního