Informace č.j.: JMK 131126/2007

Informace č.j. JMK 126569/2007
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
                            Č.j.:                                                    SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK                /2007                S - JMK 126569/2007 OKP                             Bónová/1266                            8. 10. 2007  
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – žádost občana Ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK- požadovaný soubor 1. - poskytnutí informace
 
Vážený pane,
 
dne 29.9.2007 Jihomoravský kraj a jeho orgány obdržel prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona  č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – žádost občana Ing. Milana Venclíka hejtmanu JMK- požadovaný soubor 1.“
(dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete:  „Dne 13.9.2007 na Zastupitelstvu JMK vystoupil první náměstek hejtmana JMK pan ing. Milan Venclík a explicitně jako občan podal povinnému subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., hejtmanu JMK, velmi komplexní žádost o informace dle zákona 106/99Sb., a kdy požádal o pět souborů informací. Jako první soubor občan pan ing. Venclík požádal o informaci: "Kolik žádostí o sdělení o poskytnutí informací dle zákona obdržel Jihomoravský kraj od občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích  zastoupeným panem docentem Petrem Firbasem.“ Požadujeme předat:
 a) kopii dokumentu, který obsahuje písemný záznam o podání předmětné žádosti
 b) kopii veškeré korespondence povinného subjektu odeslané povinným subjektem občanu ing. Venclíkovi, kde povinný subjekt požadoval upřesnění žádosti dle zákona 106/99 ve věci výše citovaného jednoho souboru informací
 c) kopii veškeré korespondence povinného subjektu odeslané povinným subjektem občanu ing. Venclíkovi, kde povinný subjekt sdělil výši úhrady za výše citovaný jeden soubor informací
 d) kopii těch stránek dokumentu,  kde povinný subjekt sdělil informaci pro výše uvedený citovaný jeden soubor informací a kopii titulní strany a strany s podpisem odpovědi povinného subjektu občanu ing. Venclíkovi.
 Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednáni a dokumenty předané osobně.“
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to uvedené pod bodem a) a b) žádosti:
 
a)      Žádost Milana Venclíka ze dne 13.9.2007 adresovanou Ing. Stanislavu Juránkovi, hejtmanovi JMK, evidovanou pod sp.zn.S-JMK 120389/2007 OKP,doplněnou dne 20.9.2007
b)      Výzvu k upřesnění žádosti Milana Venclíka o informaci ze dne 18.9.2007
 
Dokumenty požadované pod bodem c) a d) nemá Krajský úřad Jihomoravského kraje ke dni podání Vaší žádosti k dispozici, jelikož došlo k prodloužení lhůty pro vyřízení výše uvedené žádosti. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 3.12.2002, sp.zn. 44 Ca 179/2002 se informací míní to, co v okamžiku dotazu je, anebo má být, v úřadu k dipozici.  
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Přílohy:
1. a 2. Žádost Milana Venclíka ze dne 13.9.2007 adresovanou Ing. Stanislavu Juránkovi, hejtmanovi JMK, doplněná dne 20.9.2007
3. Výzva k upřesnění žádosti Milana Venclíka o informaci ze dne 18.9.2007