Informace č.j.: JMK 130633/2007

Informace č.j. JMK 130633/2007                           
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
                               Č.j.:                                                    SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK                /2007                S - JMK 130633/2007 OKP                             Bónová/1266                            19. 10. 2007  
 
Poskytnutí informace - Žádost o informace dle zákona 106/99 – Tranzitní doprava v Brněnské aglomeraci a kudy pojedou auta
 
Vážení,
 
dne 6.10.2007 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Tranzitní doprava v brněnské aglomeraci a kudy pojedou auta“ (dále jen „Žádost“) požadující: „dle přiloženého článku „R43: boj o trasu se hrotí“ informovala radní ing. Procházková media, že „Variantu boskovickou brázdou jsme byli nuceni po protestech aktivistů prověřit. A neprokázala dopravní efektivitu. Nemá cenu stavět silnici tam, kde nebudou jezdit auta“ konstatovala včera krajská radní Anna Procházková (ODS).“ V příloze jsou výsledky z Generelu JMK, který je základním materiálem pro plánování dopravy v JMK a byl zaplacen z JMK. Podle připojených variant C a D (s R43 v Boskovické brázdě) zde jsou výhledové intenzity v některých úsecích přesahující 20 tis. vozidel denně a 2000 jednotek nákladní dopravy nad 3,5 t a který současně dokládá významný pokles intenzity vozidel na příjezdu do města Brna v úseku od Kuřimi k Ivanovicím.
 Požadujeme
a)      sdělit kolik vozidel podle informací JMK bude ve výhledu podle Generelu dopravy JMK ve variantách C a D ve směru S-J tranzitních vzhledem k městu Brnu, tj. pojedou ve směru S-J mimo město
b)      sdělit, po kterých komunikacích plánuje JMK vést tranzitní dopravu ve směru sever-Jih v prostoru Brněnské aglomerace v případě, že nebude postavena nová komunikace R 43 Boskovickou brázdou a jaká bude intenzita této dopravy ve výhledu v časovém horizontu dle Generelu dopravy JMK
c)       sdělit, jak a kdy se JMK míní vyrovnat s úrovní prašnosti PM10 v prostoru Bosonoh a Troubska, kde již jsou překračovány zákonné limity
d)      sdělit, jak a kdy se JMK míní vyrovnat s úrovní hlučnosti v prostoru Bosonoh a Troubska, kde již jsou překračovány zákonné limity“
 
 
K žádosti nejprve uvádíme, že Rada Jihomoravského kraje není povinným subjektem, jelikož informace, které požadujete se vztahují k výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
K bodu a) a b) Žádosti uvádíme: Generel dopravy JMK neřešil tranzit k jednotlivým městům a obcím kraje, ale jen tranzit vzhledem k celému kraji. Pro výhledový rok 2030 tento tranzit uvádí mapové přílohy „Dopravní vztahy Jihomoravský kraj - Evropa rok 2030“ a „Dopravní vztahy Jihomoravský kraj - Česká republika“ z části B Generelu. Tyto mapy také dokládají, které komunikace tranzit převádějí. Údaje tranzitu vztažené specielně k městu Brnu Generel dopravy JMK neobsahuje; žádný právní předpis takový údaj do Generelu dopravy uvádět nevyžaduje.
Současně s tímto dopisem je zasílána Výzva k zaplacení úhrady za požadované informace k bodu a) a b) žádosti tj., CD s mapovou částí Generelu dopravy, která dokládá, které komunikace tranzit převádějí.
 
K bodu c) Žádosti uvádíme: V souladu s § 6 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je monitorováním imisní situace na území celé ČR ze zákona pověřen Český hydrometeorologický ústav, který je provozovatel měřicích stanic Automatického imisního monitoringu (dále AIM). Výsledky všech měření jsou průběžně zobrazovány na internetových stránkách www.chmi.cz. Mimo to je každoročně vydávána (a na uvedených stránkách zveřejněna ) ročenka ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území České republiky“. Z veřejně přístupných informací publikovaných v této ročence vyplývá, že v letech 2003 - 2006 nebyly mezi stanicemi s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací prachu PM10 zařazeny stanice ČHMÚ umístěné na území JMK,  jejichž výsledky slouží mj. i k tvorbě modelu imisního zatížení kraje jednotlivými škodlivinami. Uvedené skutečnosti dokládají také současnou a minulou imisní situaci v obci Troubsko z hlediska znečištění částicemi PM10. 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, se zabývá řešením problematiky znečišťování ovzduší ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, podmínky ochrany ovzduší před znečišťováním mobilními zdroji znečišťování ovzduší upravují zvláštní právní předpisy, např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, aj. Z výše uvedeného vyplývají následující skutečnosti:
 
-   Pokud se týče stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší zařazených do kategorie střední a vyšší, umístěných na území obce Troubsko, není zde umístěn žádný zdroj emisí škodlivin, který by významným způsobem ovlivňoval kvalitu ovzduší v obci. Pokud se týče malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší jako jsou domovní kotle ( zejména spalující tuhá paliva všeho druhu), kompetence má dle § 50 zákona obec Troubsko.         
 
-   Imisní zatížení území obce je ovlivněno jednak emisemi z výše uvedených stacionárních zdrojů, dále prachem emitovaným ze zemědělských ploch a dále sekundární prašností z dopravy. V rámci Aktualizovaného krajského programu zlepšování kvality ovzduší z června r. 2006, v souladu s kompetencemi kraje stanovenými § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, byla v Programovém dodatku uvedeného programu navržena jako Priorita 1. „Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10“. Jako Podopatření 1.1.3 této priority je podporována „Ekologizace dopravy“, dále  Podopatření 1.1.4 se zaměřuje na „Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů“ včetně úprav povrchu nejvíce poškozených povrchů vozovek na silnicích nižších tříd. Významně se na snížení prašnosti v intravilánu obcí může podílet realizace Opatření 1.2 „Omezení resuspenze prachových částic včetně čištění povrchu komunikací, odstraňování prašnosti v areálech a jejich okolí“ apod. Jako významné opatření v oblasti snižování imisního zatížení na území obcí lze považovat i podporu budování silničních obchvatů měst a obcí, které je uvedeno v Opatření 1.3.
      Co se týče oblasti Statutárního města Brna - městská část Bosonohy, je řešení problematiky ochrany ovzduší součástí Generelu ovzduší – Programu snižování emisí a imisí Statutárního města Brna. Město Brno je samostatnou aglomerací vymezenou v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
 
K bodu d) Žádosti uvádíme, že podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Vaše žádost v bodu d) „sdělit, jak a kdy se JMK míní vyrovnat s úrovní hlučnosti v prostoru Bosonoh a Troubela, kde již jsou překračovány zákonné limity“ je dotazem na názor a budoucí rozhodnutí povinného subjektu a informační povinnost se na něj tedy nevztahuje. Nicméně k němu uvádíme, že Krajský úřad bude zpracovávat v souladu s ust. § 81c zákona č. 258/2000Sb., ochraně veřejného zdraví, v platném znění, akční plány pro území aglomerací a pro hlavní pozemní komunikace, a to v souladu s ust. čl. XII zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb. , o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony do července 2008 a července 2013. V těchto akčních plánech budou uváděna potřebná opatření.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      Mgr. Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního