Informace č.j.: JMK 120212/2007

Informace č.j. JMK 120212/2007                 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
        Č.j.:                                                    SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK              /2007              S - JMK 120212/2007 OKP                   Bónová/1266                             18. 10. 2007  
                                   
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – harmonogram výstavby dopravní infrastruktury-korespondence s JMK – poskytnutí informací
 
 
Vážení,
 
dne 13. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury – korespondence s JMK“ (dále jen „Žádost“). Tato byla dne 2.10.2007 Vaším dopisem ze dne 30.9.2007 částečně upřesněna.
 
V Žádosti požadujete:  
Podle předkládací zprávy do vlády k výše uvedenému materiálu ‚Seznamy projektů byly v pracovní verzi předány zástupcům vyšších územní správních celků (krajům) a krajům bylo umožněno zaslat Ministerstvu dopravy připomínky k jednotlivým stavbám a náměty k doplnění‘
Požadujeme kopii veškeré korespondence MD a Jihomoravského kraje v dané věci,
a to za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně.
 
K Vaší Žádosti uvádíme, že Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008-2013 (dále jen „Harmonogram“) schválený Vládou ČR dne 19.9.2007 usnesením č. 1064, neměl Jihomoravský kraj ani žádný z jeho orgánů ve fázi projednání vůbec k dispozici, nemá tedy žádnou korespondenci, kterou by Ministerstvo dopravy vztahovalo k Harmonogramu. Není tedy ani zřejmé, co měl předkladatel materiálu do vlády na mysli pod „seznamem projektů“, které údajně „byly v pracovní verzi předány zástupcům krajů“.
V příloze však zasíláme alespoň korespondenci s ministerstvem dopravy ve věci „Příprava a realizace staveb v letech 2007-2013“, která by mohla být oním „seznamem“ předloženým zástupcům krajů. Tento materiál přišel z ministerstva dopravy bez jakéhokoliv kontextu k vládnímu materiálu, na který ve své Žádosti odkazujete.
 
Co se týče Vašeho vyjádření k Výzvě k doplnění Vaší žádosti ze dne 19.9.2007 č.j. 120212/2007 sdělujeme, že ve Výzvě bylo uvedeno, v čem povinný subjekt požaduje Žádost upřesnit, a to takto: „Sdělujeme Vám, že Vaše Žádost byla povinným subjektem shledána za formulovanou příliš obecně. V daném případě není povinnému subjektu zřejmé o jaký materiál by se mělo jednat, resp. jeho časová specifikace. Uveďte, prosím, alespoň, kterého jednání či usnesení vlády se má materiál týkat či k jakému období se má vztahovat.“
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                    Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                                    vedoucí odboru kontrolního a  právního
 
 
 
Přílohy
1. kopie e-mailu z MD ČR ze dne 28.5.2007 adresovaného hejtmanovi + CD s materiálem „Příprava a realizace staveb v letech 2007-13“ (OPD,SFDI,EIB) zaslanými dne 28.5.2007 z MD ČR e-mailem
2. kopie e-mailu JMK ze dne 12.6.2007 adresovaného MD ČR