TK 12.10. 2007

Tisková konference 12. října 2007

 

 

 

Na tiskové konferenci hovořil I. náměstek hejtmana Milan Venclík o tom, že nový odbavovací terminál letiště Brno získal ocenění Stavba roku 2007 a také o prezentaci JMK v Utrechtu. Člen Rady JMK Lubomír Šmíd informoval o projektu Evropského centra přátelství dětí a mládeže  Hajdučica. Současně byla novinářům předložena pozvánka na výstavu květinových aranžmá a  tiskovou zpráva ředitele SÚS JMK Jana Zouhara o soutěži „Cestářské rodeo“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbavovací terminál letiště Brno získal ocenění Stavba roku 2007

 

 

Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK, po zisku 1. místa v soutěži Jihomoravská stavba roku 2006, přihlásil stavbu „Odbavovací terminál letiště Brno“ také do jubilejního 15. ročníku celorepublikové soutěže Stavba roku 2007.

 

Z celkového počtu 50 přihlášených staveb vybrala odborná komise 27 staveb, které osobně navštívila a do dalšího užšího kola bylo nominováno 15 staveb včetně Odbavovacího terminálu letiště Brno. Z těchto 15 staveb bylo vybráno 5 nejúspěšnějších staveb, které získaly titul „Stavba roku 2007“ - mezi těmito vítěznými stavbami se umístila i stavba „Odbavovací terminál letiště Brno“. Odbavovací terminál letiště Brno získal tuto cenu za vytvoření svébytného architektonického díla symbolizujícího aerodynamičnost rychlého pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení. Z dalších staveb byly oceněny: Mandarin Oriental Hotel Praha, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, nové ústředí ČSOB v Praze a lávka pro cyklisty přes Vltavu v Českých Budějovicích v ulici Přemysla Pittera.

 

Odbavovací terminál letiště Brno získal s převahou i Cenu veřejnosti – celkem obdržel 18 184 hlasů. Druhé místo v tomto hlasování obsadila rekonstrukce Domu U Zlatého anděla (15 403 hlasů) a Obchodně administrativní komplex BB Centrum – budova Gamma (2 651 hlasů).

 

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2007 se uskutečnilo na slavnostním večeru českého stavitelství a architektury. Tato soutěž se pořádá od roku 1992,  tradičně ji organizuje Nadace ABF, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, ministerstvo průmyslu a obchodu a časopis Stavitel společnosti Economia. Jejím cílem je seznámit nejširší veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže se mohla přihlásit stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května 2007. Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu. Na základě návrhu poroty udělí rada a vypisovatelé ceny a ocenění.

Další informace o soutěži najdete na www.stavbaroku.cz.

 

 

 

 

 

 

Prezentace JMK v Utrechtu

 

Ve dnech 15. až 17. října 2007 se uskuteční prezentace Jihomoravského kraje v Utrechtu. Její součástí bude mj. výstava řezeb a soch manželů Netíkových, koncert v rámci hudebního festivalu České sny, představení jihomoravského vinařství a podnikatelská mise do provincie Utrecht. K tématům jednání delegace JMK s představiteli provincie Utrecht bude patřit mj. organizace veřejné správy v Holandsku, struktura úřadu, kontrolní systém úřadu, problematika zahraniční rozvojové pomoci a role nizozemských provincií v této oblasti, konkrétní zkušenosti provincie Utrecht, projekty, na kterých by bylo možno spolupracovat a spolupráce v životním prostředí. Provincie Utrecht je jednou z partnerských oblastí Jihomoravského kraje, v říjnu loňského roku došlo k slavnostnímu podpisu dohody o spolupráci mezi oběma regiony. Spolupráce se slibně rozvíjí zejména v oblasti životního prostředí, kultury a památkové péče.

 

 

 

 

Evropské centrum přátelství dětí a mládeže - Hajdučica

 

 V rámci spolupráce Jihomoravského kraje s regionem Šumadija a Olomouckého kraje s autonomní oblastí Vojvodinou v Srbsku jsou realizovány již po několik let společné pobyty srbských a českých dětí na letních táborech v České republice. Do České republiky převážně přijíždí srbské děti ze sociálně slabších rodin, které dosahují dobrých výsledků ve studiu. Jejich výběr provádí Červený kříž Kragujevac a Červený kříž Plandiště.  Tyto společné letní tábory jsou organizovány vždy na cca 10 - 12 dnů. Po dobu konání táborů jsou všichni účastníci zapojení do společných celotáborových her. Kromě toho se během těchto dnů pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů a za pomoci několika mladých tlumočníků (většinou českých a srbských studentů českého nebo srbského jazyka) učí srbské i české děti mezi sebou komunikovat, poznávají okolní krajinu a společně hrají sportovní hry. Každým rokem se tak dávají základy a impulsy k novým dlouhodobým mezinárodním přátelstvím a také k tomu, aby se děti ještě více snažily samostatně poznávat navzájem země, odkud pocházejí jejich kamarádi. To s sebou přináší také větší zájem o srbský a český jazyk. Důkazem o úspěchu těchto společných letních táborů je neustále se zvyšující zájem srbských i českých dětí a jejich rodičů. Do současné doby se uskutečnily čtyři ročníky česko-srbských letních táborů, organizovaných v České republice. Vzhledem k zvyšujícímu se zájmu českých dětí a na základě impulsu regionálních Červených křížů Kragujevac a Plandiště a koordinátora těchto letních táborů, firmy ROSIVA Šumperk s.r.o., vznikla aktuální poptávka na realizaci obdobných letních táborů také v Srbsku. Vybrána byla lokalita v obci Hajdučica, která se nachází v působnosti Opštiny Plandiště ve Vojvodině. Červený kříž Plandiště je pověřeným realizátorem projektu nazvaného „Evropské centrum přátelství dětí a mládeže - Hajdučica“. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 13. září 2007 schválilo poskytnutí humanitárního peněžitého daru na tento projekt ve výši 50 000,- EUR Červenému kříži v Srbsku.  Vizí projektu „Evropského centra přátelství dětí a mládeže - Hajdučica“ je dlouhodobé aktivní sbližování a prohlubování přátelství mezi českým, srbským a slovenským národem s aktivním zapojením dětí a mládeže z české a slovenské menšiny žijící na území Srbska, případně i na území Rumunska. Projekt podporuje vznik a rozvoj přátelství dětí a mládeže, které bude přerůstat v dlouhodobou vzájemnou spolupráci v různých oblastech činností. Dává impuls k aktivnímu přístupu k životu, zkoumání podobností a rozdílů mezi kulturami a posiluje u mladých lidí vědomí, že jsou nebo mohou přispět k tomu, aby se stali  občany sjednocené Evropy.

Projekt počítá se širokým zapojením okolních i vzdálených obcí s cíleným zaměřením na propagaci jejich tradic a kulturních specifičností.

  

K cílům projektu patří:

 

  1. Setkávání dětí a mládeže a poznávání jazyků
  2. Twinning projekty zaměřené na přenos zkušeností a znalostí práce s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit
  3. Zapojení srbských institucí, sdružení a obyvatel do evropské mezinárodní spolupráce a propagace činnosti Červeného kříže a jeho mezinárodní spolupráce
  4. Poznávání života a kultury v regionu a vytváření dlouhodobých programových vazeb s okolními obcemi zaměřenými na zviditelňování jejich tradic
  5. Podpora rozvoje turistického potenciálu regionu
  6. Pořádání tematických seminářů a kurzů a místních kulturních a společenských akcí
  7. Vytvoření zázemí pro aktivity pořádané středními školami

 

Cestářské rodeo

 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) uspořádá v pátek 19.října 2007 od 10,00 hodin na parkovišti u Ústředního hřbitova v Brně na Vídeňské ulici nultý ročník propagační akce „Cestářské rodeo“.

Na této akci si zasoutěží  řidiči autosypačů SÚS JMK a Brněnských komunikací v jízdě zručnosti s nákladním automobilem s předsazenou sněhovou radlicí. Jízda zručnosti zahrnuje slalom vozidla na vytyčené trase včetně přesnosti zastavení či ovládání specielní sněhové radlice. Pravidla soutěže vycházejí z mezinárodních zkušeností. Obdobné soutěže jsou organizovány v USA, na Islandu a od roku 2005 i na Slovensku. Zejména na Slovensku se tyto akce setkávají s velkou pozorností médií a staly se významnou prezentací činností organizací zajišťující zimní údržbu silnic. Samozřejmě, že nelze simulovat zimní podmínky, kdy vozidlo jede po zledovatělé či zasněžené vozovce, což ještě více ukazuje na náročnou práci řidičů.  

Cílem akce je popularizovat práci silničářů při zimní údržbě silnic. Málokterý motorista si uvědomuje, jak obtížná je často v zimních podmínkách situace řidiče posypového vozu. Autosypač jehož hmotnost dosahuje téměř 25 tun je v podstatě pouze upravený nákladní automobil, který je vybaven sypací nástavbou a převážně  rozmetadlem posypu umístěným až za  vozidlem. Na zledovatělé či zasněžené silnici je tedy řidič autosypače ve stejné situaci, jako kterýkoliv řidič nákladního auta. Na rozdíl od něho však nemůže zastavit a čekat až se sjízdnost zlepší. Musí se dokázat vyrovnat  se zhoršenou sjízdností  a přitom posypem či plužením neohrozit  ostatní účastníky silničního provozu. Vyhnout se  sypačem s třímetrovou radlicí na úzké silnici lemované sněhovými bariérami s jiným nákladním autem či autobusem je často kaskadérský kousek. Tuto zručnost nelze dopředu natrénovat,  řidiči sypačů či jiných mechanismů ji získávají až v zimních podmínkách.

„Cestářské rodeo“ je jednou z mála možností, jak alespoň částečně připravit řidiče silničáře v předstihu na zimní podmínky. V zimě do vozidel autosypačů usedají ve směnách i řidiči, kteří v průběhu  stavební sezóny  obsluhují zcela jiné mechanismy silniční údržby. Získat opětovnou zručnost pro první zásahy je obtížné.

Je zřejmé, že soutěže se nemohou účastnit všichni řidiči naší organizace, ale pouze jeden z každého cestmistrovství tj. 17 z celkového počtu cca 290 řidičů a 2 řidiči z Brněnských komunikací. Ostatní řidiči budou mít možnost si soutěžní trasu projet na jednotlivých cestmistrovstvích Jihomoravského kraje.

Akce bude provázena výstavou techniky používané SÚS JMK zaměřené především na zimní údržbu: autosypač s předsazenou radlicí, speciální traktorový nosič Fendt osazen sněhovou frézou a ledořezem, dále traktorový nosič výměnných zástaveb Zetor a Claas  a další technika, kterou Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje používá. Dále se budou při této soutěži prezentovat firmy, které tyto stroje dodávají či jiným způsobem  se  Správou a údržbou silnic JMK spolupracují. V případě příznivé odezvy budeme tuto soutěž zručnosti každoročně opakovat.

 

Ing. Jan Zouhar

ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje

 

 

 

 

 

 

Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad, pracoviště

Brno-Bohunice, Lány 34

 

 

si dovoluje Vás pozvat  na výstavu

 

Tisíc chutí podzimu

 

 

 

výstava se koná ve dnech

 

od 18. do 21. října 2007

 

denně od 9 do 17 hodin


  Střední odborná škola zahradnická a SOU Rajhrad, pracoviště

Brno-Bohunice, Lány 34

si dovoluje Vás co nejsrdečněji pozvat

na výstavu

Tisíc chutí podzimu

Tato tradiční výstava květinových aranžmá se koná ve dnech

od 18. do 21. října 2007, a to denně od 9 do 17 hodin.

Jako hosté se výstavy zúčastní se svými pracemi také žáci SOŠ a SOU

 tradičních řemesel, Střední 59, Brno, zejména jejich keramici, kováři a truhláři.

Výstava je spojená s prodejem tradiční dušičkové vazby, hrnkových rostlin a chryzantém.

Po celou dobu výstavy budou dny otevřených dveří školy.

 


 

 

 

Zahradnická výstava v Brně

 

Střední odborná škola zahradnická v Rajhradě, resp. její pracoviště v Brně na ulici Lány 34, pořádá od 18. do 21. října 2007 svoji tradiční školní výstavu. Ta se koná již po třicáté šesté v nepřerušené řadě. První z této řady výstav se konala v roce 1972 jako specializovaná výstava chryzantém. Školní výstavy se konaly samozřejmě již předtím, ale byly pořádány nepravidelně při různých příležitostech.

První roky této ucelené řady výstav se odvíjely právě od tohoto tématu a od termínu, který byl vždy okolo dušiček. Po řadu let výstava nesla jméno „Chryzantéma“. V osmdesátých letech byla tato tradice změněna a školní výstavy dostaly také jiný námět. Celkem pravidelně se pak střídala témata podzimu a Vánoc. V letošním roce přišla řada na podzim, a mimo jiné i proto se letošní výstava nazývá TISÍC CHUTÍ PODZIMU.

Po řadu let byli návštěvníci zvyklí vídat výstavu v historické budově školy. Později se tato výstava přestěhovala do moderních prostor nové budovy a v letošním roce nás čeká další přesun, a to přímo do skleníků. Toto stěhování je způsobeno řadou faktorů, které vyplynuly z velkých změn, kterými naše škola v několika posledních letech procházela a ještě stále prochází. Pokud se s nimi chcete seznámit, přijďte na naši výstavu a dozvíte se vše, co chcete vědět.

Zahradnických a zahrádkářských výstav se pořádá v této zemi nespočet. Postačí, když jmenuji jen dvě z nich, a to Flóru v Olomouci a Zelený svět v Brně. Zatímco Flóra je v posledních letech zaměřena především na zvědavost laické veřejnosti, Zelený svět je naopak především kontraktačním veletrhem profesionálních firem. Naše školní výstava má zase jiné zaměření – je pořádána především pro rodiče našich žáků, pro jejich přátele, pro místní zahradnické podnikatele a brněnskou veřejnost. Na této výstavě žáci školy představují své dovednosti v aranžování květin a tak předvádějí svému okolí, co se zde naučili. Jistě bychom rádi oslovili i širší veřejnost, ale tento prvotní cíl, který máme, si tradičně plníme.

Každý rok je jiný. I ten letošní takový bude. Jen ještě přesně nevíme jaký. To si řekneme až po výstavě, až ji budeme celkově hodnotit. Co bude ale stejné, je to, že výstava je vždy konaná pro veřejnost; tím bude taková i letos. I letos budeme čekat na Vaše ohlasy, na reakce a na Vaše hodnocení. Škola je služba a bez zpětného ohlasu nedokáže dost dobře reagovat na změny ve společnosti. Proto bychom byli rádi, abyste přišli i Vy a řekli nám své názory. A abyste si odnesli i něco navíc, budou v době výstavy ve škole přítomni učitelé odborných předmětů, budou Vám radit v technologiích, v ochraně rostlin a v pomologii.

Ing. Bohumil Zavadil 732 615 406