Informace č.j.: JMK 133120/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 133120/2007                   S-JMK 126564/2007 OKP             Mgr. Doleželová/541651213                 11. 10. 2007                                  
 
 
 
„133 RJMK bod 6“ - poskytnutí informace
 
 
            dne 28. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 133 RJMK bod 6“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 6. na 133.  zasedání RJMK“.
 
            V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 6 na 133. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to:
-         titulní list (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“) předmětného materiálu,
-         důvodovou zprávu předmětného materiálu,
-         přílohu č. 1 předmětného materiálu, kterou je odpověď na žádost občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí informace s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – aktivisté placení z Rakouska - II“ (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         přílohu č. 3 předmětného materiálu, kterou je dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 36555/2007 ze dne 29. 3. 2007 (v daném případě byly anonymizovány
zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje), a
-         přílohu č. 4 předmětného materiálu, kterou je rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. 30009/2007-84/778 ze dne 18. 9. 2007 (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
            Není předávána příloha č. 2 materiálu, kterou je „žádost o informace podle zákona 106/99 – aktivisté placení z Rakouska - II“. V daném případě jsou naplněny podmínky § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že občanským sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ nebyl k dnešnímu dni udělen souhlas k poskytnutí informace (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Pokud bude ze strany uvedeného občanského sdružení souhlas k poskytnutí informace udělen, bude Vám tato požadovaná informace poskytnuta dodatečně.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                                                                  
 
 
Přílohy: dle textu