Informace č.j.: JMK 100249/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

Čj.:                                             SpZn.:                                                     Vyřizuje/linka                             Brno

JMK 100249/2007                    S-JMK 100249/2007 OKP                    Mgr. Salneková/1264                3.10.2007

 

 

Korespondence JMK a MD – spojení Brna a Vídně – poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

            dne 29.7. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence JMK a MD – spojení Brna a Vídně“ (dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

Ve zprávě o činnosti Rady JMK za období od 21.6. do 9.8. předložené na 123RJMK
je uvedeno ‚schválila text dopisu hejtmana JMK adresovaného předsedovi vlády ČR ve věci žádosti o přípravu mezivládní dohody mezi ČR a Rakouskem týkající se propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A5.

Žádáme o předání veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů ve věci mezivládní dohody ČR a Rakouska k R52,

a) s předsedou vlády a úřadem předsedy vlády,

b) s Ministerstvem dopravy,

c) s MŽP,

d) s MMR,

e) s ŘSD,

f) se všemi ostatními subjekty,

a to za období od 1.1.2007

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná,  zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně
“.

           

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

            V příloze  tohoto sdělení Vám zasíláme kopie informací Vámi požadovaných v Žádosti:

 

-         oznámení Ministerstva dopravy zn.: 956/2003-120-RD/2 ze dne 3. 12. 2003 „Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou“,

-         veřejná vyhláška Ministerstva dopravy č.j.: 956/2003-120-RD/5 ze dne 14. 1. 2004 „Stavební povolení“,

-         dopis Ministerstva dopravy zn.: 335/2004-120-RD/2 ze dne 11. 5. 2004 „Oznámení
o zahájení kolaudačního řízení a pozvánka k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením
“,

-         KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ“ Ministerstva dopravy č.j.: 335/2004-120-RD/5
ze dne 30. 6. 2004,

-         žádost Ministerstva dopravy č.j.: 493/2005-520-DOP/1 ze dne 26. 8. 2005 o vydání stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ke Generálnímu plánu rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), v příloze Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI),

-         stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 34066/2005/OŽP/Št
ze dne 7. 9. 2005 „Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu koncepce ‚Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI)‘ na lokality soustavy Natura 2000 “,

-         dopis Ministerstva dopravy zn.: 331/2006-120-RD/2 ze dne 4. 8. 2006 „Oznámení
o zahájení stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením
“,

-         dopis Ministerstva dopravy zn.: 332/2006-120-RD/2 ze dne 4. 8. 2006 „Oznámení
o zahájení stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání spojenému s místním šetřením
“,

-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje adresovaný ministru dopravy
č.j.: JMK 22359/2003 OKH ze dne 28. 7. 2007,

-         dopis ministra dopravy adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje
č.j.: 336/2003-O210-UPR/2 ze dne 23. 7. 2003,

-         dopis ministra životního prostředí adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje
č.j.: M/19959/03,

-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje adresovaný ministru životního prostředí
č.j.: JMK 20277/2003 OKH ze dne 4. 7. 2003,

-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje adresovaný 1. náměstkovi ministra dopravy
č.j.: JMK 32218/2003,

-         dopis 1. náměstka ministra dopravy adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje
č.j.: 262/2003-210-DOP/6 včetně přílohy: „Účast ČR v projektu CONNECT “,

-         dopis ministra dopravy adresovaný hejtmanovi Jihomoravského kraje
č.j.: 622/2005-120-RD/2 ze dne 18. 8. 2005,

-         dopis Ministerstva dopravy zn.: 669/2005-520-UPR/4 ze dne 30. 9. 2005 s názvem „ÚP VÚC Břeclavsko – návrh zadání “,

-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 38771/2005 OÚPSŘ
ze dne 12. 10. 2005 s názvem „Dohoda“, včetně příloh, kterými jsou: „DOHODA“,  Vyhodnocení stanoviska k Návrhu zadání ÚP VÚC Břeclavska“ a text návrhu zadání,

-         dopis Ministerstva dopravy „Břeclavsko – návrh ÚP VÚC Břeclavska
zn.: 251/2006-520-UPR/2 ze dne 21. 4. 2006,

-         dopis Ministerstva dopravy zn.: 310/2005-520-UPR/4 ze dne 16. 6. 2005 s názvem „Břeclavsko – územní prognóza“ včetně přílohy, kterou je dopis ŘSD
zn.: 4675/05-10332 ze dne 21. 6. 2005,

-         dopis ministra dopravy hejtmanovi Jihomoravského kraje č.j.: 576/2007-910-IPK/4
ze dne 17. 7. 2007, včetně příloh, kterými jsou 1. průvodní zpráva, fotodokumentace, 2. přehledná situace, 3. situace výchozích variant, 4. situace doporučených variant,

-         dopis hejtmana Jihomoravského kraje adresovaný ministru dopravy
č.j.: JMK 86142/2007 ze dne 28. 7. 2007.

 

 

            Dále uvádíme, že ve vybrané požadované informaci, tj. „Kolaudační rozhodnutí“ Ministerstva dopravy č.j.: 335/2004-120-RD/5 ze dne 30. 6. 2004, byly anonymizovány údaje, které nelze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu JMK ze dne 3.10.2007, č.j. JMK 128626/2007).

 

            Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.

 

S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Martin Mikš

                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu