Rada Asociace krajů jedná v Ústí nad Labem

Jednáním s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem začalo dnes (26. května 2016) podvečer 27. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v Ústí nad Labem.

Debata s ministrem Němečkem se věnovala jak budoucnosti letecké záchranné služby, tak financování krajských nemocnic. Vláda chce uzavřít s kraji memorandum o zvýšení výdělků v nemocnicích. Hejtmani se s ministrem shodli, že memorandum - za předpokladu, že vláda bude garantovat dostatečné financování platů pro navýšení mezd ve zdravotnictví - je v zájmu dobrého fungování krajského zdravotnictví a společně s ministrem Němečkem byla deklarována oboustranná vůle toto memorandum podepsat.

Rada přijala usnesení v této věci: Rada Asociace krajů České republiky je připravena provést zvýšení tarifních platů zaměstnanců ve veřejném krajském zdravotnictví o 10%, v případě, že vláda k tomuto účelu alokuje prostředky ve státním rozpočtu ve výši minimálně 7,5 mld. Kč.
Hejtmani také navrhli podepsat další memorandum, tentokrát „O spolupráci pro zajištění dostupné zdravotní péče v sociálních službách a sociální péče ve zdravotních službách a o nastavení součinnosti sociálních a zdravotních služeb v rámci reformy psychiatrické péče“ a v případě že ministerstvo zdravotnictví navrhne samostatné memorandum o zajištění psychiatrické péče v rámci reformy psychiatrické péče, jeho iniciativu podpoří.

Pro jednání s Vládou ČR se hejtmani s ministrem Němečkem dohodli na dalších klíčových bodech, které považují za nezbytné pro dobré fungování krajského zdravotnictví.

V pátek 20. května 2016, při setkání s předsedou Senátu PČR Milanem Štěchem, hejtmani poprvé debatovali o legislativním návrhu Jihočeského kraje o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zároveň s ní změnu zákona o daních z příjmu a rozhodli se, že se po prostudování tohoto návrhu, k této diskuzi vrátí na dnešním jednání.
Po projednání a diskuzi k této věci Rada AKČR přijala následující usnesení: Rada Asociace krajů České republiky bere na vědomí zákonodárnou iniciativu Jihočeského kraje ve věci zdanění církevních restitucí a ukládá předsedovi Rady AKČR Michalu Haškovi, hejtmanu Jiřímu Zimolovi a hejtmanu Martinu Havlovi připravit na společné jednání hejtmanů a vlády ČR dne 20. července 2016 analýzu plnění smlouvy uzavřené mezi vládou ČR a církvemi ve věci církevních restitucí z pohledu žalob podaných církvemi na kraje ve věci vydání nemovitého i movitého majetku.

Rada se na svém jednání věnovala i problematice dopravy a doporučuje krajům schválit ve svých zastupitelstvech smlouvu o zajištění regionální železniční dopravy po roce 2019 zpracovanou ministerstvem dopravy nejpozději do 15. července.

Rada nesouhlasí se závěry ministerstva dopravy o zajištění zimní údržby silnic 1. třídy po 1. květnu 2017 a žádá dodržení dohody z roku 2015, aby údržba byla svěřena krajům, jako služba veřejného zájmu a konstatuje, že ministr dopravy Dan Ťok, uvedl kraje v omyl ve věci realokací finančních prostředků určených na obnovu kolejových drážních vozidel v rámci Operačního programu Doprava II., kdy na základě vyjádření ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové nedojde k navýšení finančních prostředků určených na nákup vozidel na 20 mld. Kč, alokovány budou prostředky jenom ve výši 7,7 mld. Kč.