Informace č.j.: JMK 123812/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                               Vaše č.j.                             Naše č.j.:                    Naše SpZn.:                          Vyřizuje/linka                Brno
                                            JMK 123812/2007     S – JMK 123812/2007       Bónová/1266                27.9.2007
 
 
Kopie dokumentů, který dokládá, že povinný subjekt rozhodl o vyloučení všech pracovníků OÚPSŘ - poskytnutí informace
 
Vážený pane předsedo,
 
dne 24.9.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „ Žádost o informace podle zákona 106/99 – vyloučení vedoucí odboru OÚPSŘ a všech pracovníků OÚPSŘ – R43 a politika územního rozvoje (dále jen „Žádost“).
Dle Žádosti požadujete „ předat kopii dokumentu, který dokládá, že povinný subjekt rozhodl o vyloučení všech pracovníků OÚPSŘ včetně vedoucí odboru, a to v souladu s para 14 správního řádu“.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm.d) zákona č. 106/1999Sb., Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 z.č. 106/1999 Sb. 
Nadřízený orgán rozhodnutím MMR č.j. 27726/2007-84/763 ze dne 14.7.2007  sice uložil povinnému subjektu, aby rozhodl o vyloučení všech pracovníků OÚPSŘ včetně vedoucí odboru, a to v souladu s § 14 správního řádu, vzhledem ke skutečnosti, že na poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., nelze § 14 správního řádu vůbec aplikovat (viz. § 20 odst. 4 z.č. 106/1999 Sb.), nebylo možné takovéto vyloučení provést. Informace a stanovisko ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje k rozhodnutí MMR č.j. 27726/2007-84/763 ze dne 14.7.2007 Vám již bylo zasláno dopisem ze dne 5.9.2007. 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                     Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                                     vedoucí odboru kontrolního a právního