Světový den vody: Oslava úcty a pokory k vodě

22. březen 2016 - Světový den vody: Oslava úcty a pokory k vodě

Tématem Světového dne vody 2016 je „Voda a pracovní místa“

Voda pokrývá asi 71 procent povrchu planety, přitom přibližně miliarda lidí (nyní sedmina lidstva) nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Účel Světového dne vody je zejména pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj využívání vodních zdrojů. Vyhlášení Světového dne vody proběhlo v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském Riu de Janeiru. Světový den vody - upozorňuje na nutnost vodou šetřit a chránit její čistotu v přírodě. Nedostatek vody má zásadní vliv na potravinovou bezpečnost.

Evropská vodní charta
Pro ochranu a zachování dostatku vody pro všechny byla vyhlášena 6. května 1968 ve Štrasburku „Evropská vodní charta“:

1. Bez vody není život. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
2. Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto zásoby udržovat, chránit a podle možnosti rozhojňovat.
3. Znečišťování vody způsobuje škody člověku a ostatním živým organismům, závislým na vodě.
4. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití, zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
5. Po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato voda zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné i soukromé účely.
6. Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
7. Vodní zdroje musí být zachovány.
8. Příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
9. Ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu, výchovu odborníků a informování veřejnosti.
10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Povinnost každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic.
12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.
foto JMK