Krajský akční plán vzdělávání Jihomoravského kraje

 

 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ BUDOU NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU - https://kap.kr-jihomoravsky.cz

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa programu: prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výše finanční podpory: 24 754 968,00
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000005
Období realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2021

Cílem projektu je nastavení funkčních partnerství a vzájemné spolupráce škol, zaměstnavatelů a jejich zřizovatelů, které pomohou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území JMK. Obsahem projektu je nastavení a pilotní odzkoušení modelu strategického plánování. V průběhu projektu budou zpracovány dva krajské akční plány rozvoje vzdělávání včetně vyhodnocení účinnosti navržených opatření a jejich vlivu na zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných tématech.

 

Aktuality

 

 

19. 10. 2018

Setkání zástupců KAP a MAP

Ve středu 14. listopadu 2018 se v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pracoviště Cejl 73 od 13 hod. uskutečnilo setkání zástupců KAP a MAP. V případě dotazů se obracejte na věcnou manažerku projektu KAP Janu Dvořáčkovou, dvorackova.jana@kr-jihomoravsky.cz 

 

 

17. 10. 2018

Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků

Ve středu 17. října 2018 se v prostorách JmK, pracoviště Cejl 73 od 9hod. do 14 hod. uskutečnil workshop pro středoškolské učitele v rámci tematické skupiny Rozvoj cizích jazyků.

Cílem workshopu byla zejména výměna zkušeností, příklady dobré praxe a diskuze. V případě dotazů se obracejte na metodičku tematické skupiny Rozvoj výuky cizích jazyků Helenu Ťokovou, tokova.helena@kr-jihomoravsky.cz.  

Zápis ze setkání - zde

 


21. 8. 2018

Výsledky výzkumného šetření důvodů žáků SŠ pro opakovaný přestup na jinou školu + návrh opatření - zde

 

1. 4. 2018

Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Jihomoravské kraji - zde

 

1. 12. 2017

Start projektu PolyGram

Na začátku prosince odstartoval druhý z našich projektů výzvy implementace KAP "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji", číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 jehož nositelem je Jihomoravský kraj a do projektu je zapojeno dalších 28 organizací, včetně Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu a 27 středních škol z Jihomoravského kraje. Dne 13. prosince 2017 od 9hod. proběhne zahajovací setkání v prostorách Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace, Čichnova 982/23, Brno. 
V případě dotazů se obracejte na odbornou garantku projektu PolyGram Veroniku Zedníčkovou zednickova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
 

1. 11. 2017

Start projektu KaPoDaV

Začátkem listopadu oficiálně začíná projekt "KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji", číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, jehož nositelem je Jihomoravský kraj a do projektu je zapojeno dalších deset organizací. Dne 9. listopadu 2017 od 9.00 hod na Cejlu 73 v místnosti č.121 proběhne zahajovací setkání se všemi partnery projektu, kterým byla zaslána pozvánka.

V případě dotazů se obracejte na projektového manažera projektu KaPoDaV Jaroslava Kuchyňku kuchynka.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

 

18. 10. 2017

Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků

Ve středu 18. října proběhl v prostorách JmK, pracoviště Cejl 73 od 9hod. do 14 hod. workshop pro středoškolské učitele v rámci tematické skupiny Rozvoj cizích jazyků.

Cílem workshopu je zejména výměna zkušeností, příklady dobré praxe a diskuze. Více se o proběhlém workshopu můžete dočíst zde.

 

19. 6. 2017 

Konference "Kariérového poradenství ve školní praxi"

Dne 14. června 2017 proběhla v rámci KAP Jihomoravského kraje a Centra vzdělávání všem konference Kariérového poradenství, kterou zaštítila Jana Pejchalová, členka rady Jihomoravského kraje. Tiskovou zprávu z akce naleznete zde. Na video z konference se můžete podívat zde.

1. 2. 2017

Souhlas zřizovatele školským příspěvkovým organizacím k podání zjednodušených projektů do výzvy č. 02_16_035 z OP VVV

Dne 26. ledna 2017 byl školským příspěvkovým organizacím udělen souhlas zřizovatele k podání zjednodušených projektů do výzvy č. 02_16_035 z OP VVV (pdf 440 kB). V rámci výzvy dochází k aktualizacím, doporučujeme Vám proto sledovat stránky MŠMT.

Současně MŠMT připravuje ve spolupráci s Odborem školství KrÚ JMK Seminář pro žadatele - Šablony pro SŠ a VOŠ, který se uskuteční dne 8. března 2017 v aule JMK, Cejl 73, Brno. Pozvánka a přihlašování na seminář bude připraveno a rozesláno v průběhu února.

 

Informace ke krajským projektům I-KAP 

 

V rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů I (Výzva č. 02_16_034) připravil realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji dva projekty na implementaci plánovaných aktivit krajského akčního plánu.

Finanční prostředky výzvy pro Jihomoravský kraj činí zhruba 180 milionů korun. Realizace obou krajských projektů je plánována na období tří let. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty. V důsledku poskytované metodické podpory získají učitelé nové dovednosti, budou mít možnost načerpat novou inspiraci pro výuku a vyzkoušet si nové metody práce. Ověří se metody poskytování individuální i skupinové metodické pomoci učitelům, nové metody práce učitelů se žáky a možnost realizovat žákovské projekty pod vedením učitelů nebo externích odborníků ve školách. Díky projektu bude možnost finančně podpořit nákup materiálního vybavení na projektové aktivity žáků ve školách. Bude vytvořena jednotná elektronická forma snadno dostupné informační a metodické podpory s úložištěm doporučených metodických a výukových materiálů pro více prioritních oblastí KAP. V návaznosti na aktivity projektu KAP JMK budou ve vybraných oblastech vytvořeny nové platformy vzájemně spolupracujících zástupců různých typů škol i externích subjektů relevantních pro danou oblast.
 

První projekt v sobě obsahuje témata kariérového poradenství, podnikavosti a celoživotního učení, nese název KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Projekt začal 1. listopadu 2017 a jeho realizace je na období tří let (do 31. 10. 2020). Příjemcem je Jihomoravský kraj a má 10 partnerů s finanční účastí. Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol různých typů včetně neškolských organizací (např. JIC ap.), zavedení krajského systému metodické podpory kariérového poradenství.

Více informací k jednotlivým oblastem Podpora kariérového poradenství, Podnikavost pro udržitelný rozvoj a Další vzdělávání. Partnery projektu naleznete zde.


Druhý projekt se zaměří na oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky, nese název PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Začátek projektu byl stanoven na 1. prosince 2017 a projekt končí 30. listopadu 2020. Příjemcem je Jihomoravský kraj a má 28 partnerů s finanční účastí. Seznam partnerů PolyGram naleznete zde.

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol SŠ-ZŠ, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“. 

Klíčové aktivity projektu PolyGram:
KA01 Řízení projektu


KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:
1. M-kabinety
2. Podpora čtenářské gramotnosti
3. M-portál
4. Matematické dílny pro učitele matematiky
5. M-kroužky
6. M-exkurze
7. M-tábory
8. M-soustředění
9. M-konference

KA02 se věnuje nejvíce Partner č. 1 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob. Bližší informace k podpoře matematické a čtenářské gramotnosti naleznete zde.

 

KA03 Podpora polytechnického vzdělávání je rozděleno na tyto dílčí aktivity:
1. Organizace kroužků
2. Tvorba učebních materiálů
3. Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe
4. Organizace přednášek odborníků z praxe
5. Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben
6. Kabinet odborného výcviku stavebních oborů
7. Technické mateřské školy

Podporou polytechnického vzdělávání se zabývají střední školy - partner 02 – 28 a realizují dílčí aktivity. Přehled aktivit, do kterých jsou partnerské školy zapojeny naleznete zde. Bližší informace k podpoře polytechnického vzdělávání naleznete zde.

V současné době jsou oba projekty ve fázi realizace a postupně probíhají aktivity projektů. Aktivity partnerských škol v rámci projektu PolyGram naleznete v kalendáři aktivit.

 

Kontaktní osoby pro projekt KaPoDaV:

- Věcný manažer projektu KaPoDaV - Ing. Jaroslav Kuchyňka kuchynka.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz  tel.: 734 513 952, 541 658 318

- Finanční manažer projektu KaPoDaV - Ing. Karel Kočvárek kocvarek.karel@kr-jihomoravsky.cz tel. 541 653 441 a Ing. Jana Bendová bendova.jana@kr-jihomoravsky.cz tel. 541 653 433

- Projektový manažer za oblast Podnikavosti - Ing. Petr Laštůvka petr.lastuvka@lipka.cz tel.:603 579 359

- Projektový manažer za oblast Kariérového poradenství a Dalšího vzdělávání - Mgr. Martina Strnadová strnadova@vzdelavanivsem.cz   tel.: 725 503 085

  

Kontaktní osoby pro projekt PolyGram:

- Odborný garant aktivit projektu PolyGram - Ing. Veronika Zedníčková zednickova.veronika@kr-jihomoravsky.cz tel.: 725 434 094, 541 658 316

- Věcný manažer projektu PolyGram - Ing. Radomír Pernica pernica.radomir@kr-jihomoravsky.cz tel.: 725 434 092, 541 658 311

- Finanční manažer projektu PolyGram - Mgr. Radmila Schätzelová schatzelova.radmila@kr-jihomoravsky.cz 702 150 682, 541 658 317

 

KAP 1 (2016 - 2019)

 

 • Analýza potřeb území (pdf 1,36 MB) je dokument, který popisuje problematiku potřeb území v rámci vzdělávání v Jihomoravském kraji. V rámci tvorby KAP 1 je Analýza potřeb území prvním důležitým krokem k definování klíčových oblastí a jejich specifik, záměrů, cílů a problémů.
 • Analýza potřeb škol - zkrácená verze (pdf 4,55 MB) je dokument, který shrnuje a popisuje výsledky dotazníkového šetření na středních školách v Jihomoravském kraji, které probíhalo na konci roku 2015. Dokument je nedílnou součástí KAP 1. 

 • 1. Krajský akční plán (pdf 5,6 MB) na období 2016 - 2019 je nově vzniklým nástrojem, který má na území krajů pomoci zlepšit řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Dne 19. října 2016 byl projednán a schválen 1. KAP JMK Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez jakýchkoliv připomínek.

 • Rámec podpory infrastruktury investic (pdf 3,30 MB) Aktualizovaný rámec podpory infrastruktury a investic.

 

Časté dotazy

 

Informace k rámci podpory infrastruktury investic

 

Je ještě možné zařadit školu do Rámce podpory infrastruktury investic?
Projekty, které jsou nyní zařazeny do Rámce podpory infrastruktury investic, mohou být předloženy do výzev IROP 32 a 33. Rámec podpory infrastruktury investic schválen Regionální stálou konferencí, z toho důvodu do něj není nyní možné vkládat nové projektové záměry. Z důvodu zájmu o zařazení dalších projektových záměrů bude Rámec podpory infrastruktury investic aktualizován. Aktualizace proběhne v prvním čtvrtletí roku 2017. V rámci aktualizace budou zařazeni zájemci s projektovými záměry na výzvu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a další výzvu na Infrastruktura středních škol.

Oslovení škol a dalších školských organizací proběhlo na podzim letošního roku, aby byl dostatek času na konzultace, vyplnění karet projektu, projektových záměrů a následného zaslání zpět. V případě dalších informací se obracejte na Ing. Eriku Dittrichovou, DiS. +420 724 963 704 popř. dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz.

Jaká jsou kritéria pro zařazení do Rámce podpory infrastruktury?
Kritériem zařazení do Rámce podpory infrastruktury je soulad s KAP. Příspěvkové organizace pak vybírá zřizovatel, který poskytuje finanční prostředky na přípravu a případné spolufinancování projektu.
  

Karty připravenosti a projektové záměry do IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj upravilo harmonogram výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro rok 2017 a důležitou informací je, že specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení byl vyřazen. Z toho důvodu nebude v letošním roce vyhlášena žádná nová výzva v oblasti vzdělávání.
 

 

Dokumenty

  

Workshopy s řediteli a zástupci škol

 

1. Workshop s řediteli a zástupci škol

 

V pátek 27. 5. 2016 proběhl první Workshop s řediteli a zástupci škol, jenž byl součástí klíčové aktivity Analýza potřeb v území. 

Účastníkům byl představen celý realizační tým KAP a odborná garantka projektu v Jihomoravském kraji Mgr. Lenka Řeháková, dále byl stručně popsán dokument Analýza potřeb území. Následně byl účastníkům prezentován Rámec podpory infrastruktury. Následovaly prezentace odborné garantky Mgr. Martiny Kaňákové s názvem Vize, výzvy a oblasti spolupráce škol a firem a hlavního analytika Mgr. Martina Úlovce, který účastníkům prezentoval výsledky Analýzy potřeb škol za Jihomoravský kraj.

 

Informativní schůzka o aktuálním stavu KAP

 

V pondělí 28. 11. 2016 od 13:00 hod. v místnosti 117 (aula) JMK, Cejl 73 Brno, proběhla pro zástupce škol Informativní schůzka o aktuálním stavu KAP.

                                                           Setkání tematických skupin                                                                

 

Zápisy z roku 2016 naleznete zde 

Zápisy z roku 2017 naleznete zde
 

                                                                 Rozvoj výuky cizích jazyků                                                            

Pořadové číslo setkání Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  26. 2. 2018 JMK, Cejl 73, místnost 120, 13.00 hod. zde  zde   
 2.  14.5.2018 JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.   zde    
 3.  17.9.2018  JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.  zde    
 4. 19.11.2018    JMK, Cejl 73, místnost 120, 13.00 hod.  zde    
 5.          
 6.          

 

 

                                                    Škola jako centrum celoživotního vzdělávání                                           

Pořadové číslo setkání

Termín Místo a čas setkání Zápis Přílohy  
 1.  21. 3. 2018 JMK, Cejl 73, místnost 121, 9.00 hod.   zde zde  
 2.  4. 10. 2018  JMK, Cejl 73, místnost 121, 9.00 hod  zde  zde  
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                                       Podpora inkluze                                                                      

Pořadové číslo setkání

 Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  13. 3. 2018   JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.30 hod.  zde    
 2.  9. 5.2018 JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.   zde    
 3.  26. 9. 2018 JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.    zde  zde  
 4. 15. 11. 2018  Středisko služeb školám, Hybešova 15, 13.00 hod.   zde    
 5.          
 6.          

 

 

                                                     Podpora polytechnického vzdělávání                                                     

Pořadové číslo setkání

 Termín Místo a čas setkání Zápis Přílohy  
 1.  27. 2. 2018  JMK, Cejl 73, místnost 120, 13.30 hod.  zde    
 2.  16. 5. 2018   JMK, Cejl 73, místnost 121, 9.00 hod.  zde  zde  
 3.  19. 9. 2018 JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.   zde    
 4.  6. 11. 2018 JMK, Cejl 73, místnost 120, 9.00 hod.   zde    
 5.          
 6.          

 

 

                                                          Rozvoj kariérového poradenství                                                          

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  22. 3. 2018  JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.  zde    
 2.  4. 5. 2018   JMK, Cejl 73, místnost 120,10.00 hod.  zde    
 3. 7. 6. 2018   JMK, Cejl 73, místnost 121, 10.00 hod. zde   zde  
 4.  3. 10. 2018 JMK, Cejl 73, místnost 121, 10.00 hod.    zde    
 5.          
 6.          

 

 

                                          Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě                                

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  21. 2. 2018

JMK, Cejl 73, místnost 120, 13.30 hod.

 zde  zde  
 2.  31. 5. 2018 MÚ, Poříčí 31, 13.30 hod.   zde    
 3. 17. 10. 2018   Impact Hub, 13.30 hod  zde    
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                           Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů                          

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.   13. 2. 2018   JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.  zde zde  
 2.  3. 4. 2018  JIC, Purkyňova 127  zde  zde  
 3.  15. 5. 2018   SŠ polytechnická Brno, Jílová 36 g  zde  zde  
 4. 23. 10. 2018  JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.   zde  zde  
 5. 27. 11. 2018   JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.  zde  zde  
 6.          

 

 

                                                                    ICT kompetence                                                                       

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1. 28. 2. 2018   SŠ Purkyňova, Purkyňova 97, 9.00 hod.  zde    
 2. 26. 4. 2018  SŠ Purkyňova, Purkyňova 97, 12.30 hod.   zde    
 3.  27. 6. 2018  SŠ Purkyňova, Purkyňova 97  zde    
 4. 17. 10. 2018  SŠ Purkyňova, Purkyňova 97   zde    
 5.          
 6.          

 

 

Setkání zástupců MAP 

 

1. Setkání

První setkání zástupců MAP proběhlo v proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 10. 3 2016.

2. Setkání

Druhé setkání zástupců MAP proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 5. 5. 2016

3. Setkání  

Třetí setkání zástupců MAP proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 14. 9. 2016

 

4. setkání

Ve středu dne 7. 12. 2016 od 13.00 hod. proběhlo v aule JMK, Cejl 73, Brno čtvrté setkání zástupců KAP a MAP.

 • Zápis - zde
 • Aktuální informace o KAP - zde
 • Kariérové poradenství - zde
 • M-help - zde
 • Podnikavost - zde
 • Informace o výzvách OPZ - zde
 • Výzvy OP VVV - zde
 • Výzvy v oblasti regionálního školství - zde

5. setkání 

Dne 29. března od 13.00 hod. na JMK, Cejl 73 proběhlo páté setkání zástupců KAP a MAP.

Program:
1) aktuální informace o realizaci projektů MAP v jednotlivých ORP + členové ŘV za JMK
2) příprava výzvy MAP II a Implementace KAP – propojení s MAP
3) společná témata MAP a KAP (J. Hrubý)
4) plánované alokace do infrastruktury ve vzdělávání prostřednictvím SCLLD v IROP (J. Hrubý)
5) přehled výzev OPZ v oblasti zaměstnanosti (PhDr. Milada Pelajová), v oblasti veřejné správy
a sociální integrace (Ing. Zdeněk Okáč), výzva 58 (Ing. Lukáš Krátký)
6) jazykové vzdělávání a příprava učitelů na výuku CLIL
7) různé

 • Zápis - zde
 • Přílohy - zde

6. setkání

Dne 26. 9. 2017 proběhlo na NIDV setkání zástupců KAP a MAP.

 

Program:

1) Aktuální informace z projektu SRP
2) Informace k výzvě MAP II a revidovaným Postupům MAP a výzvě Šablony II
3) Vystoupení zástupců KAP
•  Informace k připravovaným výzvám (včetně výzvy MAP II.)
• Implementace KAP I. – možnost zapojení ZŠ
• Ukončování MAP I. – souhlasy zřizovatelů
4) MAP a jeho realizace v regionu – aktuální stav, pokračování v MAP II, personální změny a změny kontaktů
5) Představení projektu a aktuality z centra podpory při projektu APIV B

Přílohy - zde

 

Kontaktní údaje na MAP .xlxs (13,4 kB)

 

7. setkání

Dne 18. ledna 2018 se na JMK, Cejl 73 uskutečnilo další setkání zástupců KAP a MAP

 

Program:

1) představení aktivit projektů I-KAP a jejich možné využití pro projekty Implementace MAP či projekty MAP II, včetně přehledu zapojených škol
2) informace zástupců MAP o průběhu realizace a ukončení MAP I a pokračování v MAP II
3) udělování souhlasů zřizovatele
4) předávání informací z MAP do KAP, report ukončených MAP I
5) náměty na další setkání KAP a MAP
6) různé
 

 • Zápis - zde
 • Přílohy - zde

 

8. setkání

Dne 14. listopadu 2018 se na JMK, Cejl 73 uskutečnilo další setkání zástupců KAP a MAP

 

Program:

1) úvodní slovo
2) akce Festival vzdělávání
3) informace zástupců MAP o ukončení MAP I a pokračování v MAP II, představení zástupců realizačních týmů
4) ZŠ v projektu KaPoDaV a Polygram a příležitosti pro ně
5) analýza MAP I
6) prezentace Salmondo
7) různé
 

 

Setkání zástupců KAP:

 

15. - 16. 9. 2016 proběhlo na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno Čichnova 23 setkání mezi zpracovateli KAP ze všech krajů a zástupci NÚV, MŠMT a MMR.

 

 

 

 

                   Kontaktní osoby realizačního týmu KAP                         

Jméno Pozice Email Telefon
administrativní tým
Mgr. Lucien Rozprým Hlavní manažer projektu rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz 606745624
Ing. Erika Dittrichová Věcný manažer projektu dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz 724963704
Mgr. Jana Dvořáčková Věcný manažer projektu dvorackova.jana@kr-jihomorvsky.cz 702089015
Ing. Jaroslav Kuchyňka Věcný manažer projektu kuchynka.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz 734513952
Lenka Endlicherová, Dis. Finanční manažer projektu endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 724331044
odborný tým
Ing. Antonín Doušek, Ph.D. Metodik tematické skupiny ICT kompetence antonin.dousek@sspbrno.cz 603816544
Mgr. Miroslav Marek Metodik tematické skupiny Podpora polytechnického vzdělávání marek.miroslav@kr-jihomoravsky.cz 723309702
PhDr. Helena Ťoková Metodik tematické skupiny Rozvoj výuky jazyků tokova.helena@kr-jihomoravsky.cz 731507375
RNDr. Hana Slobodníková              Metodik tematické skupiny Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz 606670522
Ing. Simona Neubauerová Metodik tematické skupiny Podpora inkluze neubauerova.simona@kr-jihomoravsky.cz 734510377
Mgr. Kateřina Geislerová Metodik tematické skupiny Rozvoj kariérového poradenství geislerova@vzdelavanivsem.cz 601086294
Mgr. Martin Majcík Metodik tematické skupiny Škola jako centrum celoživotního vzdělávání majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz 727813551
RNDr. Dáša Zouharová Metodik tematické skupiny Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě zouharova.dasa@kr-jihomoravsky.cz 702089014
Mgr. Lenka Řeháková                    Odborný garant PKAP                                                                                                                                                                                  lenka.rehakova@nuv.cz                           774743518

 

Tiskové zprávy:

 

Odkazy:

OPVVV - zde

Informace projektu P-KAP z Narodniho ustavu pro vzdelavani