Krajský akční plán vzdělávání Jihomoravského kraje

 

 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa programu: prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výše finanční podpory: 24 754 968,00
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000005
Období realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2021

Cílem projektu je nastavení funkčních partnerství a vzájemné spolupráce škol, zaměstnavatelů a jejich zřizovatelů, které pomohou zlepšit kvalitu řízení ve školách na území JMK. Obsahem projektu je nastavení a pilotní odzkoušení modelu strategického plánování. V průběhu projektu budou zpracovány dva krajské akční plány rozvoje vzdělávání včetně vyhodnocení účinnosti navržených opatření a jejich vlivu na zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných tématech.

 

Aktuality

 

1. 11. 2017

Start projektu KaPoDaV

Začátkem listopadu oficiálně začíná projekt "KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji", registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211, jehož nositelem je Jihomoravský kraj a do projektu je zapojeno dalších deset organizací. Dne 9. listopadu 2017 od 9.00 hod na Cejlu 73 v místnosti č.121 proběhne zahajovací setkání se všemi partnery projektu, kterým byla zaslána pozvánka.

V případě dotazů se obracejte na projektovou manažerku projektu KaPoDaV Janu Frödovou frodova.jana@kr-jihomoravsky.cz.

 

18. 10. 2017

Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků

Ve středu 18. října proběhl v prostorách JmK, pracoviště Cejl 73 od 9hod. do 14 hod. workshop pro středoškolské učitele v rámci tematické skupiny Rozvoj cizích jazyků.

Cílem workshopu je zejména výměna zkušeností, příklady dobré praxe a diskuze. Více se o proběhlém workshopu můžete dočíst zde.

 

19. 6. 2017 

Konference "Kariérového poradenství ve školní praxi"

Dne 14. června 2017 proběhla v rámci KAP Jihomoravského kraje a Centra vzdělávání všem konference Kariérového poradenství, kterou zaštítila Jana Pejchalová, členka rady Jihomoravského kraje. Tiskovou zprávu z akce naleznete zde. Na video z konference se můžete podívat zde.

1. 2. 2017

Souhlas zřizovatele školským příspěvkovým organizacím k podání zjednodušených projektů do výzvy č. 02_16_035 z OP VVV

Dne 26. ledna 2017 byl školským příspěvkovým organizacím udělen souhlas zřizovatele k podání zjednodušených projektů do výzvy č. 02_16_035 z OP VVV (pdf 440 kB). V rámci výzvy dochází k aktualizacím, doporučujeme Vám proto sledovat stránky MŠMT.

Současně MŠMT připravuje ve spolupráci s Odborem školství KrÚ JMK Seminář pro žadatele - Šablony pro SŠ a VOŠ, který se uskuteční dne 8. března 2017 v aule JMK, Cejl 73, Brno. Pozvánka a přihlašování na seminář bude připraveno a rozesláno v průběhu února.

 

Informace ke krajským projektům I-KAP 

 

V rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů I (Výzva č. 02_16_034) připravil realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji dva projekty na implementaci plánovaných aktivit krajského akčního plánu.

Finanční prostředky výzvy pro Jihomoravský kraj činí zhruba 180 milionů korun. Realizace obou krajských projektů je plánována na období tří let. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty. V důsledku poskytované metodické podpory získají učitelé nové dovednosti, budou mít možnost načerpat novou inspiraci pro výuku a vyzkoušet si nové metody práce. Ověří se metody poskytování individuální i skupinové metodické pomoci učitelům, nové metody práce učitelů se žáky a možnost realizovat žákovské projekty pod vedením učitelů nebo externích odborníků ve školách. Díky projektu bude možnost finančně podpořit nákup materiálního vybavení na projektové aktivity žáků ve školách. Bude vytvořena jednotná elektronická forma snadno dostupné informační a metodické podpory s úložištěm doporučených metodických a výukových materiálů pro více prioritních oblastí KAP. V návaznosti na aktivity projektu KAP JMK budou ve vybraných oblastech vytvořeny nové platformy vzájemně spolupracujících zástupců různých typů škol i externích subjektů relevantních pro danou oblast.
 

První projekt v sobě obsahuje témata kariérového poradenství, podnikavosti a celoživotního učení, nese název KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Projekt začal 1. listopadu 2017 a jeho realizace je na období tří let (do 31. 10. 2020). Příjemcem je Jihomoravský kraj a má 10 partnerů s finanční účastí. Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol různých typů včetně neškolských organizací (např. JIC ap.), zavedení krajského systému metodické podpory kariérového poradenství.

Více informací k jednotlivým oblastem Podpora kariérového poradenství, Podnikavost pro udržitelný rozvoj a Další vzdělávání.Druhý projekt se zaměří na oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky, nese název PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Začátek projektu byl stanoven na 1. prosince 2017 a konec 30. listopadu 2020. Příjemcem je Jihomoravský kraj a má 28 partnerů s finanční účastí.

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících škol SŠ-ZŠ, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“. 
 

V současné době jsou krajské projekty podané, na konci měsíce října prošli fází přijatelnosti a formální kontroly a dále postupují do procesu věcného hodnocení.

 • Aktivity a možnosti zapojení škol do prvního projektu (čtenářská a matematická gramotnost, polytechnika). Aktuální ke dni 10. 4. 2017 (pdf 284 kB)
 • Aktivity a možnosti zapojení škol do druhého projektu (kariérové poradenství, podnikavost a celoživotního učení). Aktuální ke dni 10. 4. 2017 (pdf 304 kB)
 • Komplementarita či nesoulad projektů se šablonami pro SŠ. Aktuální ke dni 10. 4. 2017 (pdf 272 kB

Kontaktní osoby pro projekt KaPoDaV:

- Věcný manažer projektu KaPoDaV - Mgr. Jana Frödová frodova.jana@kr-jihomoravsky.cz

- Finanční manažer projektu KaPoDaV - Věra Koutková, DiS koutkova.vera@kr-jihomoravsky.cz

- Projektový manažer za oblast Podnikavosti - Ing. Petr Laštůvka petr.lastuvka@lipka.cz

- Projektový manažer za oblast Kariérového poradenství a Dalšího vzdělávání - Mgr. Šárka Reichmannová reichmannova@vzdelavanivsem.cz

 

Kontaktní osoby pro projekt PolyGram:

- Věcný manažer projektu PolyGram - Ing. Veronika Čačková cackova.veronika@kr-jihomoravsky.cz

 

 

KAP 1 (2016 - 2019)

 

 • Analýza potřeb území (pdf 1,36 MB) je dokument, který popisuje problematiku potřeb území v rámci vzdělávání v Jihomoravském kraji. V rámci tvorby KAP 1 je Analýza potřeb území prvním důležitým krokem k definování klíčových oblastí a jejich specifik, záměrů, cílů a problémů.
 • Analýza potřeb škol - zkrácená verze (pdf 4,55 MB) je dokument, který shrnuje a popisuje výsledky dotazníkového šetření na středních školách v Jihomoravském kraji, které probíhalo na konci roku 2015. Dokument je nedílnou součástí KAP 1. 

 • 1. Krajský akční plán (pdf 5,6 MB) na období 2016 - 2019 je nově vzniklým nástrojem, který má na území krajů pomoci zlepšit řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Dne 19. října 2016 byl projednán a schválen 1. KAP JMK Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bez jakýchkoliv připomínek.

 • Rámec podpory infrastruktury investic (pdf 3,30 MB) Aktualizovaný rámec podpory infrastruktury a investic.

 

Časté dotazy

 

Informace k rámci podpory infrastruktury investic

 

Je ještě možné zařadit školu do Rámce podpory infrastruktury investic?
Projekty, které jsou nyní zařazeny do Rámce podpory infrastruktury investic, mohou být předloženy do výzev IROP 32 a 33. Rámec podpory infrastruktury investic schválen Regionální stálou konferencí, z toho důvodu do něj není nyní možné vkládat nové projektové záměry. Z důvodu zájmu o zařazení dalších projektových záměrů bude Rámec podpory infrastruktury investic aktualizován. Aktualizace proběhne v prvním čtvrtletí roku 2017. V rámci aktualizace budou zařazeni zájemci s projektovými záměry na výzvu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a další výzvu na Infrastruktura středních škol.

Oslovení škol a dalších školských organizací proběhlo na podzim letošního roku, aby byl dostatek času na konzultace, vyplnění karet projektu, projektových záměrů a následného zaslání zpět. V případě dalších informací se obracejte na Ing. Eriku Dittrichovou, DiS. +420 724 963 704 popř. dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz.

Jaká jsou kritéria pro zařazení do Rámce podpory infrastruktury?
Kritériem zařazení do Rámce podpory infrastruktury je soulad s KAP. Příspěvkové organizace pak vybírá zřizovatel, který poskytuje finanční prostředky na přípravu a případné spolufinancování projektu.
  

Karty připravenosti a projektové záměry do IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj upravilo harmonogram výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro rok 2017 a důležitou informací je, že specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení byl vyřazen. Z toho důvodu nebude v letošním roce vyhlášena žádná nová výzva v oblasti vzdělávání.
 

 

Dokumenty

  

Workshopy s řediteli a zástupci škol

 

1. Workshop s řediteli a zástupci škol

 

V pátek 27. 5. 2016 proběhl první Workshop s řediteli a zástupci škol, jenž byl součástí klíčové aktivity Analýza potřeb v území. 

Účastníkům byl představen celý realizační tým KAP a odborná garantka projektu v Jihomoravském kraji Mgr. Lenka Řeháková, dále byl stručně popsán dokument Analýza potřeb území. Následně byl účastníkům prezentován Rámec podpory infrastruktury. Následovaly prezentace odborné garantky Mgr. Martiny Kaňákové s názvem Vize, výzvy a oblasti spolupráce škol a firem a hlavního analytika Mgr. Martina Úlovce, který účastníkům prezentoval výsledky Analýzy potřeb škol za Jihomoravský kraj.

 

Informativní schůzka o aktuálním stavu KAP

 

V pondělí 28. 11. 2016 od 13:00 hod. v místnosti 117 (aula) JMK, Cejl 73 Brno, proběhla pro zástupce škol Informativní schůzka o aktuálním stavu KAP.

                                                           Setkání tematických skupin                                                                

 

Zápisy z roku 2016 naleznete zde 
 

                                                                 Rozvoj výuky cizích jazyků                                                            

Pořadové číslo setkání Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  20. 2. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod. zde     
 2. 24. 4. 2017  JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod.  zde    
 3.  5. 6. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod.  zde    
 4.  11.9.2017 JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod.  zde    
 5.  16.10.2017 JMK, Cejl 73, místnost 205 13.00 hod.   zde    
 6.          

 

 

                                                    Škola jako centrum celoživotního vzdělávání                                           

Pořadové číslo setkání

Termín Místo a čas setkání Zápis Přílohy  
 1.  22. 2. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 121, 9.00 hod.   zde  zde  
 2.  2.11.2017  JMK, Cejl 73, místnost 121, 9.00 hod.      
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                                       Podpora inkluze                                                                      

Pořadové číslo setkání

 Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  21. 3. 2017   JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod. zde   zde  
 2. 23. 5. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.   zde    
 3.  31.10.2017  JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.      
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                     Podpora polytechnického vzdělávání                                                     

Pořadové číslo setkání

 Termín Místo a čas setkání Zápis Přílohy  
 1.  21. 2. 2017  JMK, Cejl 73, místnost 205, 9.00 hod.  zde  zde  
 2.  26.9.2017 JMK, Cejl 73, místnost 205, 9.00 hod.       
 3.  21.11.2017 JMK, Cejl 73, místnost 120, 9.00 hod.       
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

                                                          Rozvoj kariérového poradenství                                                          

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  9. 3. 2017  JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.  zde    
 2. 25. 5. 2017    JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.  zde zde   
 3. 5.10.2017  JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.   zde zde   
 4.  16.11.2017 JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.        
 5.          
 6.          

 

 

                                          Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě                                

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.  1. 3. 2017

JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.

zde   zde  
 2.  19. 4. 2017 JMK, Cejl 73, místnost 121, 13.00 hod.   zde    
 3. 18.10.2017  JIC, Purkyňova 127, Brno       
 4. 24. 11. 2017  Lipka, Kamenná 20, Brno       
 5.          
 6.          

 

 

                           Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů                          

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1.   21. 2. 2017   JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.  zde zde   
 2.  9. 5. 207 JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.   zde zde   
 3.  10.10.2017 JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.   zde   zde  
 4. 21.11.2017  JMK, Cejl 73, místnost 120, 13.00 hod.        
 5.          
 6.          

 

 

                                                                    ICT kompetence                                                                       

Pořadové číslo setkání

Termín

Místo a čas setkání

Zápis Přílohy  
 1. 2.10.2017   JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.  zde    
 2.  20.11.2017 JMK, Cejl 73, místnost 205, 13.00 hod.       
 3.          
 4.          
 5.          
 6.          

 

 

Setkání zástupců MAP 

 

1. Setkání

První setkání zástupců MAP proběhlo v proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 10. 3 2016.

2. Setkání

Druhé setkání zástupců MAP proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 5. 5. 2016

3. Setkání  

Třetí setkání zástupců MAP proběhlo v Brně na JMK, Cejl 73 dne 14. 9. 2016

 

4. setkání

Ve středu dne 7. 12. 2016 od 13.00 hod. proběhlo v aule JMK, Cejl 73, Brno čtvrté setkání zástupců KAP a MAP.

 • Zápis - zde
 • Aktuální informace o KAP - zde
 • Kariérové poradenství - zde
 • M-help - zde
 • Podnikavost - zde
 • Informace o výzvách OPZ - zde
 • Výzvy OP VVV - zde
 • Výzvy v oblasti regionálního školství - zde

5. setkání 

Dne 29. března od 13.00 hod. na JMK, Cejl 73 proběhlo páté setkání zástupců KAP a MAP.

Program:
1) aktuální informace o realizaci projektů MAP v jednotlivých ORP + členové ŘV za JMK
2) příprava výzvy MAP II a Implementace KAP – propojení s MAP
3) společná témata MAP a KAP (J. Hrubý)
4) plánované alokace do infrastruktury ve vzdělávání prostřednictvím SCLLD v IROP (J. Hrubý)
5) přehled výzev OPZ v oblasti zaměstnanosti (PhDr. Milada Pelajová), v oblasti veřejné správy
a sociální integrace (Ing. Zdeněk Okáč), výzva 58 (Ing. Lukáš Krátký)
6) jazykové vzdělávání a příprava učitelů na výuku CLIL
7) různé

 • Zápis - zde
 • Přílohy - zde

6. setkání

Dne 26. 9. 2017 proběhlo na NIDV setkání zástupců KAP a MAP.

 

Program:

1) Aktuální informace z projektu SRP
2) Informace k výzvě MAP II a revidovaným Postupům MAP a výzvě Šablony II
3) Vystoupení zástupců KAP
•  Informace k připravovaným výzvám (včetně výzvy MAP II.)
• Implementace KAP I. – možnost zapojení ZŠ
• Ukončování MAP I. – souhlasy zřizovatelů
4) MAP a jeho realizace v regionu – aktuální stav, pokračování v MAP II, personální změny a změny kontaktů
5) Představení projektu a aktuality z centra podpory při projektu APIV B

Přílohy - zde

 

Kontaktní údaje na MAP .xlxs (13,4 kB)

 

Setkání zástupců KAP:

 

15. - 16. 9. 2016 proběhlo na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno Čichnova 23 setkání mezi zpracovateli KAP ze všech krajů a zástupci NÚV, MŠMT a MMR.

 

 

 

 

                   Kontaktní osoby realizačního týmu KAP                         

Jméno Pozice Email Telefon
administrativní tým
Mgr. Lucien Rozprým Hlavní manažer projektu rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz 606745624
Ing. Erika Dittrichová Věcný manažer projektu dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz 724963704
Mgr. Jana Dvořáčková Věcný manažer projektu dvorackova.jana@kr-jihomorvsky.cz 702089015
Mgr. Jana Frödová Věcný manažer projektu frodova.jana@kr-jihomoravsky.cz 734513952
Lenka Endlicherová, Dis. Finanční manažer projektu endlicherova.lenka@kr-jihomoravsky.cz 724331044
odborný tým
Mgr. Jan Juřík Metodik tematické skupiny ICT kompetence jurik.jan@kr-jihomoravsky.cz 603274487
Mgr. Miroslav Marek Metodik tematické skupiny Podpora polytechnického vzdělávání marek.miroslav@kr-jihomoravsky.cz 723309702
PhDr. Helena Ťoková Metodik tematické skupiny Rozvoj výuky jazyků tokova.helena@kr-jihomoravsky.cz 731507375
RNDr. Hana Slobodníková              Metodik tematické skupiny Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů slobodnikova.hana@kr-jihomoravsky.cz 606670522
Ing. Simona Neubauerová Metodik tematické skupiny Podpora inkluze neubauerova.simona@kr-jihomoravsky.cz 734510377
Mgr. et. Mgr. Dana Sklenářová Metodik tematické skupiny Rozvoj kariérového poradenství sklenarova.dana@kr-jihomoravsky.cz 727813552
Mgr. Martin Majcík Metodik tematické skupiny Škola jako centrum celoživotního vzdělávání majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz 727813551
RNDr. Dáša Zouharová Metodik tematické skupiny Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě zouharova.dasa@kr-jihomoravsky.cz 702089014
Mgr. Lenka Řeháková       Odborný garant PKAP                                                                                lenka.rehakova@nuv.cz                      774743518

 

Tiskové zprávy:

 

Odkazy:

OPVVV - zde

Informace projektu P-KAP z Narodniho ustavu pro vzdelavani