TK 21. 9. 2007

Tisková konference 21. září 2007

Tiskové konference se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Milan Venclík, který hovořil o nominaci objektu odbavovacího terminálu letiště Brno na cenu Stavba roku a o jednání s Evropskou komisí o Regionálním operačním programu NUTS II Jihovýchod. Jeho informace doplnila ředitelka Úřadu Regionální rady Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková. Náměstek hejtmana Igor Poledňák informoval o aktivitách JMK v oblasti meziregionální spolupráce.

 

 

 

 

 

 

Nominace na titul Stavba roku 2007 – Odbavovací terminál letiště Brno

 

 

Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK, po úspěšném získání 1. místa v soutěži Jihomoravská stavba roku 2006, přihlásil stavbu „Odbavovací terminál letiště Brno“ také do jubilejního 15. ročníku celorepublikové soutěže Stavba roku 2007.

 

Z celkového počtu 50 přihlášených staveb vybrala odborná komise 27 staveb, které osobně navštívila. Do dalšího užšího kola bylo nominováno  15 staveb včetně Odbavovacího terminálu letiště Brno. Z těchto 15 staveb vybere odborná porota nejvýše 5 staveb, které obdrží titul „Stavba roku 2007“ bez rozlišení pořadí. Hlasovat může také veřejnost na www.stavbaroku.cz, a to od 12. 9. 2007 do  20. 10. 2007. Vítězná stavba obdrží Cenu veřejnosti.

 

Odbavovací terminál letiště Brno získal tuto nominaci za vytvoření svébytného architektonického díla symbolizujícího aerodynamičnost rychlého pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení.

 

Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2007 se uskuteční na slavnostním večeru českého stavitelství a architektury. Tato soutěž se pořádá od roku 1992 a jejím cílem je seznámit nejširší veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní a komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po řemeslný detail. Soutěž je určena pro stavby realizované na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta stavby a místo registrace realizátorských firem. Do soutěže se mohla přihlásit stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od června předcházejícího roku do května 2007. Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná na návrh rady programu. Na základě návrhu poroty udělí rada a vypisovatelé ceny a ocenění. Další informace o soutěži najdete na www.stavbaroku.cz.

 

 

 

 

 

Klíčové jednání s Evropskou komisí o regionálních operačních programech

 

 

Ve středu 19. září 2007 se v Praze uskutečnilo klíčové jednání zástupců regionálních rad regionů soudržnosti České republiky se zástupci Evropské komise. Schůzka vyjasnila většinu témat diskutovaných s Evropskou komisí a otevřela tak cestu Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) ke schválení. Tento program přinese do Jihomoravského kraje a kraje Vysočina v programovacím období 2007 až 2013 téměř 20 miliard korun z Evropské unie, resp. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

 

Za region soudržnosti Jihovýchod jednání vedl předseda Regionální rady Jihovýchod a hejtman kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclík, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod (ÚRR) Mgr. Marta Sargánková a další tři zástupci krajů a ÚRR. Tým Evropské komise vedl pan Georgios Yannoussis, vedoucí oddělení pro Česko, Lucembursko a Belgii na Generálním ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio).

 

Region soudržnosti Jihovýchod patří mezi první regiony, které již vyhlásily první výzvu k předkládání projektů žádajících o dotaci z ERDF. V rámci ROP JV se výzva týká dvou oblastí: silniční sítě a technické pomoci. Evropská komise zařadila Regionální operační program Jihovýchod mezi velmi dobře připravené regionální operační programy, které mají šanci být schváleny v první vlně programů a po dalších administrativních krocích Komise se s největší pravděpodobností tyto programy dočkají oficiálního schválení na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. V tom případě by bylo možné ještě letos vyhlásit výzvy i například v oblasti cestovního ruchu, rozvoje měst a obcí, nemotorové dopravy apod.

 

Vyjednavači prokázali, že jsou v regionu dostatečně připraveni jak pracovníci a experti, kteří budou mít implementaci programu na starosti, tak i veškerá potřebná dokumentace. Navíc byl region Jihovýchod v minulosti velmi úspěšný při čerpání evropských peněz ze strukturálních fondů, takže lze předpokládat dostatek kvalitních projektů i nyní. Posledním významnějším tématem, u něhož se názory regionů a Evropské komise liší a které bude vyjasněno v nejbližší době, zůstává oblast dopravy ve velkých městech.

Soukromá návštěva lichtenštejnského korunního prince

Dne 8. a 9. října 2007 zavítá do Jihomoravského kraje na soukromou návštěvu lichtenštejnský korunní princ Alois s manželkou Sofií Bavorskou z Wittelbachu a čtyřmi dětmi doprovázený dále svým bratrem princem Konstantinem s manželkou Marií a princeznou Marií-Piou Kothbauer, která je současně velvyslankyní Lichtenštejnského knížectví v Rakouské republice.

 

 

 

Podpora zahraničních studentů

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 20. září 2007 schválila poskytnutí kapesného ve výši 55 000,- Kč studentovi Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně panu Najehu Mohammedu Mohammedu Al-Ibrahimovi na období říjen 2007 – srpen 2008, tj. po dobu trvání dvousemestrálního studia. Jde o konkrétní naplnění projektu „Podpora studentů z Irácké republiky“, který schválila Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 21. června 2007.Dne 7. září 2007 na základě obdrženého víza přiletěl do České republiky Najeh Mohammed Mohammed Al-Ibrahim. Pan Al-Ibrahim obdržel titul M.Sc. na Bagdádské univerzitě (obor městského a regionálního plánování). Tento student byl pro studium na Fakultě architektury Vysokého učení technického doporučen Velvyslanectvím České republiky v Iráku ve spolupráci s vedením Univerzity v Bagdádu. Děkan Fakulty architektury VUT přijal studenta bez přijímacího řízení na studium v programu „Ph.D.“, obor urbanismus. 

Odbor vnějších vztahů pro studenta zajistil ubytování na kolejích VUT v Brně, povinné zdravotní pojištění a pomáhal vyřizovat jednak samotné studium na VUT a jednak legální pobyt pana Al-Ibrahima v České republice ve spolupráci s Cizineckou policií v Brně. Fakulta architektury přidělila iráckému studentovi odborného školitele Ing. arch. Maxmiliana Wittmanna.

 

 

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 20. září 2007 schválila realizaci projektu „Podpora studentů z Mongolské republiky“  a uložila realizaci tohoto projektu odboru vnějších vztahů.

Kontakty Jihomoravského kraje s Mongolskem mají dlouhodobější charakter. V letech 2005 a 2006 navštívily Jihomoravský kraj dvě delegace z Mongolska, resp. z jejích dvou ajmaků (provincií) – Selengijského a Dundgobijského ajmaku. Obě delegace byly vedeny guvernéry těchto provincií.

V srpnu 2007 se uskutečnila reciproční návštěva delegace Jihomoravského kraje v Mongolsku. Jednou z oblastí spolupráce, o které zástupci obou stran živě diskutovali, byla spolupráce v oblasti vzdělávání. Ta má velkou tradici, v 70. a 80. letech 20. století studovalo na vysokých školách v tehdejším Československu velké množství studentů z Mongolska. Možnost studia na brněnských vysokých školách oslovila též rektora Mongolské státní univerzity p. Gantsoga. Projekt přivítalo též Velvyslanectví České republiky v Mongolsku a výběr studentů je s ním koordinován.

Obsahem schváleného projektu je podpora tří studentů z Mongolska (jeden z nich je ze Selengijského ajmaku, dva z Ulánbátaru), kteří absolvovali bakalářský stupeň vysokoškolského studia v Mongolsku (v oboru management, biologie a zemědělství). Náplní jejich pobytu v Jihomoravském kraji bude studium českého jazyka, tj. absolvování intenzivního jazykového kurzu češtiny, aby tito studenti byli schopni v květnu 2008 absolvovat přijímací zkoušky do navazujícího magisterského stupně studia na brněnských vysokých školách a pokračovat zde ve vysokoškolském studiu v českém jazyce.

Bývalí absolventi českých vysokých škol dodnes nemalou měrou přispívají k dobrým vztahům mezi oběma zeměmi a také k jejich hospodářské spolupráci. Dá se očekávat, že takovýto dopad bude mít i tento projekt.