Žádosti a prohlášení na úseku matrik

 Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru do matriční knihy narození – svobodná žena (doc, 28 kB)


 Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru do matriční knihy manželství-po sňatku (doc, 28 kB)


 Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru do matriční knihy poté, co již bylo zapsáno v souladu s pravidly české mluvnice (doc, 28 kB)

 Žádost o zápis příjmení v souladu s pravidly české mluvnice na ženský tvar (doc, 28 kB)
 

 Žádost o zápis příjmení v souladu s pravidly české mluvnice na ženský tvar pro dítě (doc, 33 kB)

 

 Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru do matriční knihy při zápisu narození (doc, 33 kB)

 Žádost o změnu jména, příjmení (doc, 36kB)
 

 Žádost o změnu příjmení nezletilého dítěte (doc, 37kB)


 Prohlášení fyzické osoby o užívání příjmení v dobré víře (doc, 30 kB)

 Žádost o zápis jména, jmen do matričního dokladu podle původního zápisu tj. V jiném než českém jazyce (doc, 26 kB)

 Žádost o zápis jména, jmen do matričního dokladu v jazyce národnostní menšiny (doc, 31 kB)

 

 Prohlášení o volbě druhého jména, pokud má žadatel 2 a více jmen-zletilý žadatel (doc, 28 kB)

 Prohlášení o volbě druhého jména nezletilého (doc, 31 kB)

 Prohlášení o volbě druhého jména zletilého (doc, 27 kB)

 Prohlášení občana, který je současně občanem členského státu EU o užívání jména příjmení v cizí podobě (doc, 34 kB)

 Prohlášení po sňatku o příjmení dítěte, jehož otec není znám (doc, 33 kB)

 Prohlášení manželů o dohodě na společném příjmení jednoho z nich, pokud si dříve ponechali dosavadní příjmení (doc, 33 kB)

 Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení do 6 měsíců po rozvodu (doc, 30 kB)

 Oznámení o užívání cizojazyčného jména v české podobě (doc, 27 kB)

 Prohlášení o ponechání příjmení nabytého osvojením po zrušení osvojení (doc, 26 kB)

 Prohlášení o volbě jména osvojeného dítěte (doc, 31 kB)

-------------------------


 Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství/partnerství (doc, 36 kB)
 

 Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku (doc, 40 kB)

 Žádost o povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu radou obce (doc, 27 kB)

 Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě (doc, 26 kB)

--------------------------


 Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958 (doc, 38 kB)

 Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958 (doc, 32kB)
 

 Žádost o vydání matričního dokladu (doc, 39 kB)

 Potvrzení o převzetí matričního dokladu pro použití v cizině (doc, 36 kB)

 Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy  (doc, 43 kB)

 Žádost o nahlédnutí do sbírky listin, matriční knihy např. pro tvorbu rodokmenu (doc, 33 kB)

 

Komentář k žádostem:


Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 podle § 8a zákona o matrikách nebo vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a druhopisu matriční knihy je možno podat u krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, u kterých jsou tyto sbírky listin a druhopisy uloženy a rovněž u matričních úřadů, které vedou sbírku listin po dobu kalendářního roku, nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku.
 

Pozn. Krajské úřady vedou a aktualizují sbírky listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností zařazené v jejich správním obvodu a obecní úřady obcí s rozšířenou působností vedou a aktualizují sbírky listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jejich správním obvodu.
Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy nebo o vydání doslovného výpisu z matriční knihy podle § 25 zákona o matrikách se týká pouze matričních úřadů. Jedná se o matriční knihy tohoto úřadu.

Žádost o ověření matričního dokladu, popřípadě dalšího dokladu vydaného matričním úřadem pro použití v cizině – žádost lze podat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu. Jedná se o ověření dokladů, vydaných matričními úřady, nebo obecními úřady obcí s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo krajských úřadů.