Informace č.j.: JMK 124664/2007

 Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
              Čj.:                                      SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 124664/2007                   S-JMK 75717/2007 OKP                    Krásná/541651233                  24. 9. 2007
 
 
KV zastupitelstva – 143/07/VK27 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 7. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „
Žádost o informace dle zákona 106/99 – KV zastupitelstva – 143/07/VK27“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Kontrolní výbor zastupitelstva přijal usnesení 143/07/VK27. Požadujeme předat kopii materiálů, které byly KV předloženy.
USNESENÍ z 27. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne
14. března 2007 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Usnesení č. 143/07/VK27: VK ZJMK
a) bere na vědomí informace o materiálu Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006;
b) žádá odbor kontrolní a právní rozeslat členům VK ZJMK materiál Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006. H: 7 – 0 – 0“.
 
            Vámi požadované informace Vám byly poskytnuty sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 112221/2007 ze dne 23. 8. 2007. Proti postupu při vyřizování Žádosti jste podali stížnost dle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. 9. 2007, kterou Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 18. 9. 2007.
            V souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. d) a § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. Vám povinný subjekt v příloze zasílá Vámi požadované informace, a to přílohy ke „Zprávě
o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006
“, které byly předloženy na 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 14. března 2007. Jedná se o:
-         Přílohu č. 1“ - graf se znázorněním celkového počtu stížností a petic občanů
za II. pololetí roku 2006,
-         Přílohu č. 2“ - materiál s názvem „Stížnosti směřující vůči odborům a pracovníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje“,
-         Přílohu č. 3“ - graf se znázorněním počtu stížností dle subjektů, proti nimž stížnosti směřovaly, a
-         Přílohu č. 4“ - graf se znázorněním počtu stížností dle subjektu, který stížnost vyřizoval.
 
Pro úplnost uvádíme, že „Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje
za II. pololetí roku 2006
“ Vám již byla poskytnuta dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 112221/2007 ze dne
23. 8. 2007.
 
Povinný subjekt nemá k Žádosti žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu