Informace č.j.: JMK 114952/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

              Čj.:                                              SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                            Brno

JMK 114952/2007                  S-JMK 114952/2007 OKP                   Krásná/541651233                   19. 9. 2007

 

 

Korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2005 – 2006 – poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

            dne 1. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „
Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě
o R52 – 2005 – 2006
“ (dále jen Žádost).

 

            V Žádosti uvádíte:

v únoru byla v Mikulově na jednání, kterého se zúčastnili i zástupci JMK předán ‚rakosuké‘ straně návrh dohody k R52. Tato dohoda byla později vyhodnocena jako právně nepodepsatelná (viz dopis náměstka Kubínka ministru Šimonovskému) a ministr Šimonovský následně místo dohody podepsal Memorandum s Rakouskem. To, že tímto krokem ministr Šimonovský překročil svůj mandát a že toto memorandum k ničemu ČR  nezavázalo  potvrdil svým dopisem předseda vlády, který věc nechal prošetřit.

Žádáme o předání veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů ve věci mezivládní dohody ČR a Rakouska k R52, ve věci výše citovaného Memoranda včetně sdělení (včetně aspektu,
 že toto memorandum ČR k ničemu nezavázalo)

a) s předsedou vlády a úřadem předsedy vlády

b) s Ministerstvem dopravy

c) s MŽP

d) s MMR

e) s ŘSD

f) se všemi ostatními subjekty,

a to za období od 1.1.2005 do 31.12.2006

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně

 

Na tuto Žádost byl povinný subjekt nucen oznámením o prodloužení lhůty
ze dne 5. 9. 2007 s č.j.: JMK 116646/2007 prodloužit lhůtu pro poskytnutí Vámi požadované informace do 26. 9. 2007.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

           

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního