Informace č.j.: JMK 114949/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 Čj.:                                            SpZn.:                                                    Vyřizuje/linka                          Brno

JMK 114949/2007                    S-JMK 114949/2007 OKP                    Salneková/1264                      19. 9. 2007

 

 

Korespondence k mezivládní dohodě o R52 – 2007 – poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

            dne 1. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „
Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence k mezivládní dohodě
o R52 – 2007
“ (dále jen „Žádost“).

 

            V Žádosti je uvedeno:

Ve zprávě o činnosti Rady JMK za období od 21.6. do 9.8. předložené na 123RJMK
je uvedeno ‚schválila text dopisu hejtmana JMK adresovaného předsedovi vlády ČR ve věci žádosti o přípravu mezivládní dohody mezi ČR a Rakouskem týkající se propojení české rychlostní silnice R52 a rakouské dálnice A5.

Žádáme o předání veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, zastupitelstvo, krajský úřad) i jednotlivých radních a zastupitelů ve věci mezivládní dohody ČR a Rakouska k R52,

a) s předsedou vlády a úřadem předsedy vlády,

b) s Ministerstvem dopravy,

c) s MŽP,

d) s MMR,

e) s ŘSD,

f) se všemi ostatními subjekty,

a to za období od 1.1.2007

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná,  zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně
“.

Na tuto Žádost byl povinný subjekt nucen oznámením o prodloužení lhůty
ze dne 5. 9. 2007, č.j.: JMK 116650/2007 prodloužit lhůtu pro poskytnutí Vámi požadované informace do 26. 9. 2007.

           

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu hejtmana JMK ze dne 9. srpna 2007, č.j. JMK 105339/2007, který byl adresován předsedovi vlády ČR , je předáván včetně  přílohy č. 1  kopie Memoranda mezi Ministerstvem dopravy České republiky a Spolkovým ministerstvem dopravy, inovace a technologie Rakouské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko – rakouských hranicích a přílohy č. 3  kopie dopisu Ministerstva vnitra, ing. Světlany Kubíkové ze dne 23.7.2007. Příloha č. 2  Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.3.2007, č.j.  3 Ao 1/2007 – 44 byla samostatným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje odmítnuta.

 

            Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.

 

S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Martin Mikš

                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu