Novela zákona o pozemních komunikacích nově definuje pojem správce pozemní komunikace

V souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 268/2015 Sb., byl nově definován pojem správce pozemní komunikace a byly také v § 9 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích definovány nové informační povinnosti, konkrétně:

(4) Je-li výkon správy dálnice, silnice nebo místní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, musí zahrnovat alespoň pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, a vlastník musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; je-li správcem kraj, je povinně zveřejňovaným identifikačním údajem pouze jeho název.

Informace Ministerstva dopravy k této změně naleznete zde: http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Spravce_dalnic_a_silnic_+I_tridy/