Informace č.j.: JMK 117369/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 117369/2007

S-JMK 117369/2007/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

19. 9. 2007

 

 

 

Bod č. 2 ze 122. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

            dne 6. 9. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 2 na 122. zasedání RJMK a předat kopii usnesení“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu k bodu č. 2 ze 122. schůze Rady Jihomoravského kraje s názvem „Doprava“.

 

Důvodovou zprávu ani další přílohy materiál neobsahoval a k materiálu nebylo Radou Jihomoravského kraje přijato žádné usnesení.

 

Výpisu usnesení ze 122. schůze Rady Jihomoravského kraje je zveřejněn na internetových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Volené orgány/Rada JMK/Výpisy usnesení.

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu