Poskytování bezplatné stravy dětem - OP PMP

 

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji

 

 

Příjemce: Jihomoravský kraj
Partneři projektu: mateřské školy, základní školy a víceletá gymnázia z Jihomoravského kraje
Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program: Operační program potravinové a materiální pomoci (OP PMP)
Specifický cíl: Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi (SCI)

 

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit dětem z rodin v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Kromě primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární: zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast na odpoledních zájmových aktivitách a celkově integraci do společnosti.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou děti/žáci ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 -15 let, navštěvující školní nebo předškolní zařízení v Jihomoravském kraji, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nachází v hmotné nouzi (v rozhodném období 20 kalendářních měsíců u projektů první výzvy, 3 kalendářních měsíců u projektů 2. a 3. výzvy, v době ověřování dětí Úřadem práce u projektů 4., 5., 6. a 7. výzvy).

Výše podpory:
Představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, které jsou hrazeny:
- z 85 % z prostředků fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
- z 15 % z prostředků státního rozpočtu

 

Kontakty:

Ing. Silvie Kocanová, tel.: 541 65 2243, e-mail: kocanova.silvie@kr-jihomoravsky.cz

Ing. Miroslava Janalíková, tel.: 541 65 2219, e-mail: janalikova.miroslava@kr-jihomoravsky.cz

 

 

Dokumenty:

 

Metodika informování osob z CS a posuzování jejich způsobilosti pro 7. výzvu: zde

Metodika informování osob z CS a posuzování jejich způsobilosti pro 6. výzvu: zde

Metodika informování osob z CS a posuzování jejich způsobilosti pro 5. výzvu: zde

Metodika informování osob z CS a posuzování jejich způsobilosti pro 4. výzvu: zde

7. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde , příloha 1: zde

6. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde změna - verze 2: zde ; verze 3: zde

5. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde

4. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde

3. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde

2. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde

1. výzva pro předkládání projektových žádostí: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - číslo vydání 8: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - číslo vydání 7: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - číslo vydání 6: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - verze 05_2: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - verze 05: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - verze 04: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - verze 03: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - verze 2: zde

Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. - verze 1: zde

Webové stránky MPSV: zde

 

Tiskoviny:

Informační leták pro 7. výzvu: zde

Plakát pro 7. výzvu: zde

Informační leták pro 6. výzvu: zde

Plakát pro 6. výzvu: zde aktualizace: zde

Informace pro 5. výzvu: zde

Plakát pro 5. výzvu: zde

Informace pro 4. výzvu: zde

Plakát / leták pro 4. výzvu: zde

Leták pro 2. výzvu: zde

Plakát pro 2. výzvu: zde

 

 

 

Projekt předložený v rámci 7. výzvy (projekt VII)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000060

 

Období realizace: 01.09.2021 - 31.07.2022

 

30.04.2021 Seznam partnerských škol Dostupný zde
27.04.2021 Předložení projektové žádosti Dne 27.04.2021 Jihomoravský kraj předložil na MPSV žádost o podporu na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII"
01.03.2021 Vyhlášení 7. výzvy

Dne 01.03.2021 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena 7. výzva k předkládání projektů.
V rámci těchto projektů bude možné hradit obědy dětem ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2021/2022. Stejně jako v předchozích výzvách budou žadatelem projektu kraje, školy budou partnery projektu.
Do projektu se mohou přihlásit základní školy, mateřské školy, víceletá gymnázia a zařízení školního stravování z Jihomoravského kraje.
Školy, které mají zájem o zařazení do projektu, prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Registrační formulář: zde (dostupný do 18.03.2021)

Do formuláře uvádějte počty dětí/žáků, u kterých předpokládáte, že mohou být projektem podpořeny.

 

7. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazná v platné verzi uvedené na stránkách www.fead.mpsv.cz.
 

 

Projekt realizovaný v rámci 6. výzvy (projekt VI)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000051

 

Období realizace: 01.09.2020 - 31.07.2021

 

26.01.2021 Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_20_010_51 podepsáno 26.01.2021 - do projektu zapojeno 5 nových partnerských škol. Seznam partnerských škol po podstatné změně: zde
01.11.2020 Možnost zapojení dalších škol do projektu Plánujeme zapojení dalších škol do projektu. Za předpokladu, že nám MPSV toto schválí, jednalo by se o zapojení do projektu na 2. pololetí školního roku. Do projektu se mohou přihlásit základní školy, mateřské školy, víceletá gymnázia a zařízení školního stravování, které zatím ještě nejsou v letošním projektu zapojeny. Prosím, v případě zájmu nás kontaktujte e-mailem - do 13.11.2020.
17.08.2020 Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_20_010_51 podepsáno 17.08.2020.
17.08.2020 Hodnocení projektu Projekt prošel hodnotícím procesem - splnil formální náležitosti a přijatelnost, úspěšně prošel také věcným hodnocením a byl schválen k financování. Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře obdrženo 17.08.2020.
01.06.2020 Seznam partnerských škol Dostupný zde
27.05.2020 Předložení projektové žádosti Dne 27.05.2020 Jihomoravský kraj předložil na MPSV žádost o podporu na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI"
19.03.2020 Možnost zapojení do projektu Přestože je registrační formulář již uzavřen, možnost zapojení do projektu trvá - prosím, kontaktujte nás e-mailem.
17.03.2020 Změna 6. výzvy

Vzhledem k probíhající pandemii a souvisejícím opatřením byla provedena změna 6. výzvy k předkládání projektů. Byla prodloužena doba na přípravu projektu, uzávěrka příjmu žádostí je 29.05.2020. Vzhledem k tomuto posunu nebude ÚP potvrzovat děti v květnu, ale až od června.

03.03.2020 Vyhlášení 6. výzvy Dne 03.03.2020 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena 6. výzva k předkládání projektů.
V rámci těchto projektů bude možné hradit obědy dětem ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2020/2021. Stejně jako v předchozích výzvách budou žadatelem projektu kraje, školy budou partnery projektu.
Do projektu se mohou přihlásit základní školy, mateřské školy, víceletá gymnázia a zařízení školního stravování z Jihomoravského kraje.
Školy, které mají zájem o zařazení do projektu, prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Registrační formulář: zde (dostupný do 19.03.2020)

Do formuláře uvádějte počty dětí/žáků, u kterých předpokládáte, že mohou být projektem podpořeny.

 

6. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazná v platné verzi uvedené na stránkách www.fead.mpsv.cz.

 

 

Projekt realizovaný v rámci 5. výzvy (projekt V)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/19_009/0000036

 

Období realizace: 01.09.2019 - 31.07.2020

 

30.06.2020 Ukončení poskytování stravy Poskytování stravy hrazené z projektu ve školním roce 2019/2020 končí dne 30.06.2020.
07.08.2019 Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_19_009_36 podepsáno 07.08.2019.
05.08.2019 Hodnocení projektu Projekt prošel hodnotícím procesem - splnil formální náležitosti a přijatelnost, úspěšně prošel také věcným hodnocením a byl schválen k financování. Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře obdrženo 05.08.2019.
 07.05.2019 Seznam partnerských škol Dostupný zde
 02.05.2019 Předložení projektové žádosti Dne 02.05.2019 Jihomoravský kraj předložil na MPSV žádost o podporu na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V"
05.03.2019 Vyhlášení 5. výzvy Dne 05.03.2019 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena 5. výzva k předkládání projektů.
V rámci těchto projektů bude možné hradit obědy dětem ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2019/2020. Stejně jako v předchozích výzvách budou žadatelem projektu kraje, školy budou partnery projektu.
Do projektu se mohou přihlásit základní školy, mateřské školy, víceletá gymnázia a zařízení školního stravování z Jihomoravského kraje.
Školy, které mají zájem o zařazení do projektu, prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Přihlášení je možné prostřednictvím formuláře do 26.03.2019.

Registrační formulář: zde (dostupný do 26.03.2019)

Do formuláře uvádějte počty dětí/žáků, u kterých předpokládáte, že mohou být projektem podpořeny.


5. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazná v platné verzi uvedené na stránkách www.fead.mpsv.cz.

 

 

Projekt realizovaný v rámci 4. výzvy (projekt IV)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000026 

 

Období realizace: 01.09.2018 - 31.07.2019

 

23.09.2019 Závěrečná zpráva o realizaci Závěrečná zpráva o realizaci byla na MPSV předložena dne 23.09.2019.
20.06.2019 Ukončení poskytování stravy

Poskytování stravy hrazené z projektu ve školním roce 2018/2019 končí dne 28.06.2019.

31.07.2018 Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_18_008_26 podepsáno 26.07.2018, účinnost od 31.07.2018.
09.07.2018 Hodnocení projektu Projekt prošel hodnotícím procesem - splnil formální náležitosti a přijatelnost, úspěšně prošel také věcným hodnocením a byl schválen k financování. Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře obdrženo 09.07.2018.
30.04.2018 Seznam partnerských škol Dostupný zde
27.04.2018 Předložení projektové žádosti Dne 27.04.2018 Jihomoravský kraj předložil na MPSV žádost o podporu na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV"
01.03.2018  Vyhlášení 4. výzvy  Dne 01.03.2018 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena 4. výzva k předkládání projektů.
V rámci těchto projektů bude možné hradit obědy dětem ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2018/2019. Stejně jako v předchozích výzvách budou žadatelem projektu kraje, školy budou partnery projektu.

Do projektu se mohou přihlásit základní školy, mateřské školy, víceletá gymnázia a zařízení školního stravování Jihomoravského kraje.
Školy, které mají zájem o zařazení do projektu, prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Přihlášení je možné prostřednictvím formuláře do 23.03.2018.

Registrační formulář: zde (dostupný do 23.03.2018)

Do formuláře uvádějte počty dětí/žáků, u kterých předpokládáte, že mohou být projektem podpořeny.

09.02.2018 Plánované zapojení do 4. výzvy Jihomoravský kraj plánuje předložení projektové žádosti i do 4. výzvy pro školní rok 2018 - 2019.

 

 4. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazná v platné verzi uvedené na stránkách www.fead.mpsv.cz.
 

 

Projekt realizovaný v rámci 3. výzvy (projekt III)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000013

 

Období realizace: 01.09.2017 - 31.08.2018

 

29.10.2018 Závěrečná zpráva o realizaci Závěrečná zpráva o realizaci byla na MPSV předložena dne 29.10.2018, schválena 01.02.2019.
31.08.2018 Ukončení realizace Realizace projektu ukončena 31.08.2018.
  Seznam partnerských škol U čtyř partnerských škol došlo ke změně názvu organizace. Seznam s aktuálními názvy partnerských škol je dostupný zde
10.10.2017 Rozhodnutí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_17_007_13 podepsáno 10.10.2017.
25.08.2017 Hodnocení projektu Projekt prošel hodnotícím procesem - splnil formální náležitosti a přijatelnost, úspěšně prošel také věcným hodnocením a dne 14.08.2017 byl schválen k financování. Nyní je ve fázi přípravy "Rozhodnutí o poskytnutí dotace".
31.05.2017 Seznam partnerských škol Dostupný zde
30.05.2017 Předložení projektové žádosti

Dne 30.05.2017 Jihomoravský kraj předložil na MPSV žádost o podporu na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III"

31.03.2017 Vyhlášení 3. výzvy Dne 31.03.2017 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena 3. výzva k předkládání projektů.
V rámci těchto projektů bude možné hradit obědy dětem ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2017/2018. Stejně jako v předchozích výzvách budou žadatelem projektu kraje, školy budou partnery projektu.

Do projektu se mohou přihlásit základní školy, mateřské školy, víceletá gymnázia a zařízení školního stravování Jihomoravského kraje.
Školy, které mají zájem o zařazení do projektu, prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Přihlášení je možné prostřednictvím formuláře v termínu od 10.04.2017 do 20.04.2017.

Registrační formulář: zde

Do formuláře uvádějte počty dětí/žáků, u kterých předpokládáte, že mohou být projektem podpořeny.

Vodítko pro třídní učitele k identifikaci dětí - pravděpodobných příjemců potravinové pomoci z OP PMP, SC I: zde

 

Školy, které se do projektu zapojí a vyplní registrační formulář prosíme, aby si co nejdříve zajistili souhlas zřizovatele se zapojením do projektu.

Formulář, který je třeba nechat potvrdit je k dispozici zde.

Souhlas zřizovatele bude přílohou partnerské smlouvy, která bude vyhotovena ve 3 exemplářích, proto je třeba tuto přílohu nechat potvrdit a poté nám doložit 3x (vždy originál). Vzhledem k tomu, že obec tento souhlas musí projednat v radě či zastupitelstvu, je třeba se na svého zřizovatele obrátit co nejdříve.

 

3. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazná v platné verzi uvedené na stránkách www.fead.mpsv.cz.


 

Projekt realizovaný v rámci 2. výzvy (projekt II)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/16_003/0000004

 

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

 

18.1.2018 Závěrečná zpráva o realizaci Závěrečná zpráva o realizaci byla ze strany pracovníků MPSV schválena dne 18.01.2018.
31.8.2017 Ukončení realizace Realizace projektu ukončena 31.08.2017, následně předložena závěrečná zpráva o realizaci.
10.4.2017 Dodatečně zařazené školy do projektu Formou podstatné změny byly do projektu dodatečně zařazeny další školy. Seznam partnerů včetně dodatečně zařazených je dostupný zde. Související Rozhodnutí o změně č. 1 bylo podepsáno dne 10.4.2017.
8.9.2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno dne 8.9.2016.
9.8.2016 Hodnocení projektu V červenci projekt prošel hodnotícím procesem - splnil formální náležitosti a přijatelnost a úspěšně prošel také věcným hodnocením. V současné době je ve fázi přípravy Rozhodnutí.
24.6.2016 Předložení projektové žádosti Dne 24. 6. 2016 Jihomoravský kraj předložil na MPSV žádost o podporu na projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II"
22.6.2016 Seznam partnerských škol Dostupný zde
20.5.2016 Seminář pro partnery projektu Jihomoravský kraj připravuje seminář pro partnery projektu, který bude předložen v rámci 2. výzvy.

Termín konání: 8.6.2016, 9:30 - 13:00

Místo konání: místnost č. 117 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, 601 82 Brno

Pozvánka na seminář je dostupná zde: zde

Registrační formulář je dostupný: zde

19.5.2016 Schválení předložení žádosti do 2. výzvy Rada Jihomoravského kraje dne 19.5.2016 schválila projektový záměr projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II" a uložila odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí jako řídícímu orgánu žádost o finanční podporu.
2.5.2016 Vyhlášení 2. výzvy Dne 2.5.2016 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlášena 2. výzva k předkládání projektů.

V rámci těchto projektů bude možné hradit obědy dětem ze sociálně slabých rodin ve školním roce 2016/2017. Stejně jako v první výzvě budou žadatelem projektu kraje, školy budou partnery projektu.
 

Do projektu se mohou přihlásit základní a mateřské školy a víceletá gymnázia Jihomoravského kraje.
Školy, které mají zájem o zařazení do projektu, prosíme o vyplnění registračního formuláře.

Přihlášení je možné prostřednictvím formuláře v termínu od 10.5.2016 do 13.5.2016.

Registrační formulář: zde

Do formuláře uvádějte počty dětí/žáků, u kterých předpokládáte, že mohou být projektem podpořeny.
 

 

2. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I., verzí 2 - rovněž ke stažený výše v části Dokumenty.

 

 

Projekt realizovaný v rámci 1. výzvy (pilotní projekt)

 

Číslo projektu: CZ.30.X.0/0.0/0.0/15_002/0000002

 

Období realizace: 1. 2. 2016 - 31. 7. 2016

 

Seznam partnerských škol: zde

 

1. výzva k předkládání projektových žádostí je ke stažení výše, v části Dokumenty.

Příjemce se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I., verzí 2 - rovněž ke stažený výše v části Dokumenty.