Spolupráce kraje a Povodí Moravy se rozšíří

Snížit negativní dopady extrémů počasí, zejména nastupujícího sucha, je hlavním cílem memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a státním podnikem Povodí Moravy, jehož uzavření schválila krajská rada.

„Jihomoravský kraj dlouhodobě s Povodím Moravy spolupracuje, a to zejména v oblasti vodohospodářského plánování při tvorbě Plánů povodí, protipovodňové ochrany obyvatel kraje a samozřejmě i v projektech zabývajících se zlepšováním kvality povrchových vod. Nový rozsah spolupráce vychází ze stále častějších extrémů počasí, který v posledních letech zejména dopadá na jižní Moravu. Vedle povodňových situací začíná mít své pravidelné místo v klimatických extrémech fenomén sucha, a to ve všech jeho podobách,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Spolupráce se bude týkat řady oblastí, půjde mj. o monitoring povrchových a podzemních vod, řízení vodních nádrží v období sucha, zvyšování akumulačních prostorů nádrží, jednotný postup při zpracování pasportizace závlahových a odvodňovacích soustav vedoucí k jejich efektivnímu využívání včetně podpory zvýšení zdrojů závlahové vody a nastavení jednotného systému obnovy a rozvoje těchto systémů. Další oblast spolupráce představuje společné hledání vhodného motivačního nástroje pro vlastníky lesních a zemědělských pozemků ležících v ochranných pásmech vodních zdrojů včetně jednotného postupu při identifikaci ohrožených míst zemědělským suchem, a to jak na zemědělských, tak i lesních pozemcích, a rovněž spolupráce při provádění revize generelu chráněných lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod včetně podpory schválených lokalit pro akumulaci.

Memorandum je uzavřeno do konce roku 2020.