Roman Celý: Zvyšujeme kvalitu poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Rada Jihomoravského kraje dnes (13. ledna 2016) schválila projekt „Gerontologické a organizační supervize II“ – jde o odbornou podporu a organizační supervizi v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které zřizuje Jihomoravský kraj. Vše navazuje na úspěšný projekt „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem“, který realizuje odbor sociálních věcí již od roku 2010.

„Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb. Ty musí být také v souladu s kritérii kvality dlouhodobé péče a kritérii kvality České alzheimerovské společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializovanou odbornou činnost, navázali jsme spolupráci se specializovanými odbornými organizacemi, které mají s danou problematikou zkušenosti a které již v období 2010 - 2015 projekt v Jihomoravském kraji realizovaly,“ uvedl Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Jedná se o:

Univerzitu Karlovu v Praze, Fakultu humanitních studií, a jejím Centre of Expertise in Longevity and Long-term care, Gerontologické centrum a Českou gerontologickou a geriatrickou společnost ČLS JEP a Českou alzheimerovskou společnost, o.p.s.,

Aktivity tohoto projektu v roce 2016 se budou soustředit v těchto oblastech:

• rozvoj kvality poskytované péče prostřednictvím konkrétních programů a činností (Bon appetit – vztahová péče, dramaterapie, podpora práv uživatelů, specifická podpora v oblasti rozvoje komunikačních dovedností, logopedie, podpora interprofesionální spolupráce),
• podpora rodinným pečujícím a zlepšení spolupráce s rodinnými příslušníky při zajišťování pobytové péče o seniory,
• organizace péče a vytváření prostředí podporující a rozvíjející schopnosti klientů v podmínkách pobytové sociální služby, např. kurz zaměřený na divadelní práci s lidmi s postižením, skupiny sebeobhájců,
• proces deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb prostřednictvím asistence při vytváření rozvojových plánů PO na období 2017 – 2020 a podpora rozvoje služeb a kvalifikace pracovníků v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a závislostí na alkoholu.

„Jedním z výsledků realizace projektu je získání certifikátu „Vážka“, který dosud obdrželo 11 zařízení, např. SENIOR centrum Blansko nebo Domov pro seniory Zastávka. Nejcennějším výsledkem společné práce jsou ale změny, které pracovníci pozorují či přímo slýchají od uživatelů služeb nebo jejich rodin. Pracovníci zmiňují, že změny v prostředí a v přístupu, které na základě vzdělávání v projektu a při přípravě k certifikaci zavedli, docílily lepší komunikace s uživateli, u mnoha z nich došlo ke zlepšení jejich zdravotního stavu a chování – jsou klidnější, spokojenější a více se zapojují do společných činností,“ uzavřel náměstek Celý.

V rámci tohoto projektu dojde k vytvoření menších oddělení (ideálně do 20 osob) pro lidi s demencí v rámci velkých zařízení, ustanovení stálých týmů pracovníků na odděleních, podpora spolupráce mezi představiteli všech profesí, které se na službě podílejí, to vše rovněž přináší výborné výsledky. Právě tato skutečnost je jedním z největších přínosů projektu – týmy pracovníků, kteří trvale usilují o osobní profesní rozvoj a rozvoj kvality péče jsou předpokladem pro další posun v kvalitě péče o lidi s demencí a zdravotním postižením.

Na zajištění GOS II OPOS bude použita částka 1,5 mil Kč.

Jako ocenění jedinečného přístupu a zájmu krajské samosprávy v oblasti podpory zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou obdržel Jihomoravský kraj v listopadu 2012 certifikát „Zlatá vážka“ udělený Českou alzheimerovskou společností. Jihomoravský kraj získal za realizaci projektu GOS 2. místo evropské soutěže "Život s Alzheimerovou nemocí a jí navzdory“ Nadace Médéric Alzheimer a Evropská síť pro místní inkluzi a sociální akci.
foto JMKfoto JMK