Informace č.j.: JMK 117365/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                                Brno

JMK 117365/2007                 S-JMK 117365/2007/ OSO                   Mgr. Koníček/541658854                            11. 9. 2007

 

 

Bod č. 5 ze 124. schůze Rady Jihomoravského kraje – poskytnutí informace

 

            Dne 6. 9. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 124. zasedání RJMK“ (dále jen „materiál“).

            Krajský úřad totožnou žádost obdržel již 12. 7. 2007 a vede ji pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO. Na základě této žádosti Vám byla požadovaná informace částečně poskytnuta přípisem č.j. JMK 92551/2007 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO ze dne 25. 7. 2007 [informace byla poskytnuta v části titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 5] a částečně odmítnuta na základě ustanovení § 8a a ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 24. 7. 2007 č.j. 98146/2007 vedeném pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO (informace byla odmítnuta v části přílohy č. 3, 4 a 6 materiálu a v části týkající se osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v důvodové zprávě a příloze č. 1 materiálu).

 

            Následně, na základě udělených souhlasů s poskytnutím informace [tj. souhlasů osob ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.], Vám po vydání rozhodnutí ze dne 24. 7. 2007 č.j. 98146/2007 vedeném pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. byly dodatečně poskytnuty následující části informace:

-          přípisem č.j. 103307/2007 ze dne 3. 8. 2007 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO příloha č. 3 materiálu, ze které byly na základě rozhodnutí ze dne 3. 8. 2007 č.j. 103014/2007 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO vyloučeny osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

-          přípisem č.j. 105995/2007 ze dne 10. 8. 2007 vedeným pod Sp. Zn. S – JMK 92551/2007 OSO příloha č. 4 materiálu.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz