Informace č.j.: JMK 56558/2007

Jihomoravský kraj
Rada Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
              Čj.:                                           SpZn.:                                           Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 118920/2007                      S-JMK 36558/2007 OKP                     Mgr. Doleželová/541651213                        6. 9. 2007
 
 
Jednání s MŽP, MD a velvyslancem – II – body 1., 2. a 3. - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 18. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání s MŽP, MD a velvyslancem - II“ (dále
jen „Žádost“). Žádost byla adresována Radě Jihomoravského kraje (dále jen „RJMK“).
 
Dle Žádosti - s odkazem na vyjádření náměstka hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Venclíka „
… Dámy a pánové, já děkuji paní radní Procházkové a musím říct, že já jsem se touto problematikou v poslední době velmi zabýval, prošel jsem všechny dokumenty, jednal jsem o tom na MŽP a na MD… Vzhledem k tomu, že jsem se o tomto bavil s panem velvyslancem a ten to potvrdil, tak zřejmě padají veškeré argumenty, že by politická reprezentace, a to jak v Sankt Poeltenu nebo ve Vídni s touto trasou měla problémy. ..
na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve věci schválení Územního plánu vyššího územního celku Břeclavsko“ – požadujete (citace) „
předat dokumenty, z kterých náměstek JMK vycházel a které dokládají
  1. kdy a kým jednal v dané věci na MŽP a jaké byly závěry z těchto jednání
  2. kdy a kým jednal v dané věci na MD a jaké byly závěry z těchto jednání
  3. kdy a kterým vyslancem jednal v dané věci a jaké byly závěry z těchto jednání
  4. kopii veškeré korespondence náměstka Venclíka s MD v předmětné věci,
    a to za období od 1.1.2005
  5. kopii veškeré korespondence náměstka Venclíka s MŽP v předmětné věci,
    a to za období od 1.1.2005
  6. kopii veškeré korespondence náměstka Venclíka s velvyslancem, na kterého odkazuje, v předmětné věci, a to za období od 1.1.2005
s tím, že „Korespondencí se pro účely tohoto dotazu rozumí korespondence přijatá
i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a informace o konaných jednáních, kde nebyl pořízen zápis/záznam, dokumenty předané osobně.
“.
 
Na Žádost Vám bylo odpovězeno dopisem Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 36558/2007 ze dne  29. 3. 2007. Proti poskytnutí informace jste podali stížnost
ze dne 24. 4. 2007 s názvem „
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace‘ podle
§16a zákona 106/1999 Sb. – ‚jednání s MŽP, MD a velvyslancem‘
“ (dále jen „Stížnost“).
 
 
 
O Stížnosti rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 24. 8. 2007
č.j. 29984/2007-84/774, v jehož výroku I. je uvedeno: „
Povinnému subjektu – Radě Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí žádost Občanského sdružení ‚Občané za ochranu kvality bydlení
v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ IČO 266 53 486, se sídlem U Luhu 23,
635 00 Brno, o poskytnutí informace, týkající se jednání s MŽP, MD a velvyslancem – II, vedené povinným subjektem pod č. j. JMK 36558/2007, v bodech 1. – 3. vyřídil.
“.
 
            V návaznosti na uvedené rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k bodům 1., 2. a 3. Žádosti poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující: povinný subjekt nemá k bodům 1., 2. a 3. Žádosti žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3
odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Ing. Stanislav Juránek, v.r.
                                                                                  hejtman Jihomoravského kraje