TK 7. 9. 2007

Tisková konference 7. září 2007

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Stanislav Juránek o investičním úvěrovém programu JMK a náměstek hejtmana Václav Horák informoval o novinkách projektu Čisté povodí Svratky. Člen Rady JMK Jaroslav Pospíšil přiblížil aktuality z oblasti dopravy.

 

 

 Investiční úvěrový program  Jihomoravského kraje - Plán investic Jihomoravského kraje 2008 – 2010 pro účely Evropské investiční banky

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 6. září 2007 schválila plán investic Jihomoravského kraje pro období let 2008 – 2010 sestavený za účelem informování Evropské investiční banky.

V souladu s usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje (JMK) byla dne 17. 10. 2005 podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem na financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a ostatních projektů Jihomoravského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací (dále jen „smlouva“). Na základě uzavřené smlouvy o financování je JMK oprávněn čerpat od Evropské investiční banky (EIB) úvěrový rámec ve výši 1 200 mil. Kč na financování maximálně 50 % investičních nákladů definovaného investičního úvěrového programu JMK tvořeného jednotlivými konkrétními projekty, které byly odsouhlaseny a zařazeny EIB do Etapy I nebo do Etapy II Technického popisu smlouvy.

V souladu s podmínkami zmiňované smlouvy JMK předkládá EIB vždy k 30. září každého roku plán investic na každý z následujících tří roků. Tento plán investic, který má pro EIB informativní charakter, byl sestaven dle následujících kritérií:

- zahrnuje významné investiční akce, které jsou vymezeny celkovým objemem investice minimálně 30 mil. Kč nebo pokud rozpočet některé akce dosáhne minimálně 15 mil. Kč v jednom kalendářním roce
- zahrnuje takové akce, které jsou financovány  z  rozpočtu  JMK (i ty které realizuje příspěvková organizace, pokud se předpokládá poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK) nebo i z rozpočtu příspěvkové organizace pokud tato investiční akce příspěvkové organizace bude zahrnuta do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB.

(Přehled plánovaných investic ZDE)

 

Informace z dopravy

 

  1. Rada JMK souhlasila s podáním žádosti do programu ROP NUTS II Jihovýchod na podporu projektů:

-         II/152 Ivančice most, III/3938 Letkovice most

-         II/422 Lednice přeložka

-         II/418 Újezd u Brna most

-         II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín extravilán

 

  1. České dráhy splnily to, k čemu se zavázaly ve smlouvě pro letošní rok – k 1.9.  nasadily do provozu 3 jednotky (814+014+814) Regionova třívozová.

 

3.  Zamykání plavební sezony na Baťově kanále se uskuteční 28. října ve Strážnici.

     Ještě před tím se uskuteční v Hodoníně ve dnech 2. – 4. října Plavební dny.

     A konečně 25. října se v Brně bude konat konference Porta Moravica.