Radní projednali plán odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025

Na své čtvrteční (3. prosince 2015) schůzi Rada Jihomoravského kraje projednala Plán odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025 a doporučila zastupitelstvu tento strategický dokument schválit.

Jak konstatoval radní Jaroslav Parolek, plán odpadového hospodářství kraje se zpracovává na dobu nejméně deseti let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl vypracován. „Analytická část dokumentu obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství kraje, tedy například výčet druhů, množství a zdroje vznikajících odpadů a posouzení vývoje jejich produkce a nakládání, vyhodnocení stávajících systémů sběru a nakládání s odpady na území kraje. Závazná část pak obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů a tedy způsoby nakládání s nejrůznějšími druhy odpadů a ve směrné části je obsažen výčet nástrojů a kritéria hodnocení. V období platnosti stávajícího plánu odpadového hospodářství kraj realizoval projekty za přispění veřejné podpory ve výši cca 2,8 miliardy korun,“ uvedl radní Parolek.Finanční prostředky kraj plně využil na podporu systémů v odpadovém hospodářství – např. sběrné dvory, třídící a dotřiďovací linky, kompostárny, na logistiku sběrů odpadů, zařízení na zpracování odpadů skla, plastů či papíru, zařízení na zpracování stavebních a demoličních odpadů apod. Strategie nakládání s odpady se ve stávajícím plánu osvědčila a Jihomoravský kraj hodlá i nadále tuto strategii rozvíjet.

Další podrobnosti k plánu odpadového hospodářství kraje na roky 2016 – 2025 jsou zveřejněny zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=279397&TypeID=2 .