TK 31. 8. 2007

Tisková konference 31. srpna 2007

 

Na tiskové konferenci hovořil hejtman Stanislav Juránek o budoucnosti 155. záchranného praporu  Bučovice, dále o dotačních programech a dalších bodech projednaných  na jednání Rady JMK. Zároveň uvedl základní statistické údaje k novému školnímu roku na území JMK.

 

Dotace z programu Dětského hřiště 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 30. srpna 2007 schválila výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z programu Dětská hřiště.

V roce 2005 byla v rámci podpory prorodinné politiky zahájena realizace projektu Rodinné pasy, do kterého je v současnosti v Jihomoravském kraji zapojeno více než 12 tisíc rodin. Další oblastí podpory prorodinné politiky ze strany Jihomoravského kraje je vyhlášení dotačního programu na podporu výstavby a obnovy dětských hřišť v Jihomoravském kraji.

Oprávněnými žadateli jsou neziskové organizace a obce. Maximální výše dotace je stanovena na 200 tis. Kč na jednoho žadatele. Dotační program bude administrován odborem školství. Budou použity finanční prostředky uvolněné v souvislosti se zrušením Fondu rozvoje bydlení ve výši 3 milionů Kč, maximální výše dotace na jeden projekt je 200 tis. Kč. Termín pro podávání žádostí o dotace byl stanoven do 15. října 2007.

Bližší informace k tomuto dotačnímu programu budou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Granty a dotace.

 

 

 

Dotační program na činnost národnostních menšin

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 30. srpna 2007 schválila oznámení o vyhlášení Dotačního programu na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro rok 2008 a výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního programu na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji  pro rok 2008.

 

 Výzva k podání žádostí předpokládá, že občanská sdružení pracující ve prospěch národnostních menšin obdrží účelově vázané finanční prostředky z rozpočtu pro rok 2008 na činnost v oblasti národnostních menšin zejména na projekty v rámci „Dotačního programu na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji pro r. 2008“. Minimální podíl spoluúčasti příjemce z vlastních nebo jiných zdrojů je 25 % z celkově vynaložených nákladů na projekt. Termín pro podávání žádostí o dotace byl stanoven do 30. listopadu 2007.

 

 

Pro další činnost národnostních menšin v roce 2008 budou vyděleny další finanční částky, a to:

·        na vydání reprezentativní brožury se zaměřením na ukázky z gastronomie národnostních menšin v kontextu jejich tradic, zvyků…

·        na tradiční multietnické setkání „Návraty ke kořenům“ – květen 2008

·        na tradiční vánoční koncert „Žijeme v jednom městě“ – prosinec 2008

·        na základě konkrétně vzniklé situace pro operativní řešení národnostního školství v Jihomoravském kraji

 

 

Úplné znění výzvy k předkládání žádostí bude zveřejněno na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v části Granty a dotace a bude k dispozici na informacích v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně a také u administrátora na odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

 

 

 

 

Pomník poručíku letectva USA

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 30. srpna 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Statutárnímu městu Brnu, Městské části Brno - Slatina na úhradu nákladů spojených s výstavbou pomníku poručíku letectva USA ve Slatině, ve výši 30 000 Kč. Statutární město Brno, Městská část Brno – Slatina požádala o poskytnutí dotace na výstavbu pomníku ve Slatině. Jedná se o pomník poručíku letectva USA Williamu L. Kigginsovi. Vzpomínkový akt a slavnostní odhalení pomníku se uskuteční 13. 10. 2007 (11. 10. 1944 byl německým dělostřelectvem sestřelen americký letoun pilotovaný poručíkem Kigginsem, což je jediný americký voják, který zahynul při osvobozování města Brna). Celkové náklady na stavbu pomníku a vzpomínkový akt při odhalování pomníku činí 160 000 korun.

 

 

Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 30. srpna 2007 schválila výzvu k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z  dotačního programu pro poskytování dotací v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2008 s názvem „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“. Odbor školství Krajského úřadu JMK zpracoval v souladu s koncepčním materiálem Program rozvoje  tělovýchovy a sportu v Jihomoravském kraji na léta 2004 – 2008, v návaznosti na aktuální právní normy v oblasti tělovýchovy a sportu a dle návrhů zástupců sportovních subjektů Jihomoravského kraje,  dotační program „Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji“ pro tuto oblast na rok 2008.

Cílem dotačního programu je další zkvalitnění podmínek pro sport a tělovýchovu v Jihomoravském kraji. Navrženou cílovou skupinou, ke které je směřována finanční podpora Jihomoravského kraje, jsou právnické osoby přímo vykonávající sportovní a tělovýchovnou činnost a obce, v jejichž majetku jsou účelová zařízení sloužící tělovýchově a sportu. Předmětem podpory budou investiční i neinvestiční dotace na  technické zhodnocení, opravy a údržbu povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen a sportovních hal, pořízení, opravu a údržbu strojů, přístrojů a strojních zařízení sloužících k údržbě a úpravě sportovišť a dále na pořízení, opravu a údržbu vedlejších staveb, venkovních úprav a prvků sloužících k ochraně a zabezpečení sportovního majetku. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat od 20 do 200 tisíc korun.

Dotační program bude zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na webových stránkách úřadu www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace na rok 2008), na Školském portálu JMK www.jmskoly.cz, a bude k dispozici také u administrátora na odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (pracoviště Mezírka 1, kancelář     č. 330). Termín pro podávání žádostí o dotace byl stanoven do 30. listopadu 2007.

 

Větrný park Pavlice – Vranovská Ves

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 30. srpna 2007 schválila text vyjádření Jihomoravského kraje k oznámení záměru „Větrný park Pavlice – Vranovská Ves“ podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:

 

Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení záměru „Větrný park Pavlice – Vranovská Ves“ v k.ú. Pavlice, Vranovská Ves, okr. Znojmo, s konstatováním, že záměr není v rozporu s Územní energetickou koncepcí Jihomoravského kraje. Realizace větrných elektráren představuje v navrhované lokalitě určité riziko v souvislosti s potenciálem rozvoje turistiky, agroturistiky a cykloturistiky, pro které je zajímavá charakteristická současná krajina venkovského typu. Lokalizace záměru musí být v souladu s Územním plánem obcí Pavlice a Vranovská Ves.

  

Charakteristika záměru:

Oznamovatel - obchodní firma Ráj dřeva s.r.o., Pavlice 34, 671 56 Grešlové Mýto, zamýšlí výstavbu 8 větrných elektráren (dále jen VE), jejichž výrobcem a distributorem je společnost ENERCON GmbH, Dreekamp 5, Aurich – 26605, Německo. VE s typovým označením ENERCON E-82 - 2,0 MW mají maximální výkon 2,0 MW, celkový výkon větrného parku tak bude činit 16,0 MW. VE budou umístěny v k.ú. Pavlice a Vranovská Ves, mimo zastavěné území na vyvýšené poloze u Kraví hory, s minimální vzdáleností mezi jednotlivými věžemi 410 m. Svým provedením se bude jednat o kuželovou věž z betonových segmentů vysokou 138 m po osu náboje, na níž bude umístěna otočná gondola s přímo poháněným bezpřevodovkovým prstencovým generátorem s aktivním řízením sklonu listů. Průměr trojlistého rotoru je 82 m, celková maximální výška včetně rotoru bude 179 m. VE budou ukotveny v železobetonovém základu o průměru 19 m a tloušťce 2 m, který bude překryt cca jednometrovou vrstvou zeminy pro zarovnání s okolním terénem. Se záměrem stavby větrného parku bude spojena i úprava stávajících polních cest a výstavba nových cest ke každé VE, úprava obslužných ploch kolem VE a také trasy podzemního kabelového vedení pro připojení větrného parku k distribuční soustavě. Součástí dodávky technologie bude i transport jednotlivých segmentů VE na lokalitu a jejich montáž na místě. Stavba VE bude stavbou dočasnou, po ukončení výroby elektrické energie budou větrné elektrárny demontovány.

 

 

 

 

 

 

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 30. srpna 2007 schválila výzvu k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z  dotačního programu pro oblast volného času dětí a mládeže pro rok 2008 s názvem „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže“.

Po konzultaci se zástupci nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi  a mládeží v Jihomoravském kraji zpracoval odbor školství Krajského úřadu JMK dotační program „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže“ na rok 2008. Tento program bude realizován formou Výzvy k podání  žádostí o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na rok 2008. Cílem dotačního programu je zkvalitnění materiálních podmínek pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží v Jihomoravském kraji. Navrženou cílovou skupinou, ke které je směřována finanční podpora Jihomoravského kraje, jsou nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží, prokazatelně s nimi celoročně pracují a mají sídlo nebo působí na území Jihomoravského kraje. Předmětem dotace budou investiční i neinvestiční výdaje na technické zhodnocení, opravy a údržbu táborových základen a kluboven nebo nákup movitých věcí na vybavení táborových základen a kluboven. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat od 20 do 200 tisíc korun.

 

Dotační program bude zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na webových stránkách úřadu www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace na rok 2008), na Školském portálu JMK www.jmskoly.cz, a bude k dispozici také u administrátora na odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (pracoviště Mezírka 1, kancelář     č. 330). Termín pro podávání žádostí o dotace byl stanoven do 30. listopadu 2007. 

 

 

 

 

 

Školní rok 2007/2008 v Jihomoravském kraji

 

Počet ZŠ – 472

Počet žáků ZŠ – v uplynulém školním roce cca 95.000, letos předpoklad cca 92.000

Z toho počet prvňáčků v uplynulém školním roce 9881, nyní cca 10.000 (záleží na počtu odkladů povinné školní docházky)

 

Počet SŠ – 151

Počet žáků SŠ – v uplynulém školním roce  66.550, letos předpoklad cca 67.000

 

Upozornění: oficiální výkazy o počtech žáků ve školách se vyplňují k 30. 9. a zpracování údajů trvá bezmála celý říjen. U středních škol lze předpokládat přibližně stejné počty jako v minulém roce, na základních školách se dá očekávat pokles počtu způsobený demografickým poklesem (tj. žáků odcházejících z 9. tříd v červnu 2007 bylo více, než nově přijatých do 1. ročníků).