Informace č.j.: JMK 104115/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 104115/2007              S- JMK 104115/2007OKP            Salneková/1264                              24. 8.2007

 

Poskytnutí informace – krajský znak

 

Dne 6.8.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) s názvem  „krajský znak  (dále jen „žádost“).

 

Prostřednictvím této žádosti požadujete:

 

I.         informace týkající se prvního  výběrového řízení na znak kraje

 

1)      jméno autora (autorů) vítězného návrhu – kdo bylo pověřen výtvarnou realizací znaku

2)      veřejná soutěž na znak kraje – datum vyhlášení soutěže, datum ukončení soutěže, figury, které byly v návrzích nejčastěji použity

3)      seznam členů výběrovém komise, kteří posuzovali soutěžní návrhy

 

dále žádáte následující dokumenty:

1)      příloha k usnesení Rady kraje č. 240 ze dne 22.5.2001

2)      příloha č. 3 ze zápisu 4. zasedání Zastupitelstva kraje ze dne 21.6.2001

3)      zápisy ze zasedání výběrové komise a Rady kraje týkající se této problematiky

4)      vyobrazení návrhů, které byly posuzovány

5)      vyobrazení návrhů znaku, které byly vybrány jako dva nejlepší

 

II.      informace týkající se druhého výběrového řízení

 

1)      způsob výběru krajského znaku – zda byla vyhlášena veřejná soutěž, kolik a jaké návrhy se posuzovaly v tomto řízení, kdo návrhy posuzoval

2)      kdo je autorem vítězného návrhu

3)      jakým způsobem probíhala konzultace s Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR

4)      vysvětlení symboliky polí vítězného krajského znaku

 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace a sdělujeme následující:

 

K části I. Vaší žádosti:

V příloze č.1. tohoto dopisu je přiložen chronologický postup schvalování návrhu znaku a praporu  Jihomoravského kraje, v němž jsou obsaženy odpovědi k bodům  1) - 3) Vaší žádosti.

 

K Vašemu požadavku na zaslání konkrétních dokumentů poskytujeme následující informace:

K bodu l) poskytujeme materiál k bodu č.5/2 z 19. zasedání Rady  konaného dne 22.5.2001 (příloha č. 2).

K bodu 2) předáváme přílohu č. 3 ze zápisu 4. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 21.6.2001 (příloha č.3).

K bodu 3) sdělujeme, že KrÚ JMK požadované dokumenty nemá již k dispozici.

K bodu 4) uvádíme, že KrÚ JMK požadované dokumenty  nemá již k dispozici.

K bodu 5) předáváme vyobrazení návrhu znaku, který byl předložen Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovně Parlamentu v roce 2001 ke schválení (příloha č. 4).

 

K části II. Vaší žádosti:

K bodu 1) Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na svém 21. zasedání dne 6.11.2003 svým usnesením č. 742/03/Z21 návrh znaku JMK. Druhé výběrové řízení nebylo vyhlašováno. Rada JMK definovala svoji představu o podobě znaku a zadala její variantní grafické zpracování. Byl tedy posuzován pouze jeden návrh.

K bodu 2) Grafické zpracování znaku JMK bylo zadáno  grafikovi Jaroslavu Petrovi.

K bodu 3) Konzultace s Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR probíhala písemnou formou.

K bodu 4) zasíláme dopis hejtmana JMK ze dne 20.9.2001 adresovaný Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR, který obsahuje výklad symboliky znaku předloženého v roce 2001 uvedenému Podvýboru ke schválení (příloha č. 5).

Pokud jde o současný znak JMK, jehož vyobrazení v příloze přikládáme (příloha č. 6) nemá KrÚ JMK vysvětlení jeho symboliky v písemné formě k dispozici. Váš požadavek na vysvětlení symboliky polí vítězného krajského znaku  je již nad rámec informační povinnosti povinného subjektu, neboť by se jednalo o vytvoření nové informace, na což se dle § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje informační povinnost.

 

 

S pozdravem

           

 

                                                                                 

                   Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru

kontrolního a právního

 

 

Příloha: dle textu