Informace č.j.: JMK 109023/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontrolní a právní

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

  

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  109023/2007             S-JMK  109023/2007 OKP               Dzúrová/1243                              29.8.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 19.8.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV na postupem JMK na základě podnětu našeho OS – II“.

            Přílohou žádosti byla žádost o informace dle 106/1999 Sb., s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV na postupem JMK na základě podnětu našeho OS“, na kterou Vám již bylo odpovězeno sdělením KrÚ JMK ze dne 2.5.2007, č.j.: JMK 56757/2007 a ze dne 13.8.2007, č.j.: JMK 105937/2007.

            Ve své žádosti uvádíte, že Ministerstvo vnitra (dále jen MV) požádalo KrÚ JMK o „zaslání kompletní spisové dokumentace k žádosti o informace z 1.12.2006, kompletní spisové dokumentace související s vyřízením stížnosti našeho OS podle para 175 včetně odpovědi ředitele KrÚ JMK z 14.12.2007 a vyjádření KrÚ JMK ke skutečnostem uváděným OS a to zvlášť k námitkám týkajícím se vyřízení žádosti stěžovatele o poskytnutí informací podle InfZ a k námitkám týkajícím se postupu kraje při schvalování ÚP VÚC Břeclavska“.

 

            V Žádosti jste požadovali předat:        

a)      kopii spisu JMK SpZn.: JMK 56757/2007 OKP, který byl zaslán na MV s vyjádřením JMK k předmětné stížnosti našeho OS podle para 175

b)      kopii spisu JMK SpZn. JMK 9689/2007 OKO, který byl zaslán na MV s vyjádřením JMK k předmětné stížnosti našeho OS podle para 175

c)      kopii spisového materiálu SpZn. 153338/2006 OUPSR vztahující se k posuzované stížnosti

 

 

 

            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a)

Spisový materiál S-JMK 56757/2007 OKP byl zaslán na MV v souvislosti s Vámi podanou stížnosti dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., nikoliv stížnosti dle § 175 správního řádu, jak uvádíte v žádosti. V souvislosti se stížnosti dle § 175 správního řádu, na kterou odkazujete, tento spis MV zaslán nebyl a ani nebyl ze strany MV požadován.

 V příloze Vám zasílám výše uvedený spis a to tak jak byl zaslán na MV v souvislosti s Vámi podanou stížnosti dle §16 zákona č. 106/1999 Sb. Součástí tohoto spisového materiálu je rovněž spis SpZn. 9689/2007 OKO a spisový materiál SpZn. 153338/2006 OÚPSŘ vztahující se k posuzované stížnosti. Jelikož tento spisový materiál (stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK ze dne 5.2.2007, obálka a  dodejka potvrzující, že sdělení č.j. JMK 153338/2006 bylo doručeno adresátovi a přehled odeslaných zásilek KrÚ JMK k č.j. JMK 153338/2006“) obsahuje osobní údaje fyzické osoby, byly v daném případě tyto osobní údaje anonymizovány – viz samostatné rozhodnutí, č.j.: JMK 113472/2007 ze dne 29.8.2007.

 

K písm. b)

Kopie spisového materiálu  SpZn.: 9689/2007, který byl zaslána na MV s vyjádřením JMK k předmětné stížnosti Vašeho OS podle 175, je součástí spisu S-JMK 56757/2007, který Vám poskytujeme pod bodem a).

 

K písm. c)

Kopie spisového materiálu SpZn. 153338/2006 OÚPSŘ vztahující se k posuzované stížnosti, je součástí spisu S-JMK 56757/2007, který Vám poskytujeme pod bodem a).

 

V příloze Vám dle Vaší žádosti dále zasílám sběrné archy k výše uvedeným spisům. K tomu však uvádím, že se jedná o aktuální spisové archy a jelikož spisy nejsou uzavřeny, dochází ke vkládání nových písemností do těchto spisů. Ve sběrném archu spisu jsou tak uvedeny i písemnosti, které již MV zaslány nebyly a které nejsou Vámi v souvislosti s žádosti požadovány.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

Příloha: dle textu