foto 1 foto 2

OP INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 2014- 2020

 

PROGRAM INTERREG V-A SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020


Aktuality, termíny:

 

• Duben 2017 - červenec 2017 - orientační termín plánované výzvy na specifický cíl 1.2 Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu hlavně malými a středními podniky. Bližší informace k plánovaným výzvám jsou k dispozici zde.

 

 

Programové území 

O programu:
1. Tematické zaměření programu:
Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních regiónů. Program je zaměřený na tyto oblasti:
• Podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
• Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního vzdělávání, odborné přípravy a školení;
• Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologické infrastruktury;
• Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

2. Finanční rámec
Rozpočet programu představuje 90mil. EUR z prostředků ERDF. Výška dotace bude maximálně 85% z celkových výdajů projektu.

 

Kontaktní osoby:
 

Mgr. Monika Knettigová
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 306
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Zdeňka Horáková
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 228
E-mail: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

 

Odkazy:

Podrobnější informace o programu naleznete zde:
www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-–-CR