foto 1 foto 2

OP INTERREG V-A Slovensko - Česká republika 2014- 2020

 PROGRAM INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020
 

 Aktuality, termíny:

Listopad 2017 - v průběhu měsíce je plánováno vyhlášení výzvy na specifický cíl 1.2 Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu hlavně malými a středními podniky.

Listopad 2017 - v průběhu měsíce je plánováno vyhlášení výzvy na specifický cíl 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

• Leden 2018 - v průběhu měsíce je plánováno vyhlášení výzvy na specifický cíl 1.1 Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce

Leden 2018 - v průběhu měsíce je plánováno vyhlášení výzvy na specifický cíl 2.2 Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany koordinovaného řízení přírodně významných území

• Září 2018 - v průběhu měsíce je plánováno vyhlášení výzvy na specifický cíl 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

Bližší informace k plánovaným výzvám jsou k dispozici zde.

  

Programové území: 

O programu:

Program je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem.  Při výběru projektů je kladen důraz na projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí a současně vykazují skutečný přeshraniční dopad.

Oprávněnými žadateli jsou především veřejnoprávní subjekty, neziskové organizace a další, v určitých definovaných případech také podnikatelské subjekty. Pro každou prioritní osu je upřesněný seznam oprávněných žadatelů.

Program uplatňuje princip vedoucího partnera, který nese zodpovědnost za realizaci celého projektu. Každý vedoucí partner musí mít nejméně jednoho přeshraničního partnera.

Nová nařízení stanovují podmínku splnění minimálně 3 ze 4 definovaných kritérií spolupráce. Platí, že první dvě kritéria jsou povinná:

• Společná příprava projektu

• Společná realizace projektu

• Společný personál

• Společné financování

V rámci nového období došlo také ke zpřísnění pravidel při naplňování ukazatelů výstupu projektu, které jsou stanoveny pro každou investiční prioritu. Každý projekt musí přispět k jejich naplnění.


Tematické zaměření programu:

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních regiónů. Program je zaměřený na tyto oblasti:
• Podpora investic podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a synergií mezi podniky, centry výzkumu a vývoje a vysokoškolským vzdělávacím prostředím;
• Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního vzdělávání, odborné přípravy a školení;
• Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ochrana a obnova půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a ekologické infrastruktury;
• Podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Finanční rámec:

Rozpočet programu představuje 90mil. EUR z prostředků ERDF pro celé období. Výška dotace bude maximálně 85% z celkových výdajů projektu.

Regionální poradenské centrum:

Regionální poradenské centrum SK-CZ nabízí také bezplatné konzultace projektových záměrů, od stádia nápadu, přes konzultace vhodných aktivit až po kontrolu formálních náležitostí projektů před odevzdáním. Více o projektu a kontakty na všechna poradenská centra v rámci celého programového území jsou k dispozici zde.

Kontaktní osoby:
 

Mgr. Monika Knettigová
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 306
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Zdeňka Horáková
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 228
E-mail: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

 

Odkazy:

Podrobnější informace o programu naleznete zde:
www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-–-CR