foto 1 foto 2

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

PROGRAM INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020

Cílem Programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních území.

Prioritními osami Programu jsou: Využívání inovačního potenciálu, Kvalitní životní prostředí, Rozvoj místních iniciativ a Technická pomoc.

Programové území je tvořeno následujícími NUTS III: Trnavský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj (viz mapa níže).

Program uplatňuje princip vedoucího partnera, který primárně zodpovídá za implementaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít nejméně jednoho přeshraničního partnera. Oprávněnými žadateli jsou veřejnoprávní, neziskové, v některých případech i podnikatelské subjekty – upřesněno ve výzvě.

 

Jednou z podmínek je splnění minimálně 3 ze 4 kritérií spolupráce, přičemž první dvě kritéria jsou povinná:

 • společná příprava projektu,
 • společná realizace projektu,
 • společný personál,
 • společné financování.

Další podmínky Programu jsou definovány zejména v Příručce pro žadatele a jejích přílohách a v konkrétní vyhlášené výzvě – viz zde.

 

Řídící orgán Programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (od 1. 10. 2020)

Národní orgán Programu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Finanční alokace na Program z EFRR: 90 139 463 €

Výše podpory z EFRR: max. 85 % z celkových oprávněných výdajů

 

Více informací o Programu viz:AKTUÁLNĚ:

 • Aktuální informace k Programu INTERREG V-A SK–CZ v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 – viz zde.

 

 • Do 15. 1. 2021 LZE PŘEDKLÁDAT žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2020/12, Prioritní osa č. 1: Využívání inovačního potenciálu – Specifický cíl č. 1.1: Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Více informací viz zde.
 • Předpokládané termíny vyhlášení dalších výzev – viz zde.
 • Během srpna a září 2020 se konaly semináře pro příjemce – především v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2018/09. Podklady ze semináře, konaného dne 10. 9. 2020 ve spolupráci MPRV SR, MMR ČR a Trnavského samosprávného kraje, naleznete zde.

 

 • Na základě usnesení vlády SR č. 355 ze 4. 6. 2020 s účinností od 1. 10. 2020 přecházejí všechny úlohy a kompetence Řídícího orgánu Programu INTERREG V-A SK–CZ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Více viz zde.
 • Dne 25. 3. 2020 byla zveřejněna aktualizace Všeobecných smluvních podmínek ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku – více viz zde.
 • K 1. 3. 2020 byly aktualizovány limity maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ – viz zde.
 • Dne 5. 2. 2020 byla zveřejněna verze č. 5.0 Manuálu prípravy a implementácie projektu, účinná od data zveřejnění, viz zde.
 • Dne 15. 8. 2018 byla zveřejněna Výzva č. 1/2018/SK na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro partnery z České republiky na spolufinancování projektů schválených v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ. Více informací viz zde.

 

 • Přehled vyhlášených výzev – viz zde.
 • Přehled realizovaných seminářů a školení – viz zde.

 

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ:

 • Aktuální informace k FMP SK–CZ v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru COVID-19 – viz zde.
 • Do 9. 3. 2020 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. 5/FMP/11b – v rámci Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, specifický cíl č. 3.1: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Více informací viz zde.
 • Dne 28. 1. 2020 proběhl na KrÚ JMK v Brně seminář pro žadatele k vyhlášené Výzvě č. 5/FMP/11b. Více informací vč. podkladů viz zde.

 

 

Kontakt – JMK:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3

601 82  BRNO

 

Ing. Martina Blatná

kanc. č.: 253
tel. č.: 541 651 307
e-mailová adresa: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz

 

Poskytování konzultací – více viz: Regionálne poradenské centrum SK–CZ