Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

PROGRAM INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020

Cílem Programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních území.

Prioritními osami Programu jsou: Využívání inovačního potenciálu, Kvalitní životní prostředí, Rozvoj místních iniciativ a Technická pomoc.

Programové území je tvořeno následujícími NUTS III: Trnavský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj (viz mapa níže).

Program uplatňuje princip vedoucího partnera, který primárně zodpovídá za implementaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít nejméně jednoho přeshraničního partnera. Oprávněnými žadateli jsou veřejnoprávní, neziskové, v některých případech i podnikatelské subjekty – upřesněno ve výzvě.

 

Jednou z podmínek je splnění minimálně 3 ze 4 kritérií spolupráce, přičemž první dvě kritéria jsou povinná:

  • společná příprava projektu,
  • společná realizace projektu,
  • společný personál,
  • společné financování.

Další podmínky Programu jsou definovány zejména v Příručce pro žadatele a jejích přílohách a v konkrétní vyhlášené výzvě – viz zde.

 

Řídící orgán Programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Národní orgán Programu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Finanční alokace na Program z EFRR: 90 139 463 €

Výše podpory z EFRR: max. 85 % z celkových oprávněných výdajů

 

Více informací o Programu viz:AKTUÁLNĚ:

  • Do 10. 9. 2019 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/11, Prioritní osa č. 1: Využívání inovačního potenciálu – Specifický cíl č. 1.2: Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky. Více informací viz zde.
  • Předpokládané termíny vyhlášení dalších výzev – viz zde.

 

  • Dne 15. 8. 2018 byla zveřejněna Výzva č. 1/2018/SK na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro partnery z České republiky na spolufinancování projektů schválených v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ. Více informací viz zde.

 

  • Přehled vyhlášených výzev – viz zde.
  • Přehled realizovaných seminářů a školení – viz zde.

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ:

  • Do 4. 11. 2019 lze předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. 4/FMP/6c/I, N – v rámci Fondu malých projektů Programu INTERREG V-A SK–CZ 2014–2020, specifický cíl č. 2.1: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Více informací viz zde.

 

Kontakt – JMK:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3

601 82  BRNO

 

Ing. Martina Blatná

kanc. č.: 253
tel. č.: 541 651 307
e-mailová adresa: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz

 

Poskytování konzultací – více viz: Regionálne poradenské centrum SK–CZ