foto 1 foto 2

Program INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020

PROGRAM INTERREG V-A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020

Cílem Programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy příhraničních území.

Prioritními osami Programu jsou: Využívání inovačního potenciálu, Kvalitní životní prostředí, Rozvoj místních iniciativ a Technická pomoc.

Programové území je tvořeno následujícími NUTS III: Trnavský samosprávný kraj, Trenčínský samosprávný kraj, Žilinský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj (viz mapa níže).

Program uplatňuje princip vedoucího partnera, který primárně zodpovídá za implementaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít nejméně jednoho přeshraničního partnera. Oprávněnými žadateli jsou veřejnoprávní, neziskové, v některých případech i podnikatelské subjekty – upřesněno ve výzvě.

 

Jednou z podmínek je splnění minimálně 3 ze 4 kritérií spolupráce, přičemž první dvě kritéria jsou povinná:

 • společná příprava projektu,
 • společná realizace projektu,
 • společný personál,
 • společné financování.

Další podmínky Programu jsou definovány zejména v Příručce pro žadatele a jejích přílohách a v konkrétní vyhlášené výzvě – viz zde.

 

Řídící orgán Programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Národní orgán Programu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Finanční alokace na Program z EFRR: 90 139 463 €

Výše podpory z EFRR: max. 85 % z celkových oprávněných výdajů

 

Více informací o Programu viz:AKTUÁLNĚ:

 • POZOR:
 • Dne 19. 11. 2019 od 10.00 hod. se na KrÚ JMK v Brně (místnost č. 029A + 028A) bude konat SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE – především v rámci Výzev č. INTERREG V-A SK–CZ/2018/07 a č. INTERREG V-A SK–CZ/2018/08. Více viz Pozvánka. Přihlásit se na něj můžete zde.
 • Další termíny seminářů pro příjemce:
  13. 11. 2019 Zlín
  20. 11. 2019 Trenčín

Na semináře pro příjemce doporučujeme zabezpečit i účast osob zodpovědných za veřejné zakázky.

 • Více informací k jednotlivým seminářům viz zde.
   

 

 • Do 10. 9. 2019 bylo možné předkládat žádosti o nenávratný finanční příspěvek v rámci Výzvy č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/11, Prioritní osa č. 1: Využívání inovačního potenciálu – Specifický cíl č. 1.2: Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného výzkumu zejména malými a středními podniky. Více informací viz zde.
 • Předpokládané termíny vyhlášení dalších výzev – viz zde.

 

 • Dne 15. 8. 2018 byla zveřejněna Výzva č. 1/2018/SK na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR pro partnery z České republiky na spolufinancování projektů schválených v rámci Programu INTERREG V-A SK–CZ. Více informací viz zde.

 

 • Přehled vyhlášených výzev – viz zde.
 • Přehled realizovaných seminářů a školení – viz zde.

 

 

Kontakt – JMK:

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení evropských dotací

Žerotínovo nám. 3

601 82  BRNO

 

Ing. Martina Blatná

kanc. č.: 253
tel. č.: 541 651 307
e-mailová adresa: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz

 

Poskytování konzultací – více viz: Regionálne poradenské centrum SK–CZ