OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

    

 

AKTUALITY:

 

• 03. února 2020, 10:00 hod, BRNO - odborný workshop na téma „Podpora vědy, výzkumu a inovací v česko-rakouském příhraničí" - bližší informace ke stažení zde

• 04. února 2020, 10:00 hod, BRNO - odborný workshop na téma „Klimatické změny a ochrana životního prostředí“ - bližší informace ke stažení zde

• 18. února 2020, 10:00 hod, ČESKÉ BUDĚJOVICE - odborný workshop na téma „Podpora kulturního a přírodního dědictví, cestovní ruch“  - bližší informace ke stažení zde

• 19. února 2020, 10:00 hod, ČESKÉ BUDĚJOVICE - odborný workshop na téma „Zdravotní systém a krizové řízení“ a "Doprava a dopravní infrastruktura" - bližší informace ke stažení zde

• 03. března 2020, 10:00 hod, JIHLAVA - odborný workshop na téma „Vzdělávání a trh práce“ - bližší informace ke stažení zde

• 03. března 2020, 13:00 hod, JIHLAVA - odborný workshop na téma  „Institucionální spolupráce“ - bližší informace ke stažení zde

 


Prezentace ze semináře ke stažení zde

 

Registrace na workshopy na e-mailovou adresu:

knettigova.monika@jmk.cz

Z kapacitních důvodů prosíme o vyslání max. 2 zástupců za organizaci.

Současně s přihláškou prosíme o vyplnění níže uvedeného prohlášení:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás prosíme, abyste nám zaslali s potvrzením Vaší účasti i vyplněný přiložený formulář (elektronicky) - ke stažení zde

(DE verze pro rakouské projektové partnery - ke stažení zde )

 

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 

 

• 24. září 2020, 14:00 hod - termín předkládání žádostí do Fondu malých projektů - více informací zde

 

• 15. května 2020, 14:00 hod - termín předkládání projektových žádostí pro 10. zasedání Monitorovacího výboru.
Bližší informace jsou k dispozici na oficiální webové stránce programu www.at-cz.eu

 

• 15. května 2020 - platí nová verze Příručky pro příjemce - ke stažení zde

 

19. května 2020 - platí nová verze Příručky pro žadatele - ke stažení zde

 

• 17. září 2019 - Nová společná pravidla způsobilosti - více informací  zde

 

 

 

 

 

Nové podmínky v rámci programu INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 

 

 

 

1. KRITÉRIA SPOLUPRÁCE

Splnění minimálně tří kritérií spolupráce – ze čtyř definovaných.

Kritéria spolupráce jsou:

• společná příprava projektu

• společná realizace projektu

• společný personál

• společné financování Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

2. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST, VČETNĚ VŠECH POVINNÝCH PŘÍLOH

Projektová žádost je vyplňována žadateli on-line prostřednictvím eMS systému a je předkládána včetně všech příloh pouze v elektronické podobě.

3. VHODNÍ ŽADATELÉ

• veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Nově mohou v investiční prioritě 1 b) žádat i podnikatelé.

4. PRIORITNÍ OSY A INVESTIČNÍ PRIORITY/TEMATICKÉ CÍLE

• 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

o 1a) Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

o 1b) Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

• 2. Životní prostředí a zdroje

o 6c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

o 6d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

o 6f) Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší.

• 3. Rozvoj lidských zdrojů

o 10b) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.

• 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

o 11) Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

5. KONZULTACE

Osobní konzultace projektového záměru u regionálních subjektů – nutná v případě uplatňování paušálních výdajů na přípravu projektu ve výši 5.000 EUR na projekt.

Kontaktní osoby za jednotlivé kraje a země zde:

 

Kontaktní osoby za Jihomoravský kraj:
 

Mgr. Monika Knettigová

tel.: +420 541 651 306, +420 739 324 055

e-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

 

CONNREG

 

 

 

Jihomoravský kraj realizuje projekt Connecting Regions AT-CZ (ConnReg AT-CZ), registrační číslo ATCZ1, který byl podpořen z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a to v prioritní ose 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.Cílem projektu je propojit v česko-rakouském programovém území regionální rozvoj a tím také zlepšit kvalitu přeshraničních projektů. Dalším cílem je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji.

Partnery projektu jsou: Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Spolková země Horní Rakousko, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional.GmbH. Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner.

 

Bližší informace o projektu zde
 

Prezentace ze semináře ze dne 19. listopadu 2018

 

 ke stažení zde

 

Prezentace ze semináře pro žadatele ze dne 18. června 2018

 

ke stažení zde
 

 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás prosíme, abyste nám zaslali s potvrzením Vaší účasti i vyplněný přiložený formulář (elektronicky) - ke stažení zde

(DE verze pro rakouské projektové partnery - ke stažení zde )

 

TECHNICKÁ POMOC - HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

 

 

 

 

Název projektu: Technická pomoc - hodnocení kvality projektů v Jihomoravském kraji
Dotační titul: Program spolupráce Rakousko - Česká republika 2014-2020
Číslo projektu: ATCZ110
Délka trvání projektu: 1. 5. 2016 - 31. 12. 2023
Alokované prostředky EFRR: 20 000,50 €
Vedoucí partner: Jihomoravský kraj
Projektoví partneři: Land Niederösterreich, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
 

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality přeshraničních projektů podpořených z programu Interreg V A Rakousko - ČR 2014-2020, a to díky zajištění hodnocení kvality podaných projektů prostřednictvím nezávislých odborných hodnotitelů. Toto hodnocení, které bude prováděno jak na české, tak i na rakouské straně, se stane podkladem pro rozhodnutí monitorovacího výboru o schválení projektu.
Každý podaný projekt, u něhož bude úspěšně ukončena kontrola přijatelnosti, tak projde nezávislým odborným hodnocením provedeným na základě checklistu schváleného monitorovacím výborem programu. Na české straně byli za tímto účelem nominováni v každém zapojeném kraji odborní hodnotitelé pro každou prioritní osu/investiční prioritu, přičemž každý projekt bude vždy hodnocen jedním hodnotitelem z každého kraje.
V rámci předloženého projektu bude v Jihomoravském kraji zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních projektů prostřednictvím odborných hodnotitelů nominovaných za Jihomoravský kraj pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu.
 


Odkazy:

 

Oficiální stránky programu - INTERREG V-A AT-CZ

Národní orgán programu - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Kontrolní orgán pro CZ partnery - Centrum pro regionální rozvoj