foto 1 foto 2

OP INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020

PROGRAM INTERREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

Termíny:

 

24. srpna 2017 - platí nová verze Příručky pro žadatele - ke stažení zde

12. ledna 2018, 14:00 hod - termín předkládání projektových žádostí pro 6. zasedání Monitorovacího výboru. Bližší informace jsou k dispozici na oficiální webové stránce programu www.at-cz.eu.

6. prosince 2017, 14:00 hod - Ukončení 2. výzvy k předkládání projektů v rámci Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko - ČR. Bližší informace k Fondu malých projektů jsou k dispozici na webové stránce správce Fondu malých projektů pro Jihomoravský kraj - Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
 

  

 

Nové podmínky v rámci programu INTERREG V-A RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA

 

1. KRITÉRIA SPOLUPRÁCE

Splnění minimálně tří kritérií spolupráce – ze čtyř definovaných.

Kritéria spolupráce jsou:

• společná příprava projektu

• společná realizace projektu

• společný personál

• společné financování Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy.

2. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST, VČETNĚ VŠECH POVINNÝCH PŘÍLOH

Projektová žádost je vyplňována žadateli on-line prostřednictvím eMS systému a je předkládána včetně všech příloh pouze v elektronické podobě.

3. VHODNÍ ŽADATELÉ

• veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Nově mohou v investiční prioritě 1 b) žádat i podnikatelé.

4. PRIORITNÍ OSY A INVESTIČNÍ PRIORITY/TEMATICKÉ CÍLE

• 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

o 1a) Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podporou odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

o 1b) Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenos technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

• 2. Životní prostředí a zdroje

o 6c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

o 6d) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur.

o 6f) Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší.

• 3. Rozvoj lidských zdrojů

o 10b) Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení.

• 4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

o 11) Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

5. KONZULTACE

Osobní konzultace projektového záměru u regionálních subjektů – nutná v případě uplatňování paušálních výdajů na přípravu projektu ve výši 5.000 EUR na projekt.

 

Kontaktní osoby:
 

Mgr. Monika Knettigová
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 306
E-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz

 

Ing. Zdeňka Horáková
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 651 228
E-mail: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

 

Mgr. Soňa Šírová
Odbor regionálního rozvoje
oddělení cestovního ruchu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
Tel: +420 541 658 902
E-mail: sirova.sona@kr-jihomoravsky.cz

 

Projekt ConnReg AT-CZ

 

Jihomoravský kraj realizuje projekt Connecting Regions AT-CZ (ConnReg AT-CZ), registrační číslo ATCZ1, který byl podpořen z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, a to v prioritní ose 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Cílem projektu je propojit v česko-rakouském programovém území regionální rozvoj a tím také zlepšit kvalitu přeshraničních projektů. Dalším cílem je posilování institucionální spolupráce mezi rakouskými zeměmi a českými kraji.

Partnery projektu jsou: Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Spolková země Horní Rakousko, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional.GmbH. Město Vídeň působí v projektu jako strategický partner.
 

 

Odkazy:

 

Bližší informace o Programu, dalších kontaktních osobách a projektu ConnReg AT-CZ naleznete zde:
http://www.at-cz.eu/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-–-CR

• http://www.at-cz.eu/connreg-at_cz