Informace č.j.: JMK 112344/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                               SpZn.:                                           Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 112344/2007                        S-JMK 75716/2007 OKP                          Krásná/541651233                        23. 8. 2007
 
 
KV zastupitelstva – 142/07/VK27 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 7. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona
106/99 – KV zastupitelstva – 142/07/VK27
“ (dále jen „Žádost“)
 
            V Žádosti uvádíte:
Kontrolní výbor zastupitelstva přijal usnesení 142/07/VK27. Požadujeme předat kopii materiálů, které byly KV předloženy. Usnesení č. 142/07/VK27: VK ZJMK
a) bere na vědomí materiál Vyřizování stížností a petic obsahující evidenci stížností občanů, petic občanů
a evidenci stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. ke dne 1. 3. 2007;
b) bere na vědomí podrobné informace o vyřizování stížnosti č. 24/07 a č. 44/07;
c) žádá o podrobné informace o vyřizování stížností č. 86/07. H 7 – 0 – 0“.
 
            Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 75716/2007 ze dne 21. 6. 2007 byla Žádost o poskytnutí informace odmítnuta. Proti tomuto Rozhodnutí jste podali odvolání, které bylo dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 98077/2007 ze dne 24. 7. 2007 postoupeno k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra.
 
            V Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK-1821/2-2007 ze dne 9. 8. 2007 je mj. uvedeno: „Rozhodnutí povinného subjektu – Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního
a právního, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, se ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání.
 
            S ohledem na Rozhodnutí Ministerstva vnitra a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. Vám povinný subjekt v příloze zasílá Vámi požadované informace, resp. materiály, které byly předloženy na 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného
dne 14. března 2007.
 
-         k bodu jednání č. 2 “ s názvem:„Vyřizování stížností a petic“ včetně příloh, kterými jsou:
Evidence stížností občanů – stav k 1. 3. 2007“,
Evidence petic občanů – stav k 1. 3. 2007“ a
Evidence stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. – stav k 1. 3. 2007“.
 
            Dále uvádíme, že v daném případě byly anonymizovány údaje, které nelze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
            Povinný subjekt nemá k Vaší žádosti žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                  Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu