Informace č.j.: JMK 112268/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                  SpZn.:                                           Vyřizuje/linka                                   Brno
JMK 112268/2007                           S-JMK 75723/2007 OKP                           Krásná/541651233                          23. 8. 2007
 
 
KV zastupitelstva – 150/07/VK27 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 7. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona
106/99 – KV zastupitelstva – 150/07/VK27
“ (dále jen „Žádost“)
 
            V Žádosti uvádíte:
Kontrolní výbor zastupitelstva přijal usnesení 150/07/VK27. Požadujeme předat kopii materiálu, které byly KV předloženy.
USNESENÍ z 28. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného
dne 11. dubna 2007 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Bod č. 2 programu – Vyřizování stížností a petic Usnesení č. 150/07/VK28: VK ZJMK
a) bere na vědomí materiál Vyřizování stížností a petic obsahující evidenci stížností občanů, petic občanů
a evidenci stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. ke dne 2. 4. 2007;
b) bere na vědomí podrobné informace o vyřizování stížnosti č. 86/07;
č) žádá o podrobné informace k vyřizování stížností č. 29/07 dle zákona č. 106/1999 Sb.
H: 8 – 0 – 0
“.
 
            Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 75723/2007
ze dne 21. 6. 2007 byla Žádost o poskytnutí informace odmítnuta. Proti tomuto Rozhodnutí jste podali odvolání, které bylo dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 98075/2007 ze dne 24. 7. 2007 postoupeno k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra.
 
            V Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK-1822/2-2007 ze dne 10. 8. 2007 je mj. uvedeno: „Rozhodnutí povinného subjektu – Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního
a právního, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, se ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání.
 
            S ohledem na Rozhodnutí Ministerstva vnitra a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. Vám povinný subjekt v příloze zasílá Vámi požadované informace, resp. materiály, které byly předloženy na 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného
dne 11. dubna 2007.
 
-         k bodu jednání č. 2 “ s názvem:„Vyřizování stížností a petic“ včetně příloh,
kterými jsou:
Evidence stížností občanů – stav k 2. 4. 2007“,
Evidence petic občanů – stav k 2. 4. 2007“ a
Evidence stížností dle zákona č. 106/1999 Sb. – stav k 2. 4. 2007“.
 
            Dále uvádíme, že v daném případě byly anonymizovány údaje, které nelze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout (viz. samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
            Povinný subjekt nemá k Vaší žádosti žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu