Informace č.j.: JMK 112221/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.:                                          SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                           Brno
JMK 112221/2007                    S-JMK 75717/2007 OKP                     Krásná/541651233                   23. 8. 2007
 
 
KV zastupitelstva – 143/07/VK27 – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 7. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona
106/99 – KV zastupitelstva – 143/07/VK27
“ (dále jen „Žádost“)
 
            V Žádosti uvádíte:
Kontrolní výbor zastupitelstva přijal usnesení 142/07/VK27. Požadujeme předat kopii materiálů,
které byly KV předloženy.
USNESENÍ z 27. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného
dne 14. března 2007 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Usnesení č. 143/07/VK27: VK ZJMK
a) bere na vědomí informace o materiálu Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006;
b) žádá odbor kontrolní a právní rozeslat členům VK ZJMK materiál Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2006. H: 7 – 0 – 0“.
 
            Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 75717/2007 ze dne 21. 6. 2007 byla Žádost o poskytnutí informace odmítnuta. Proti tomuto Rozhodnutí jste podali odvolání, které bylo dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 98083/2007 ze dne 24. 7. 2007 postoupeno k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra.
 
            V Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK-1823/2-2007 ze dne 10. 8. 2007 je mj. uvedeno: „Rozhodnutí povinného subjektu – Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního
a právního, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, se ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání.
 
            S ohledem na Rozhodnutí Ministerstva vnitra a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. Vám povinný subjekt v příloze zasílá Vámi požadované informace, resp. materiály, které byly předloženy na 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného
dne 14. března 2007.
 
-         Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje
za II. pololetí roku 2006
 
 
            Povinný subjekt nemá k Vaší žádosti žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Příloha: dle textu