Informace č.j.: JMK 112202/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
             Čj.:                                               SpZn.:                                       Vyřizuje/linka                           Brno
JMK 112202/2007                           S-JMK 4861/2007 OPO                       Krásná/541651233                   24. 8. 2007
 
 
Intenzivní příprava R43, bod b – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 8. 1. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona
106/99 – intenzivní příprava R43
“ (dále jen „Žádost“)
 
            V Žádosti uvádíte:
Dne 7.1.2007 na ČT1 v celostátním vysílání Události v regionech v 19:20 (http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/07.01.2007/10118379000-udalosti-v-regionech/28575.html ) informovala o R43 veřejnost v celé republice radní JMK těmito slovy ‚Poslední rozhodnutí jsou, že se bude pokračovat nebo se zahajovat intenzivní příprava od Kuřimi na sever, tzn. po hranici s Pardubickým krajem a je to z toho důvodu, že vlastně se brzdí první etapa‘
Protože vyjádření JMK musí být založena na ‚prokazatelnuých‘ faktech a tedy doložitelná dokumenty,
které JMK vlastní, požadujeme předat
a) kopie dokumentů: ‚posledních rozhodnutí‘, o kterých hovořila radní Procházková a která dokládají,
že se bude ‚bude pokračovat nebo se zahajovat intenzivní příprava od Kuřimi
na sever, tzn. po hranici s Pardubickým krajem‘
,
b) veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s ŘSD, SFDI a MD týkající se R43
za období od 1.6.2006, a to včetně korespondence emailové, zápisů/záznamů z jednání
a osobně předaných dokumentů
,
c) sdělení, o jakou úroveň financování a z jakých zdrojů financování pro R43, pro rok 2007 se jedná,
a která reprezentuje onu zmíněnou intenzivní přípravu, a to jednotlivě pro všechny tři úseky R43 v Jihomoravském kraji (D1 – Kuřim, Kuřim – Svitávka, Svitávka – hranice
Jm kraje) a požadujeme předat kopie dokumentů, které dokládají, že se jedná o INTENZIVNÍ přípravu.
d) požadujeme předat informaci, co znamená tvrzení ‚vlastně se brzdí první etapa‘ a předat to dokumenty, které tuto skutečnost dokládají. “.
 
            K  písm. b) Žádosti povinný subjekt stanovil úhradu za požadované informace
(viz. dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 98712/2007 ze dne 25. 7. 2007), proti které jste podali stížnost podle ustanovení § 16a zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „Stížnost podle ust. § 16a zákona č. 106/99 Sb.
při stanovení výše úhrady k ‚Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – ‚intenzivní příprava R43‘, bod b
“. Tato stížnost byla dne 6. 8. 2007 postoupena k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra (viz. „Oznámení
o postoupení stížnosti
“ č.j.: JMK 104393/2007 ze dne 7. 8. 2007).
 
            Dne 13. 8. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK-1301-4/2-2007 ze dne 16. 8. 2007 (dále jen „Rozhodnutí“), ve kterém je mj. uvedeno: „Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje,aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednal při vyřizování bodu b) žádosti stěžovatele ze dne 9. ledna 2007, vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 4861/2007 OPO, nápravu.“.
 
            V návaznosti na uvedené Rozhodnutí Vám zasíláme kopie Vámi požadovaných informací, a to:
 
-         předávacího dopisu ŘSD zn.: 1130/07-10332 ze dne 29. 1. 2007 s názvem Rychlostní silnice R 43 v úseku Kuřim – Svitávka“, technická studie, včetně
CD – ROM s názvem „R 43 Kuřim – Svitávka 10/2006 “,
-         předávacho dopisu ŘSD zn.: 4900/07-10332 ze dne 23. 4. 2007 s názvem Alternativní trasa R 43 v úseku Kuřim – Svitávka pro hodnocení EIA“, vyhledávací studie, která je přílohou předávacího dopisu,
-         záznamu z jednání na Dopravoprojektu v Brně ze dne 20. 10. 2006 s názvem Záznam z jednání na ‚Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ – řešení odpojení průtahu v Čebíně v ZÚ včetně přílohy („PREZENČNÍ LISTINA“ z projednání akce „Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany napojení na R 43“).
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                 vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu