Informace č.j.: JMK 107314/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
             Čj.:                                               SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                            Brno
JMK 107314/2007                         S-JMK 61028/2007 OKP                        Krásná/541651233                    14. 8. 2007
 
 
Územní řízení pro I/55 – obchvat Břeclavi – OD – soulad s ÚP VÚC – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 9. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)s názvem „Žádost o informace podle zákona
106/99 – územní řízení pro I/55 – obchvat Břeclavi – OD - soulad s ÚP VÚC
“ (dále jen „Žádost“)
 
            V Žádosti uvádíte:
Odbor dopravy KrÚ JMK vydal dne 13. 4. 2004 sdělením JMK 11178/2004 OD/Ha ‚souhas‘ s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu ‚silnice I/55 Břeclav, obchvat‘,
Územní rozhodnutí pro novou silnici I. třídy musí být v souladu s územním plánem velkého územního celku.
Požadujeme
a) sdělit podle kterého územního plánu velkého ‚územníhi‘ celku a které jeho změny bylo
ke dni vydání souhlasu OD KrÚ JMK s vydáním územního rozhodnutí v roce 2004 postupováno
,
b) předat kopii titulní strany a kopie těch stran platné závazné části územního plánu VÚC,
kde byla silnice I/55 Břeclav, obchvat, ke dni 13.4.2004 závazně schválena
,
c) předat kopii titulní strany a kopie těch stran textové části územního plánu VÚC, kde byla silnice I/55 Břeclav, obchvat, ke dni 13.4.2004 uvedena,
d) předat kopie výřezů z grafických příloh (ve formátu A3) předmětného ÚP VÚC, kde je tato komunikace zakreslena a předat vždy i kopii velikosti A3 legendy a autorizačních razítek
a schvalovací doložky pro každý předávaný výkres
,
e) předat kopii seznamu grafických příloh předmětného ÚP VÚC,
f) pokud k posouzení souladu s ÚP VÚC proběhla jakákoliv korespondence stavebního úřadu a to jak s organizacemi mimo krajský úřad, tak i se složkami Krajského úřadu, požadujeme tuto korespondenci předat,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
Na výše uvedenou Žádost reagoval povinný subjekt výzvou Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 61028/2007 ze dne 11. 5. 2007, kterou byl žadatel vyzván k upřesnění Žádosti (resp. její příslušné části) ve smyslu uvedeného v této výzvě Jihomoravského kraje, tedy ke konkretizaci :
 
-         písm. f) Žádosti ve smyslu uvedeného ve výzvě Jihomoravského kraje, tedy uvedení,
o stavební úřad, kterého územního samosprávního celku by se mělo jednat.
 
Informace požadované dle písmen a) až e) Žádosti byly žadateli poskytnuty dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 65530/2007 ze dne 17. 5. 2007.
 
            Dne 29. 5. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje osobně doručeno podání s názvem „Odpověď k výzvě upřesnit dotaz - K žádosti o informace ‚územní řízení pro I/55 – obchvat
Břeclavi – OD – soulad s ÚP VÚC
“ ze dne 27. 5. 2007.
  
            Následně dne 4. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., s názvem „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace – ‚územní řízení pro I/55 – obchvat Břeclavi – OD – soulad s ÚP VÚC‘, bod a – e“ ze dne 2. 6. 2007 (totožné podání bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje osobně podáno dne 11. 6. 2007). Zmíněná stížnost byla dne 7. 6. 2007 postoupena k dalšímu řízení Ministerstvu
pro místní rozvoj (viz. „Oznámení o postoupení stížnosti“ č.j.: JMK 77796/2007 ze dne 11. 6. 2007).
 
            Dne 2. 8. 2007 bylo na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručeno Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j.: 22200/2007-84/596 ze dne 9. 7. 2007, ve kterém je mj. uvedeno:
Na základě stížnosti občanského sdružení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen ‚občanské sdružení‘),
na postup Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
(dále jen ‚KÚ JMK‘), se ve smyslu ust. § 16a odst. 6 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., postup Krajského úřadu Jihomoravského kraje při vyřizování žádosti o informace – ‚územní řízení pro I/55 – obchvat
Břeclav – OD – soulad s ÚP VÚC, body a) až e) potvrzuje a v bodě f) žádosti se ve smyslu ust. § 16a odst. 6 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., přikazuje,aby do 15 dnů od doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu žádost vyřídil.
 
V návaznosti na výše uvedené Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace k písm. f) Žádosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                vedoucí odboru kontrolního a právního