TK 24. 8. 2007

Tisková konference 24. srpna 2007

 

Na tiskové konferenci hovořil hejtman JMK Stanislav Juránek o dotacích pro jednotky dobrovolných hasičů a o.p.s. Baťův kanál, o aktualitách z oblasti školství informoval člen Rady JMK Lubomír Šmíd, na krajské dožínky pozval člen Rady JMK Jan Letocha. Podrobnosti k novým  volbách v obcích Bukovina a Zálesná Zhoř přiblížil ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 23. srpna 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím  pro jednotky sborů dobrovolných hasičů v celkové výši 3, 966 mil. korun.

Kraj přispívá obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů  obcí (dále jen JSDH obcí). Svojí činností se podílejí nejen na hašení požárů, ale i  při provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. K těmto účelům používají svoje vybavení a techniku, která je v mnoha případech značně zastaralá.Průběžně jsou předkládány Jihomoravskému kraji žádosti obcí o poskytnutí dotace  na udržení akceschopnosti, pořízení a obnovu techniky JSDH.  Obce žádají prostředky na výstroj a výzbroj, např. dýchací technika, požární masky, zásahové obleky a obuv, přilby, přetlakové ventilátory, radiostanice, čerpadla, elektrocentrály, požární stříkačky, hadice, savice a dále na opravy a  modernizaci vozového parku, příp. nákup zcela nových požárních vozidel, atd. Jedná se o neinvestiční i investiční náklady.  Nová požární vozidla jsou vybraným obcím schvalována Generálním ředitelstvím HZS ČR. Tato nová auta stojí cca 5,5 až 6 mil. korun. I když GŘ HZS ČR přispívá některým vybraným obcím na pořízení vozidel do výše 2 mil. korun, přesto tyto částky téměř vždy přesahují možný rozpočet obcí. K žádostem obcí se vyjadřuje HZS JMK, který vyhodnotí žádosti po odborné stránce  s ohledem na činnost a aktivitu jednotlivých JSDH obcí. 

V současnosti se jeví jako priorita pro více jak polovinu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  požární technika – nákup zásahových požárních vozidel, stříkačky, požární auta na převoz techniky atd.  a dále také opravy požární techniky. 

 

 

 

 

 

Členové správní rady o.p.s. Baťův kanál

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 23. srpna 2007 jmenovala Ing. Jaroslava Pospíšila a Mgr. Zuzanu Domesovou členy správní rady obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Dále jmenovala Ing. Martina Bedravu a Ing. arch. Zdeňka Koudelku členy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Baťův kanál.

 

 

 

Poskytnutí peněžitého daru

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 23. srpna 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 200.000 korun z rozpočtu Jihomoravského kraje MUDr. Bohumilu Majtanovi z Břeclavi na úhradu nákladů jeho zahraničního postgraduálního studia na lékařské fakultě University of Tokyo, Japonsko.

MUDr. Bohumil Majtan ukončil v květnu 2007 studium medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V jeho průběhu absolvoval studentskou i klinickou stáž v zahraničí, věnoval se rovněž samostatné vědecké a odborné činnosti v ČR a Švédsku. Japonským ministerstvem školství byl vybrán k postgraduálnímu studiu v oboru kardiologie. Toto studium v délce 18 měsíců na nejprestižnější japonské lékařské fakultě University of Tokyo, jež se v žebříčku kvality světových univerzit řadí na 8. místo, bude zahájeno od 1. října 2007.

Školné bude hradit japonská strana, veškeré ostatní náklady spojené se studiem (stravování, ubytování na kolejích, dopravné, další nezbytné výdaje) si bude žadatel při pobytu v Japonsku hradit sám. Celkové předpokládané náklady tohoto studia budou činit cca 1.000 000,- Kč. Japonská strana poskytne žadateli měsíční stipendium ve výši 170.000,- JPY, což bude za dobu trvání studia činit cca 590. 000,- Kč. Ostatní finanční prostředky si musí žadatel zajistit. I v  případě, že mu Jihomoravský kraj ze svého rozpočtu peněžitý dar ve výši 200.000,- Kč na úhradu nákladů studia poskytne, přesto si zbylou část ve výši cca 210.000,- Kč bude muset uhradit z vlastních zdrojů.

Přínos žadatele pro Jihomoravský kraj při studijním pobytu v Japonsku bude spočívat v jeho snaze o propagaci Jihomoravského kraje v Japonsku. Díky svým uměleckým aktivitám může přispět ke sbližování kultury a folklórních tradic obou zemí. Setkáními s významnými osobnostmi může navázat důležité kontakty, rovněž bude upozorňovat japonské podnikatele na klady uskutečnění jejich investičních kroků do ČR a na trhy regionu Jihomoravského kraje. Též je ochoten poskytnout své znalosti jazykové i znalosti japonských poměrů členům RJMK a ZJMK jak po dobu své stáže v Japonsku, tak i následně po návratu do České republiky. Získané teoretické vědomosti a praktické dovednosti z postgraduálního odborného studia v Japonsku hodlá žadatel uplatnit a zúročit ve své budoucí lékařské profesi ve specializaci v oboru kardiologie (na pracovišti Mayo Clinic v Brně) a endokrinologie včetně další  vědecko-výzkumné činnosti v těchto oborech.

 

 

 

Změna názvu školy

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 23. srpna 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje příspěvkové organizaci Střední škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 2 s účinností od 13. září 2007

1.      s c h v á l i t  změnu názvu na Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11,

2.      s c h v á l i t  změnu adresy sídla na Křižíkova 11, 612 00 Brno,

3.      s c h v á l i t  změnu hlavního účelu a rozšíření tomu odpovídajícího předmětu činnosti o školní jídelnu – výdejnu.

 

Od 1. září 2007 bude škola působit v prostorách nového objektu na ulici Křižíkova 11, proto v souvislosti s přestěhováním na novou adresu bude nutné změnit i stávající název školy. Při této příležitosti by chtěla škola do názvu znovu vrátit již jednou přidělený čestný název
F. D. Roosevelta, který škola v letech 1991 až 2005 se souhlasem Velvyslanectví Spojených států amerických používala. Nový název příspěvkové organizace bude tedy obsahovat kromě čestného názvu také změnu v názvu ulice z Kociánka 2 na Křižíkova 11. Nový název školy by pak zněl: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11.

 

Součástí nového objektu školy je také výdejna stravy s kapacitou 260 jídel. Proto je nutná také změna hlavního účelu příspěvkové organizace ve smyslu rozšíření odpovídajícího předmětu činnosti o školní jídelnu – výdejnu.

 

 

 

 

Jihomoravské dožínky 2007

 

Jihomoravské dožínky se letos uskuteční v neděli 2. září 2007 v areálu brněnského výstaviště. Akci pořádá Jihomoravský kraj spolu s Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje.

Mezi pozvanými hosty (cca 450 osob) jsou mj. ministři vlády ČR, ústavní činitelé, poslanci, senátoři, starostové okolních obcí, zástupci zemědělských organizací, zemědělců ...

Dožínky jsou původně venkovskou slavností, která oslavuje úrodu a konec sklizně, je to takový den díkůvzdání. V současnosti si touto slavností na jedné straně připomínáme lidovou tradici a na straně druhé dáváme prostor jihomoravským zemědělcům prezentovat na veřejnosti svoji práci a její výsledky.

Letošní dožínky jsou pokračováním obnovené tradice, která byla na venkově udržována do konce II. světové války. V krajském měřítku se dožínky slaví letos počtvrté, poprvé byly uspořádány v Hustopečích, podruhé v Tišnově, poté v Kyjově a nyní bylo vybráno krajské město Brno, areál výstaviště.

Slavnost bude doprovázena bohatým programem od 11 do cca 18 hodin. Ve 12:00 zahraje cimbálová muzika a dechová kapela, vystoupí imitátor. Hlavní událost začne ve 13:45  - je to dožínkový průvod, který přijde na prostranství plochy C, kde se bude celý program odehrávat. Na pódiu proběhne cca ve 14:00 folklórní dožínkové pásmo, promluví vzácní hosté, následuje hudební zábavný program, vystoupení šermířů, tanečníků. Z hudebních skupin to například budou Bokomara a Čankišou.

V samotném areálu bude možno navštívit jarmark lidových řemesel a potravin - stánky se zemědělskou, potravinářskou a řemeslnou produkcí od řemeslníků a zemědělců z jihomoravského regionu a vystavují zde i ekologičtí zemědělci, neboť září je měsíc biopotravin. K ochutnání nabízíme tradiční koláčky. Bude možnost shlédnout voltižní jezdectví, hospodářská zvířata (krávy, koně, prasata, drobné zvířectvo) a zemědělské stroje. V neposlední řadě patří na venkov dobrovolní hasiči, kteří mají připravenou svoji prezentaci formou soutěže družstev koněspřežních stříkaček z blízkého i vzdálenějšího okolí Brna a rovněž zde nechybí ukázka profesionální moderní techniky.

 

Soutěž koněspřežních stříkaček: 6 družstev dobrovolných hasičů o pohár hejtmana:

Jedná se o historické ručně ovládané stříkačky tažené koňským potahem, které budou soutěžit o nejrychlejší zásah. Po zdolání určené vzdálenosti potah zastaví, načerpají vodu z připravené nádrže a zaútočí na terč.

Soutěžící družstva:Vilémovice (okr. Blansko), Pozořice (okr. Brno-venkov), Neslovice (okr. Brno-venkov), Štěpánovice (okr. Brno-venkov), Kanice (okr. Brno-venkov) a Lovčice (okr. Hodonín).

 

Například z Kanic přivezou na ukázku dvoukolovou ruční stříkačku vyrobenou v roce 1886 a soutěžit bude koněspřežní kombinovaná stříkačka z roku 1892.

 

 

 

 

 

Nové volby 

 

Ministr vnitra vyhlásil na den 1. prosince 2007 nové volby do Zastupitelstva obce Bukovinka, okres Blansko (registrační úřad Městský úřad Blansko). Volby se budou konat v jednom dni od 7,00 – 22,00 hod. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Bukovinka je zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 210 s datem rozeslání 16. srpna 2007, což je den vyhlášení voleb.

Důvodem vyhlášení nových voleb je skutečnost, že zde z původně sedmičlenného zastupitelstva odstoupili z funkce 3 členové i jejich náhradníci a počet členů zastupitelstva obce tak klesl pod zákonnou hranici 5.

Protože jeden ze zastupitelů, kterým zanikl mandát, byl i starosta, bude třeba při přípravě nových voleb postupovat dle ust. § 68 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., podle kterého neplní-li starosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta zvolen, plní tyto úkoly ředitel krajského úřadu.

 

 

 

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona starostovi resp.řediteli krajského úřadu:

 

 

Datum, do kdy je třeba splnit úkol

Úkol

2. října

stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - § 15 písm. d) zákona

17. října

Poskytnutí informací volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků  zveřejněním na úřední desce- § 15 písm. g) zákona

21. října

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - § 17 odst. 6 zákona

1. listopadu

Jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa, pokud úkol přichází v úvahu - § 17 odst.2 zákona

od 1. listopadu

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí- v předstihu tak, aby proběhlo nejpozději 10.11.-§ 15 písm. e) zákona

10. listopadu

1. zasedání okrskových volebních komisí

16. listopadu

Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb- § 29 zákona

21. listopadu

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů-§30 odst.1 zákona

28. listopadu

Dodání hlasovacích lístků voličům-§ 25 odst. 5 zákona (úkol místostarosty-pokud nesplní, plní ředitel kr.ú.)

  1. prosince

den voleb

Dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím - § 25 odst.5 zákona (úkol místostarosty - pokud nesplní, plní ředitel kr.ú.)

 

 

14. říjnainformuje registrační úřad (MěÚ Blansko) starostu (ředitele  KrÚ) o registraci kandidátních listin.

Po obdržení této informace krajský úřad upozorní ty volební strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrované, že delegování členů okrskových volebních komisí a jejich náhradníků podle § 17 odst. 3 zákona musí být nejpozději do 1. listopadu doručeno řediteli krajského úřadu a nikoli starostovi.

 

Úkoly, které vyplývají krajskému úřadu z harmonogramu úkolů a lhůt:

nejpozději do

12. 9. 2007                         poskytnutí seznamu registrovaných politických stran a hnutí                       

                                         registračnímu úřadu 

 

v den voleb 1. 12.    7,00-22,00 hod                                              

                                           kontrola průběhu hlasování ve volebních místnostech (provede 1             

                                           kontrolní skupina)

 

 

Dne 22. září 2007 se budou v době od 7,00 do 22,00 konat nové volby v obci Zálesná Zhoř (okres Brno – venkov). Důvodem vyhlášení nových voleb do zastupitelstva této obce je skutečnost, že počet členů zastupitelstva obce klesl pod hranici 5 (z původně 7členného zastupitelstva odstoupili 3 zastupitelé za „Sdružení nezávislých kandidátů Zálesná Zhoř“ a tato volební strana neměla žádné náhradníky).

Krajský úřad je v kontaktu s obcí i příslušným registračním úřadem, úkoly vyplývající jednotlivým volebním orgánům z příslušného volebního zákona jsou průběžně plněny. V den voleb provedou 2 pracovnice krajského úřadu pověřené činností na úseku voleb kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti. Z důvodu řešení případných stížností bude rovněž až do ukončení hlasování zabezpečena pohotovost těchto pracovnic a řidiče se služebním autem.