Informace č.j.: JMK 107759/2007

Jihomoravský kraj
hejtman Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                             SpZn.:                                     Vyřizuje/linka                            Brno
JMK 107759/2007                      S-JMK 39533/2007 OKP                    Krásná/541651233                    15. 8. 2007
 
 
Jednání hejtmana k R43 a ÚP VÚC Břeclavsko – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24. 3. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmana k R43 a ÚP VÚC Břeclavsko“ (dále jen „Žádost“). Žádost byla adresována hejtmanovi Jihomoravského kraje.
 
            V Žádosti mj. uvádíte:
a) Požadujeme předat veškerou korespondenci, která předcházela Vašim jednáním s primátorem města Brna,
b) Požadujeme předat veškerou korespondenci, která předcházela Vašim jednáním s MMR,
c) požadujeme předat kopie všech dokumentů, které byli při těchto jednáních předány a mají vztah k R43,
d) požadujeme předat kopie všech dokumentů, které byli při těchto jednáních předány a mají vztah k R52
a ÚP VÚC Břeclavsko
,
e) Požadujeme sdělit jaké závěry jste vyvodil z toho, že Krajský úřad JMK a jeho pracovníci dlouhodobě informovali zastupitele, město Brno, obce v JMK i občany o tom, že R43 je schválená v ÚP VÚC BSRA
a přitom koridor R43 není závazně schválen a není ve směrné části vymezené usnesením vlády
ve SMĚRNICÍCH ani uveden.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápis/záznamy z jednání i dokumenty předané osobně.
 
            Poté jste byli dopisem ze dne 28. 3. 2007 č.j.: JMK 39533/2007 vyzváni k upřesnění Žádosti ve lhůtě řiceti dnů ode dne doručení výzvy. Žádost byla upřesněna ve stanovené lhůtě a to Vaším přípisem
ze dne 20. 4. 2007.
           
Dne 29. 5. 2007 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podána Vaše stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., s názvem „Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona 106/1999 Sb. – K žádosti o informace ‚jednání hejtmana k R43 a ÚP VÚC Břeclavsko‘, body a – d “ ze dne 27. 5. 2007, která byla dne 4. 6. 2007 postoupena k dalšímu řízení Ministerstvu vnitra
(viz. „Oznámení o postoupení stížnosti“ č.j.: JMK 74186/2007 ze dne 5. 6. 2007). Ministerstvo vnitra stížnost dopisem č.j.: ODK-1487/2-2007 ze dne 20. 6. 2007, předalo k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj.
 
            O této stížnosti rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj svým rozhodnutím č.j.: 24025/2007-84/726
ze dne 6. 8. 2007 ve kterém je mj. uvedeno: „Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace
se vyhovuje v celém rozsahu a povinnému subjektu, tedy hejtmanovi Jihomoravského kraje,
se přikazuje, aby jako samostatný povinný subjekt žádost v bodech a) – d), do patnácti dnů
od doručení tohoto rozhodnutí, vyřídil.
“.
 
            V návaznosti na uvedené Rozhodnutí a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
-         Vámi požadovaná informace (kopie dopisu primátora Statutárního města Brna
ze dne 8. 1. 2007) Vám již byla zaslána dopisem Jihomoravského kraje č.j.: 59024/2007
ze dne 4. 5. 2007. Požadovanou informaci máte prokazatelně k dispozici a není Vám tudíž opětovně předána.
 
k písm. b) Žádosti:
 
-         Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. c) Žádosti:
 
-         Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. d) Žádosti:
 
-         Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. e) Žádosti:
 
-         Vámi požadovaná informace Vám již byla poskytnuta dopisem hejtmana Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 47232/2007 ze dne 10. 4. 2007.
 
            Povinný subjekt k Žádosti nemá žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Stanislav Juránek v.r.
                                                                                          hejtman Jihomoravského kraje