Informace č.j.: JMK 105937/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 105937/2007              S- JMK 56757/2007OKP               Salneková/1264                              13.8.2007

 

 

 

Poskytnutí informace

 

Dne 28.4.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV na postupem JMK na základě podnětu našeho OS“  (dále jen „Žádost“).

 

Prostřednictvím této žádosti jste požadoval zaslat kopii:

a) kompletní spisové dokumentace k související s vyřízením stížnosti našeho OS podle para 175 včetně odpovědi ředitele KrÚ JMK z 14.12.2007 mimo dokumentů, které byly zaslány naším OS nebo byly zaslány našemu OS,

b) kopii vyjádření JMK k předmětné stížnosti našeho OS podle para 175, tak jak byla vypracována pro MV,

c) kopii vyjádření KrÚ JMK ke skutečnostem uváděným OS a to zvlášť k námitkám týkajícím se vyřízení žádosti stěžovatele o poskytnutí informace podle InfZ a k námitkám týkajícím se postupu kraje při schvalování ÚP VÚC Břeclavska, tak jak byly zaslány na MV.

Korespondencí  se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.

 

Na základě této žádosti byly předány:

K písm. a)

            Následující písemnosti ze spisu SpZn: S-JMK 9689/2007 OKO: 

- žádost odboru kontroly KrÚ JMK o stanovisko k podání, ze dne 25.1.2007, adresovaná odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ JMK (dále jen OÚPSŘ KrÚ JMK),

- stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK ze dne 5.2.2007. V daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí, č.j JMK 57367/2007 ze dne 2.5.2007.

- stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK  ze dne 12.2.2007 + přílohy, které tvořily  přípisy MMR č.j. 42817/2006-84/788 ze dne 31.1.2007 a č.j. 48086/06-84/22 ze dne 11.1.2007.

Ostatní písemnosti obsažené v předmětném spisu tvořily pouze dokumenty odeslané stěžovatelem resp. stěžovateli adresované.

 

K písm. b)

- vyjádření ředitele KrÚ JMK, č.j. JMK 50574/2007 ze dne 23.4.2007 adresované na Ministerstvo vnitra.

 

K písm. c)

- viz bod b).

 

Poté byla Vámi podána stížnost na postup vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. O této stížnosti bylo rozhodnuto Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 22.června 2007 č.j. ODK-1481/2-2007, kdy bylo výrokem povinnému subjektu přikázáno, aby žádost v bodě a) vyřídil a poskytl soupis spisu vedeného ke stížnosti stěžovatele dle § 175 správního řádu  (S-JMK 9689/2007OKO) a soupis dalších souvisejících spisů.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva ze dne 22.6.2007 č.j. ODK-1481/2-2007 poskytujeme tyto informace:

 

K písm. a) žádosti – Sběrný arch spisu (S-JMK 9689/2007 OKO) vedený v elektronické podobě ke stížnosti dle § 175 správního řádu a sběrný arch spisu (S-JMK 15338/2006 OÚPSŘ) vedený  v elektronické podobě k žádosti o informace.

 

Pro úplnost dodáváme, že ze spisového materiálu S-JMK 9689/2006 OKO jste  obdržel všechny dokumenty, které  jste neměl k dispozici, a to v rámci bodu a) žádosti a  ze spisového materiálu S-JMK 153338/2006 OÚPSŘ jste měl k dispozici taktéž všechny relevantní dokumenty, neboť se jednalo o spisový materiál k žádosti o informace, kterou jste zaslal povinnému subjektu již dříve.

 

S pozdravem   

                                                                      

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu