Informace č.j.: JMK 103820/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                      SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 103820/2007              S-JMK 151669/2006 OKP                 Mgr. Poláčková/541651217             6. 8. 2007 
 
 
„Žádost o informace podle zákona 106/99 –  ÚP Jinačovice II - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 25. 11. 2006 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona
106/99 – ÚP Jinačovice II
“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Požadujeme předat
a] kopie veškeré korespondence ve věci ÚP obce Jinačovice se všemi subjekty (včetně obce Jinačovice
a MMR) a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost ‘informace‘
 
b] informaci, kdy a kde došlo k jednáním ‘s‘ zástupci MMR v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA,
a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace, a s dělit kdo se tohoto jednání zúčastnil
c] informaci, kdy a kde došlo k jednáním se zástupci obce Jinačovice v souvislosti s ÚP obce Jinačovice
a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA, a to od 1.1.2006
do dne plné odpovědi na tuto žádost o informace, a sdělit kdo se tohoto jednání zúčastnil
 
d] kopie všech záznamů/zápisů z jednání se zástupci MMR, obce Jinačovice v souvislosti s ÚP obce Jinačovice a v souvislosti se stanoviskem MMR, že R43 není závazně schválena v ÚP VÚC BSRA,
a to od 1.1.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emalové, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
“.
 
Ustanovení písm. a) Žádosti bylo následně povinným subjektem shledáno za formulované příliš obecně v případě dikce „veškerá korespondence ve věci ÚP obce Jinačovice se všemi subjekty (včetně obce Jinačovice a MMR)“.
 
            Vzhledem k výše uvedenému jste byli dne 30. 11. 2006 dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) č.j.: JMK 151669/2006 vyzváni k upřesnění písm. a) Žádosti, tj.:
-         konkretizaci časové hranice, tedy uvedení konkrétního data, do kdy mají být požadované informace poskytnuty, a
-         konkretizaci předmětu požadované informace ve smyslu uvedeného ve výzvě Krajského úřadu, tedy výslovného uvedení subjektů, kterých se požadovaná korespondence týká.
 
Současně jste byli tímto dopisem Krajského úřadu upozorněni, že pokud písm. a) Žádosti nebude upřesněno ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy Krajského úřadu, rozhodne Krajský úřad v souladu s ustanoveními § 14 odst. 5 písm. b) a § 15 zákona
č. 106/1999 Sb. o odmítnutí písm. a) Žádosti.
 
Výzvu Krajského úřadu jste obdrželi dne 11. 12. 2006; písm. a) Žádosti bylo
tudíž třeba upřesnit ve lhůtě do 10. 1. 2007. Dne 19. 12. 2006 byla Krajskému úřadu doručena  Vaše odpověď na tuto výzvu s názvem „Odpověď k výzvě upřesnit dotaz – K žádosti
o informace ‘ÚP Jinačovice II‘ – Ke sdělení Sp.Zn. S-JMK 151669/2006 OPO
“ s tím, že. „… Na poskytnutí plných informací a to jak obsahově (tj. plná odpověď), tak i časově (tj. ke dni poskytnutí informace) trváme.“.
 
Dle názoru Krajského úřadu tedy nebylo písm. a) Žádosti upřesněno
dle požadavků zákona č. 106/1999 Sb. a Krajský úřad vydal dne 16. 1. 2007, č.j. 7251/2007 rozhodnutí, kterým písm. a) Žádosti odmítl. Toto rozhodnutí jste obdrželi obdržel dne
26. 1. 2007.
 
Dne 9. 2. 2007 obdržel Krajský úřad odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského úřadu, které bylo dopisem č.j. JMK 25604/2007 postoupeno Ministerstvu pro místní rozvoj jako odvolacímu orgánu příslušnému k vyřízení věci.
 
Dne 24. 7. 2007 obdržel Krajský úřad rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 18. 7. 2007
č.j. 21204/2007-84/663, kterým bylo výše citované rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 16. 1. 2007,
č.j. 7251/2007 zrušeno a věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání. V tomto rozhodnutí se mj. uvádí „Co do časového určení měl krajský úřad poskytnout požadované informace za období od 1. 1. 2006 (datum uvedené v žádosti) do 25. 11. 2006 (den doručení žádosti krajskému úřadu). Den, kdy byla žádost doručena krajskému úřadu tak ohraničuje dobu, za kterou mají být požadované informace poskytnuty.“ a dále „ministerstvo má za to, že požadované informace pod bodem a) jsou co do jejich obsahu určeny dostatečně tak, aby bylo možné o jejich poskytnutí podat žadateli informace dle
zák. č. 106/1999Sb
.
 
Podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán (tj. Krajský úřad), který napadené rozhodnutí vydal, vázán při novém projednání věci právním názorem vysloveným odvolacím orgánem (Ministerstvem pro místní rozvoj) v jeho rozhodnutí.
 
S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. v příloze tohoto sdělení připojujeme kopii dopisu ředitele Krajského úřadu č.j. JMK 23580/2006 ze dne 6. 3. 2006 adresovaného občanskému sdružení „Občané za ochranu a rozvoj zdravého bydlení v Jinačovicích a okolí.“ Kopie ostatních Vámi požadovaných informací Vám již byly předány sdělením Krajského úřadu č.j.: JMK 4360/2007
ze dne 24. 1. 2007 a sdělením č.j. JMK 64500/2007 ze dne 28. 5. 2007.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem                                                                            
 
 
Mgr. Martin Mikš           
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     v. z. JUDr. Dagmar Dorovská v.r.
                                                                             vedoucí oddělení stížností, petic a vnitřní                     
kontroly odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu