Kraj se zapojí do „kotlíkového dotačního programu“

Zlepšení ovzduší na jižní Moravě je cílem projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“. Předložení tohoto projektu do první výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 schválila krajská rada 18. června 2015.

„Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v tomto operačním programu jako prioritu zlepšení ovzduší a zahájilo jednání s kraji. Kraje v rámci vyhlášené výzvy budou předkládat dvouleté projekty ve formě grantových schémat, tj. bez finanční spoluúčasti kraje. V rámci daného grantového schématu budou žadatelé moci za přispění vyměnit své zastaralé kotle za nové ekologičtější. Na úrovni kraje předpokládáme, že pro občany získáme asi 136 milionů korun. Budeme příjemci dotace, které budeme dále poskytovat občanům. Pracovníci Jihomoravského kraje budou vyhlašovat výzvy, přijímat projektové žádosti, hodnotit tyto žádosti, kontrolovat realizaci a administrovat vyúčtování dotace,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Specifické cíle grantového schématu jsou: výměna kotlů na pevná paliva za kotle na pevná paliva vyšší emisní třídy, výměna kotlů na pevná paliva za plynové kondenzační kotle, výměna kotlů na pevná paliva za tepelné čerpadlo, instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody, „mikro“ energetická opatření (např. zateplení střešních/půdních prostor, izolace, hydroizolace, dílčí výměna oken atd.). Výše podpory jednotlivým konečným uživatelům (fyzickým osobám) se bude odvíjet od typu pořízeného kotle, a to v rozmezí 70 – 85 % dle typu kotle a příspěvek konečného uživatele bude 15 – 30 % dle typu kotle. „Půjde tedy o výrazný příspěvek ke snížení emisí na jižní Moravě,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Podrobnosti o dotačním programu budou zveřejněny na dotačním portálu Jihomoravského kraje v části Granty a dotace EU http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1194&TypeID=1 .

foto JMK