TK 10. 8. 2007

Tisková konference 10. srpna 2007

 

Tiskové konference se zúčastnil člen Rady JMK František Adamec, který hovořil o problematice zdravotnictví. Novinářům byla rovněž předána tisková zpráva o cvičení MORAVA – JIH 2007 a kalendář akcí.

 

 

 

Monitory základních životních funkcí pro kyjovskou nemocnici

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 9. srpna 2007 schválila investiční záměr Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace, nazvaný „Monitory základních životních funkcí včetně centrálních monitorů“.

V rámci akce by mělo být pořízeno 14 monitorů základních životních funkcí včetně příslušenství a 2 centrální monitory. Jedná se o obměnu stávajících monitorů, které byly pořízeny v roce 1993, některé monitory i v letech 1976 a 1987. Tyto monitory jsou technicky a morálně zastaralé a z důvodu poruch často mimo provoz. Nemocnice předložila posudek servisní organizace, který potvrzuje skutečnost, že z důvodu ukončení servisní podpory těchto přístrojů jsou náhradní díly pro vzniklé závady již nedostupné a nelze provést potřebné opravy. Vzhledem k tomu, že monitory základních vitálních funkcí patří k základnímu vybavení jednotky intenzivní péče interního oddělení, je podle sdělení nemocnice situaci nutné okamžitě řešit. Předpokládané investiční náklady jsou 2.000.000,-- Kč včetně DPH.

 

 

 

 

Podpora přípravy budoucích lékařů

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 9. srpna 2007 schválila dotaci Nemocnici Milosrdných bratří ve výši 150.000,- Kč, účelově určenou na financování osobních nákladů (praxe) lékaře připravujícího se na povolání praktického lékaře pro dospělé.

V předchozích obdobích financovalo přípravu budoucích praktických lékařů pro dospělé Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím své příspěvkové organizace - Institutu postgraduálního vzdělávání pro lékaře. Tato organizace budoucí praktické lékaře „zaměstnávala“ – měla s nimi uzavřený pracovně-právní vztah a financovala jejich plat a související odvody. Celková délka specializačního vzdělávání je pro lékaře minimálně čtyřletá.

V letošním roce rozvázal Institut postgraduálního vzdělávání pro lékaře s budoucími praktickými lékaři pro dospělé pracovní poměr, důvodem byl nedostatek finančních prostředků. Lékaři zůstali „nezaměstnaní“, bylo přerušeno jejich specializační vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se připravují na povolání praktického lékaře, nejsou pro zdravotnická zařízení perspektivní a zdravotnická zařízení je nemají zájem jako nekvalifikované a „neperspektivní“ lékaře zaměstnat. Zároveň je v Jihomoravském kraji citelný nedostatek praktických lékařů pro dospělé; za lékaře, kteří odešli do starobního důchodu nebo zemřeli, se nedaří získat náhradu a některé části území kraje (např. Uherčice na Znojemsku) zůstávají dlouhodobě bez zajištění této pro obyvatelstvo důležité služby. Z těchto důvodů se Jihomoravský kraj snažil ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví napomoci řešení této situace, alespoň v letošním roce – než bude problém financování přípravy na získání specializované způsobilosti praktických lékařů vyřešen systémově.

Bylo dohodnuto, že z šesti lékařů z JMK, se kterými Institut postgraduálního vzdělávání pro lékaře ukončil pracovní poměr, budou tři lékaři zaměstnáni ve státních nemocnicích a tři lékaře zaměstnají nestátní nemocnice – zejména nemocnice zřizované Jihomoravským krajem s tím, že na jejich osobní náklady poskytne Jihomoravský kraj nemocnicím dotaci, resp. účelově určený příspěvek na provoz. Na 1 měsíc byla kalkulována částka 25 tis. Kč (plat, odvod sociálního a zdravotního pojištění), měsíční hrubý plat lékaře vychází tedy ve výši 18,5 tis. Kč. Výsledná částka dotace, resp. účelově určeného příspěvku na provoz byla vyčíslena jako součin počtu měsíců a částky na jeden měsíc.

Konkrétně se jedná o tyto nemocnice:

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace (v Brně, zřizovatel Statutární město Brno) – lékař bude zaměstnán 7 měsíců (175 tis. Kč) od července 2007 do ledna 2008 (schválená dotace ve výši 150 tis. Kč je na období červenec – prosinec 2007 (6 měsíců a 25 tis. Kč). Na poskytnutí dotace na období měsíce ledna 2008 bude Radě JMK předložen samostatný materiál začátkem roku 2008).

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, – lékař bude zaměstnán 7 měsíců (175 tis. Kč) od července 2007 do ledna 2008

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace nebo Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – lékař bude zaměstnán 5 měsíců (125 tis. Kč) od září 2007 do ledna 2008.

Finanční prostředky pro nemocnice, které jsou příspěvkovými organizacemi kraje, budou řešeny samostatně změnou závazných ukazatelů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví.

 

 

 

 

Investiční záměr Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy

 

 Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 9. srpna 2007 schválila investiční záměr Dětské léčebny se speleoterapií Ostrov u Macochy, příspěvkové organizace, „Užitkový automobil pětimístný“.

 

V současné době tato organizace používá k zajištění provozu automobil TAZ 1500 Š 1203 – rok pořízení 1998, který je sice pojízdný, ale jeho údržba již několik let je velmi obtížná a roční náklady na opravy a údržbu jsou vysoké. Automobil je denně využíván k přepravě spacích pytlů a technických a sportovních pomůcek do Císařské jeskyně k zajištění speleoterapií, k dovozu zdravotního a všeobecného materiálu a v případě nutnosti odvozu dětských pacientů k odbornému vyšetření do nemocnice v Blansku nebo v Boskovicích. Předpokládané investiční náklady ve výši cca 650 tis. Kč včetně DPH budou financovány z prostředků investičního fondu organizace.

 

 

 

 

 

 

Cvičení „MORAVA – JIH 2007“

 

Ve dnech 13. až 15. srpna 2007 se v obci Rohatec (okres Hodonín) uskuteční Součinnostní cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) k zajištění záchranných operací „MORAVA – JIH 2007“.

 

Námět cvičení je následující: „Základní složky IZS provádí záchranné a likvidační práce na řece Moravě při havárii cisterny, která přepravovala nebezpečné chemické látky. Při těchto pracích došlo v důsledku nepříznivých okolností k stržení techniky zasahujících složek IZS a havarované cisterny do řeky Moravy (imitováno dvěma pontony, které se v současnosti nacházejí cca 200 m po proudu řeky od mostu přes silnici č. 55 u obce Rohatec). Vzhledem k nebezpečí zamoření životního prostředí je nutné neprodleně vyprostit havarovanou cisternu a techniku z vodního toku (2 ks pontonů). K zásahu byla vyžádána pomoc 155. záchranného praporu Bučovice. Vzhledem ke složitosti operace bude nutná součinnost všech základních a vybraných ostatních složek IZS“. 

K účastníkům cvičení patří: Krizový štáb Jihomoravského kraje – určení členové stálé pracovní skupiny krizového štábu, Povodí Moravy s.p., Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 155. záchranný prapor Bučovice, Policie České republiky Správa Jihomoravského kraje, Krajské vojenské velitelství Brno – člen stálé pracovní skupiny, Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., PANEL JMK (uskupení neziskových organizací určené ke koordinaci humanitární pomoci v Jihomoravském kraji při mimořádných situacích), tajemníci bezpečnostních rad vybraných obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje (Hodonín, Šlapanice, Rosice, Kuřim, Ivančice, Židlochovice, Břeclav, Hustopeče).  Mezi hosty a pozorovateli budou zástupci Jihočeského kraje, kraje Vysočina, spolkové země  Dolní Rakousko a Hasičského zboru SR krajské ředitelství Trnava.

 

Vedoucím cvičení „MORAVA – JIH 2007“ je tajemník Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje Ing. Peter Macko (macko.peter@kr-jihomoravsky.cz , tel 541 651 581), který může poskytnout bližší informace.