Služby sociální prevence v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj realizuje individuální projekt „Vybrané služby sociální prevence v Jihomoravském kraji“ (reg.č. CZ.1.04/3.1.00/05.00081), jehož prostřednictvím je zajištěno financování celkem 31 služeb, z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

Jedná se o azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centrum a sociálně terapeutické dílny, které poskytují služby cílovým skupinám osob se zdravotním postižením, osobám bez přístřeší, obětem domácího násilí, osobám ohroženým sociálním vyloučením apod.
Všechny služby zařazené do projektu jsou součástí krajské sítě sociálních služeb. Cílem těchto služeb je podpora a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením překonat nepříznivou sociální situaci a chránit společnost před nežádoucími jevy.
Pro zástupce sociálních služeb zařazených do projektu se uskutečnil seminář, kde byli všichni seznámeni s pravidly a podmínkami pro vykazování údajů o službách, zpracování průběžných monitorovacích zpráv, čerpání prostředků za jednotlivé období apod.
Financování vybraných služeb probíhá od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015. Ke dni 31. 5. 2015 byla celková vyčerpaná částka 56 574 723,-Kč.