ZÁSADY UDÍLENÍ CENY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A CENY HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

ÚVOD
1.1 Předmět a účel
Předmětem této směrnice je stanovení pravidel pro udílení Ceny Jihomoravského kraje, Ceny hejtmana Jihomoravského kraje a Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

1.2 Související dokumentace
- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“)
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Memorandum o spolupráci při realizaci Ceny hejtmana Jihomoravského kraje
za společenskou odpovědnost
- Uživatelská příručka Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost

2 CENA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
2.1 Základní ustanovení

2.1.1 ZJMK udělením Ceny Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona o krajích oceňuje hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu a které svými morálními kvalitami dávají příklad druhým.

2.1.2 ZJMK může každý kalendářní rok udělit Cenu Jihomoravského kraje v následujících oblastech:
a) za záchranu života,
b) za hrdinský čin,
c) za pomoc zdravotně postiženým a potřebným,
d) za práci s mládeží,
e) za dílo, činnost, nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu,
f) za přínos v oblasti vědy,
g) za přínos v oblasti umění,
h) za přínos v oblasti folkloru,
i) za přínos v oblasti sportu.

2.1.3 V každé kategorii je možné udělit více Cen Jihomoravského kraje. Cena Jihomoravského kraje nemusí být udělena ve všech kategoriích. V jednom roce může být uděleno maximálně 12 jednotlivých Cen Jihomoravského kraje. Jednu Cenu Jihomoravského kraje může obdržet společně i více osobností, pokud je oceněný čin, dílo či přínos výsledkem jejich společné činnosti.

2.1.4 Kandidát na udělení Ceny Jihomoravského kraje doporučený RJMK musí splňovat věcná kritéria pro udělení Ceny Jihomoravského kraje uvedená v čl. 2.1.1 této směrnice a být morálně bezúhonný.

2.2 Projednání návrhů

2.2.1 Návrhy na udělení Ceny Jihomoravského kraje mohou v termínu do 31. července příslušného roku předkládat písemnou formou členové ZJMK, obce a města nacházející se na území Jihomoravského kraje, spolky, vysoké školy, vědecké instituce a jiné právnické i fyzické osoby se sídlem či bydlištěm na území Jihomoravského kraje.

2.2.2 Součástí návrhu musí být jeho odůvodnění, platné kontaktní údaje (v rozsahu adresy a emailového nebo telefonního spojení) nominujícího subjektu i nominované osobnosti, její souhlas s nominací na udělení Ceny Jihomoravského kraje a také souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů nominovaného. V případě návrhu na udělení ocenění in memoriam musí návrh dále obsahovat jméno, příjmení a platné kontaktní údaje fyzické osoby, která je ocenění in memoriam za oceněného oprávněna převzít (zpravidla dědic nominovaného) (dále jen „přebírající osoba“), její souhlas s nominací a také souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů přebírající osoby.

2.2.3 Při vyžádání souhlasu s nominací na udělení Ceny Jihomoravského kraje a souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů nominovaného, je navrhovatel povinen písemný návrh na udělení Ceny Jihomoravského kraje včetně jeho odůvodnění předložit nominovanému. Při vyžádání souhlasu s nominací na udělení Ceny Jihomoravského kraje in memoriam a souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů přebírající osoby je navrhovatel povinen písemný návrh na udělení Ceny Jihomoravského kraje včetně jeho odůvodnění předložit přebírající osobě. Souhlas s nominací na udělení Ceny Jihomoravského kraje, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů nominovaného bude předložen na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 této směrnice, případně přebírající osoby na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 této směrnice.

2.2.4 V případě doručení nekompletního návrhu bude navrhovatel vyzván OVV k doplnění. Pokud nebude návrh nejpozději do 15. srpna příslušného roku doplněn, nebude předložen voleným orgánům kraje k posouzení.

2.2.5 Podané návrhy na udělení Ceny Jihomoravského kraje shromažďuje OVV, který odpovídá za předložení návrhu na udělení Ceny Jihomoravského kraje k projednání RJMK tak, aby materiál mohl být projednán na zasedání ZJMK v září příslušného roku. Materiál musí obsahovat jednotlivé shromážděné návrhy na udělení ocenění.

2.2.6 RJMK zhodnotí předložené návrhy na udělení Ceny Jihomoravského kraje a doporučí ZJMK kandidáty na udělení ocenění, a to včetně odůvodnění svého výběru a návrhu výše finančního daru každému z laureátů Ceny Jihomoravského kraje.

2.3 Udílení ceny

2.3.1 Laureát Ceny Jihomoravského kraje obdrží pamětní list o udělení Ceny Jihomoravského kraje a pamětní medaili. Jako součást ocenění bude každému z laureátů Ceny Jihomoravského kraje poskytnut finanční dar. Pokud bude laureát Ceny Jihomoravského kraje cizím státním příslušníkem, bude mu finanční dar poskytnut v měně Euro. V případě, že jde
o laureáta in memoriam, finanční dar se neposkytuje. V případě, že jednu cenu obdrží více osobností, náleží finanční dar každé z nich.

2.3.2 O výši finančního daru rozhodne ZJMK. Finanční dar se poskytuje zpravidla bezhotovostně.

2.3.3 Slavnostní předání Cen Jihomoravského kraje se koná zpravidla v druhé polovině příslušného roku. Ceny Jihomoravského kraje jsou laureátům předány hejtmanem nebo náměstkem hejtmana.

2.3.4 Ze zvlášť závažných důvodů může ZJMK na základě odůvodněného návrhu RJMK rozhodnout o odejmutí Ceny Jihomoravského kraje.

3 CENA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

3.1 Hejtman může každý rok při příležitosti udílení Ceny Jihomoravského kraje udělit i jednu Cenu hejtmana Jihomoravského kraje. Cena hejtmana Jihomoravského kraje je udělována na základě rozhodnutí hejtmana, nepodléhá schvalování RJMK ani ZJMK.

3.2 Kandidát na udělení Ceny hejtmana Jihomoravského kraje musí splňovat stejná věcná kritéria jako kandidát na udělení Ceny Jihomoravského kraje dle článku 2.1 této směrnice a být morálně bezúhonný.

3.3 Souhlas s nominací na udělení Ceny hejtmana Jihomoravského kraje, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů zajistí OVV na formuláři, který tvoří přílohu č. 3 této směrnice.

3.4 Laureát Ceny hejtmana Jihomoravského kraje obdrží pamětní list o udělení Ceny hejtmana Jihomoravského kraje a pamětní medaili. Finanční dar se v případě Ceny hejtmana Jihomoravského kraje neposkytuje.

3.5 Ze zvlášť závažných důvodů může hejtman na základě odůvodněného návrhu RJMK nebo ZJMK rozhodnout o odejmutí Ceny hejtmana Jihomoravského kraje.

 

4 CENA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

4.1 Hejtman může každý rok udělit Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost, která ideově vychází z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility – dále jen „CSR“) a která je určena pro subjekty podnikatelského a veřejného sektoru v Jihomoravském kraji. Cílem je v jednotlivých kategoriích ocenit subjekty, které jsou v Jihomoravském kraji aktivní při realizaci principů CSR a jsou v této oblasti vzorem ostatním.

4.2 Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost je udělována na základě pořadí stanoveného hodnotící komisí v souladu se zásadami a podmínkami obsaženými v Uživatelské příručce Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost, kterou schvaluje RJMK.

4.3 Laureát Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost obdrží během slavnostního předávání certifikát o udělení Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost s právem užívání označení „Odpovědná organizace Jihomoravského kraje“. Finanční dar se v případě Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost neposkytuje.

4.4 Ze zvlášť závažných důvodů může hejtman na základě odůvodněného návrhu RJMK nebo ZJMK rozhodnout o odejmutí Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost.

5 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

5.1 Čtvrté vydání této směrnice nahrazuje třetí vydání směrnice 19/INA-VOK účinné od 15. 5. 2015.

5.2 Tato směrnice byla schválena usnesením č. 531/17/Z6 na 6. zasedání ZJMK dne 22. 6. 2017.
 
Příloha č. 1 (doc, 85 kB), příloha č. 2 (doc, 85 kB), příloha č. 3 (doc, 85 kB)

 

Podrobnosti k udílení Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost včetně formulářů jsou zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=260456&TypeID=2 .