Informace č.j.: JMK 98674/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                               Vaše č.j.                            Naše č.j.:                       Naše SpZn.:                            Vyřizuje/linka                         Brno
                                          JMK  98674/2007        S - JMK 93126/2007 OKP        Mgr. Poláčková/541651217           24. 7. 2007
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 předání stížnosti (para 16a) re: korespondence
a jednání ve věci územního plánu VÚC Břeclavska - II - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 13. 7. 2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 106/1999 Sb.“) s názvem „
Žádost o informace dle zákona 106/99 předání stížnosti
(para 16a) re: korespondence a jednání ve věci územního plánu VÚC Břeclavska - II

(dále jen „Žádost“).
 
V  Žádosti uvádíte:
 
a)                  „Žádáme Vás o zaslání kopie Vašeho sdělení, s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podanou stížnost podle ust. para 16a k nevyřízené a níže připojené žádosti
o informace“
b)                  „Současně žádáme o zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení dle bodu a) odvolacímu orgánu“
c)                  „Pokud došlo v souvislosti ´premýtnou‘ stížností k výměně jakékoliv korespondence,
a to za období do plné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii“
d)                  „Pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a součastně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním“
e)                  „Pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenka, naše stížnost podle para 16a
a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu
a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených
ve spise.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 101339/2006
ze dne 28. 7. 2006 s názvem „
Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti
o informace
“ ve věci stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona 106/1999 Sb., - „korespondence a jednání ve věci územního plánu VÚC Břeclavska“
ze dne 21. července 2006 a kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
č.j. 154779/2006 ze dne 1. 12. 2006 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace“ ve věci stížnosti na postup při vyřizování žádosti
o informace podle § 16a zákona 106/1999 Sb., - „korespondence a jednání ve věci územního plánu VÚC Břeclavska“ ze dne 25. listopadu 2006.
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii doručenky dopisu Jihomoravského kraje
č.j.: JMK 101339/2006 ze dne 28. 7. 2006 s názvem „Postoupení stížnosti na postup
při vyřizování žádosti o informace
“ a kopii doručenky dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. 154779/2006 ze dne 1. 12. 2006 s názvem „Postoupení stížnosti na postup
při vyřizování žádosti o poskytnutí informace.
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou korespondenci nemá.
 
k písm. d) Žádosti:
 
V dané věci neproběhlo žádné jednání; Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.
k písm. e) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii celého spisového materiálu, tzn. kopie veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu sp.zn. S-JMK 83185/2006 vedeného Krajským úřadem ve věci Vaší žádosti ze dne 23. 6. 2006 označené jako „žádost o informace podle zákona
106/99 – korespondence a jednání ve věci územního plánu VÚC Břeclavska,
“ resp. stížností podaných Vaším občanským sdružením na postup povinného subjektu při vyřizování výše citované žádosti.
 
 
S pozdravem
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš v.r.          
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního
 
                                                                                            

Přílohy: dle textu