Informace č.j.: JMK 96625/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                            Sp.Zn.                                Vyřizuje/linka                            Brno

JMK 96625/2007        S-JMK 96625/2007/ OSO    Mgr. Koníček/541658854           2. 8. 2007

 

 

Bod č. 113 z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

            dne 22. 7. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 113 na 18. zasedání ZJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Podnět Zastupitelstvu JMK – reakce na sdělení o vyřízení podnětu Radě JMK z 7. dubna 2007, náprava“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         důvodová zpráva

-         příloha č. 3 materiálu.

 

Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 1 a 2 informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 102418/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 96625/2007 OSO ze dne 1. 8. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 3 materiálu dále vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz