Informace č.j.: JMK 96619/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                                  Sp.Zn.                                                Vyřizuje/linka                                                Brno

JMK 96619/2007                           S-JMK 96619/2007/ OSO                 Mgr. Koníček/541658854                            2. 8. 2007

 

 

Bod č. 55 ze 120. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

            dne 22. 7. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), vedenou pod Sp.Zn.: S – JMK 96614/2007 OSO s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 120 RJMK bod 55“ ve znění opravy doručené na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje dne 22. 7. 2007, vedené pod Sp.Zn.: S – JMK 96619/2007 OSO s názvem „RE: žádost o informace podle zákona 106/99 – 120 RJMK bod 55“, na základě kterých žádáte zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 55 na 120. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Podnět Zastupitelstvu JMK – reakce na sdělení o vyřízení podnětu Radě JMK z 7. dubna 2007, náprava“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         důvodová zpráva

-         příloha č. 3 a 4 materiálu.

 

Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 1 a 2 informace není poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 102419/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 96619/2007 OSO ze dne 1. 8. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Na základě téhož rozhodnutí byly z titulní strany (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 3 a 4 materiálu dále vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb. osobní údaje.

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz